AVŞAR HUKUK BÜROSU

D1D E. 2014/1031-K. 2014/1032

T.C.
DANIŞTAY
1. DAİRE
E. 2014/1031
K. 2014/1032
T. 3.7.2014
• ŞİKAYETİN İŞLEME KONULMAMASINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ ( Ön İncelemenin Bizzat İzin Vermeye Yetkili Merci veya İzin Vermeye Yetkili Merciin Bulunduğu Kamu Kurum veya Kuruluşunun İçerisindeki Teftiş Kurullarından Görevlendirilecek Bir veya Birkaç Denetim Elemanı veya Hakkında Araştırma Yapılacak Kişinin Üstü Konumundaki Memur ve Kamu Görevlilerinden Biri veya Birkaçı Tarafından Yapılması Gerektiği )
• İZİN VERMEYE YETKİLİ MAKAM ( Şikayetin İşleme Konulmaması Kararının İzin Vermeye Yetkili Makam Tarafından Verilebileceği - Şikayete Konu Olayla İlgili Araştırma Yapılması Durumunda Bu Araştırmanın da 4483 S. K.'nun 5. Md. Hükmünde Ön İnceleme Yapılması veya Yaptırılması Bakımından Aranan Kriterlerin Esas Alınması Gerektiği )
• ÖN İNCELEME ( Şikayete Konu Olayla İlgili Araştırmanın Bizzat İzin Vermeye Yetkili Merci veya İzin Vermeye Yetkili Merciin Bulunduğu Kamu Kurum veya Kuruluşunun İçerisindeki Teftiş Kurullarından Görevlendirilecek Denetim Elemanı veya Üstü Konumundaki Memur ve Kamu Görevlileri Tarafından Yapılması Gerektiği )
4483-1/m.4,5
ÖZET : Dava, İçişleri Bakanı tarafından verilen şikayetin işleme konulmamasına ilişkin karara itiraza ilişkindir. 4483 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesi uyarınca şikayetin işleme konulmaması kararının izin vermeye yetkili makam tarafından verilebileceği açık olduğuna göre, şikayete konu olayla ilgili olarak bir araştırma yapılması durumunda, bu araştırmanın da 4483 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde ön inceleme yapılması veya yaptırılması bakımından aranan kriterler esas alınmak suretiyle, yani bizzat izin vermeye yetkili merci veya izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisindeki teftiş kurullarından görevlendirilecek bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında araştırma yapılacak kişinin üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı tarafından yapılması gerekeceği tabiidir. Aksi tutumun gerek yapılan araştırmanın gerekse bu araştırma raporu dayanak alınarak izin vermeye yetkili mercilerce verilecek işleme konulmama kararının objektifliğini, sıhhatini ve hukukiliğini tartışmalı hale getireceği ve 4483 sayılı Kanun'un prensiplerine aykırı olacağı açıktır.
DAVA : Hakkında İşleme Konulmama Kararı Verilen : …
İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 08.04.2014 tarih ve 11568 sayılı kararı.
Karara İtiraz Eden : Şikayetçi …
Soruşturulacak Eylemler : İl Özel İdaresince Valilik emrine görevlendirilen 5 aracın tahsis işlemlerini yapmamak, bu araçlardan … plakalı aracı 237 sayılı Kanun'a aykırı olarak kullanmak, söz konusu aracın 03.02.2013 tarihinde mesai saatleri dışında kullanımı sırasında kaza yapmasına neden olmak, anılan kaza ile ilgili işlemleri geciktirmek, sahte belgelerle kazaya ilişkin bilgileri gizlemek ve perte ayrılan aracın satışını sağlamak.
Eylem Tarihi : 2012-2013 Yılları
İçişleri Bakanlığının 20.06.2014 tarih ve 15811 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 08.04.2014 tarih ve 11568 sayılı şikayetin işleme konulmaması kararı ile bu karara şikayetçi tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Elif Üzümcü'nün açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği, aynı Kanun'un 5'inci maddesinde ise, izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı, ön incelemenin, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı ya da hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabileceği, inceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesinin esas olduğu, işin özelliğine göre bu merciin, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olan …'ın söz konusu iddiaları içeren şikayet dilekçesinin İçişleri Bakanlığının 13.02.2014 tarih ve 5316 sayılı yazısıyla Kayseri Valisine gönderilerek şikayet dilekçesinde belirtilen hususların Valilikçe değerlendirilmesinin, yapılan işlem sonucundan otuz gün içerisinde Bakanlığın bilgilendirilmesinin istenildiği, Kayseri Valiliğinin 24.02.2014 tarih ve 1854 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığından, konunun önemi müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirdiğinden 4483 sayılı Kanun'a göre gerekli ön incelemenin Bakanlıkça görevlendirilecek müfettiş tarafından yapılmasının istenildiği, ancak şifahi görevlendirme ile Vali Yardımcısına iddialarla ilgili olarak inceleme-araştırma raporu düzenlettirildiği ve bu rapora dayanılarak Valiliğin 12.03.2014 tarih ve 2405 sayılı yazısıyla Bakanlığa şikayetin işlemden kaldırılması yolunda kanaat bildirildiği, İçişleri Bakanı tarafından da itiraza konu şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararın verildiği anlaşılmıştır.
4483 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesi uyarınca şikayetin işleme konulmaması kararının izin vermeye yetkili makam tarafından verilebileceği açık olduğuna göre, şikayete konu olayla ilgili olarak bir araştırma yapılması durumunda, bu araştırmanın da 4483 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde ön inceleme yapılması veya yaptırılması bakımından aranan kriterler esas alınmak suretiyle, yani bizzat izin vermeye yetkili merci veya izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisindeki teftiş kurullarından görevlendirilecek bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında araştırma yapılacak kişinin üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı tarafından yapılması gerekeceği tabiidir. Aksi tutumun gerek yapılan araştırmanın gerekse bu araştırma raporu dayanak alınarak izin vermeye yetkili mercilerce verilecek işleme konulmama kararının objektifliğini, sıhhatini ve hukukiliğini tartışmalı hale getireceği ve 4483 sayılı Kanun'un prensiplerine aykırı olacağı açıktır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından verilen şikayetin işleme konulmamasına ilişkin 08.04.2014 tarih ve 11568 sayılı kararın kaldırılmasına, dosyanın gereği için karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına iadesine kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine, 03.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg