AVŞAR HUKUK BÜROSU

DANIŞTAY DAİRELERİ

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KARARI

Danıştay Başkanlık Kurulu 15/01/2016 tarihinde, saat 09:30’da toplandı.
2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

ORTAK HÜKÜMLER

(1) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci, Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.
(2) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır.
(3) Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılır.
(4) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar ve temyiz başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.
(5) Başkanlık Kurulunun iş bölümünün belirlenmesine ilişkin işbu kararı uygulanmaya başlayıncaya kadar bu değişiklikten önceki iş bölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.
(6) Bu iş bölümüyle dairesi değiştirilen derdest dosyalar (karar düzeltme hariç), iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımını izleyen aybaşından itibaren 10 gün içinde ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut halleriyle ilgili daireye devredilir. İş bölümü kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra Danıştaya gelecek olanlar (karar düzeltme hariç) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan kararlara ilişkin dosyalar iş bölümü kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılır.
(7) Bu karar, Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımı izleyen aybaşından itibaren uygulanmaya başlanır.


SORU CEVAP

captchaImg