AVŞAR HUKUK BÜROSU

D1D E. 2014/2073-K. 2014/1974

T.C.
DANIŞTAY
1. DAİRE
E. 2014/2073
K. 2014/1974
T. 24.12.2014
• KATI ATIK DEĞERLENDİRME TESİSİ HAKKINDA YÜKSEK MAHKEMEDEN GÖRÜŞ TALEBİ (Büyükşehir Belediyesi İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşine Ait Sözleşme Taslağı - Dosyanın İncelenmesinde Eksikliklere Rastlandığı/Görüş Talebi)
• DANIŞTAYA GÖNDERİLEN DOSYADA EKSİKLİKLER BULUNDUĞU (Anılan İmtiyaz İşine Dair Olarak Büyükşehir Belediye Meclisince Bir Karar Alınıp Alınmadığının Belli Olmadığı - Büyükşehir Belediyenin Meclis Kararı Bulunması Halinde Bunun Dosyaya Konulacağı/İhaleye İlişkin Belgelerin Dosyaya Eklenmesi Gereği)
• İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ İHALESİ (Tesisin İnşa Edileceği Alana İlişkin Mülkiyet Durumunun Ortaya Konulması Gereği - Dosyadaki Eksikliklerin Giderileceği)
5393/m. 15/g
2886/m. 35/c
ÖZET : Büyükşehir Belediye tarafından katı atıkların değerlendirilemsiyle ilgili imtiyaz hakkının devrine ilişkin yüksek mahkemeden görüş bildirilmesi talep edilmiştir.Dosyanın incelenmesinden, anılan imtiyaz işine dair olarak Büyükşehir Belediye Meclisince bir karar alınıp alınmadığının belli olmadığı, bir karar alındı ise bu kararın dosyada bulunmadığı, söz konusu işin ihalesiyle ilgili iş ve işlemlere ait belgelerin dosyaya eklenmediği, tesisin inşa edileceği alanın mülkiyet durumunun ortaya konulmadığı, bu konuları açıklığa kavuşturan dokümanların dosyada yer almadığı, söz konusu eksiklikler tamamlandıktan sonra incelenmek üzere dosyanın dairemize gönderilmesi gerekir.
DAVA : Konya Büyükşehir Belediyesi İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşine Ait Sözleşme Taslağı hakkında 2575 Sayılı Danıştay Kanununun 23. maddesinin (d) fıkrasına göre görüş bildirilmesi istemine dair İçişleri Bakanlığının 8.12.2014 tarih ve 25042 Sayılı yazısının eki Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 18.11.2014 tarih ve 248-2685-35112 Sayılı yazısında aynen;
"... 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/g maddesinde; Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri Danıştay Başkanlığı'nın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere İmtiyaz yoluyla devredebileceği düzenlendiğinden, bu hükme istinaden, Belediyemizce 14.10.2014 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre ihalesi, gerçekleştirilen "İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşi" ihalesi ile ilgili Danıştay Başkanlığı'nın görüşü ile Bakanlığınızın kararı İçin ihale dosyası ve taraflarca paraf edilmiş sözleşme taslağı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim." denilmekte olduğundan konu incelenerek;
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR : İstem, Konya Büyükşehir Belediyesi İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşine Ait Sözleşme Taslağı hakkında görüş bildirilmesine ilişkindir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde, katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak yetki ve imtiyazının belediyelere ait olduğu, aynı maddenin 2. fıkrasında, belediyenin (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri, Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, anılan imtiyaz işine dair olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisince bir karar alınıp alınmadığının belli olmadığı, bir karar alındı ise bu kararın dosyada bulunmadığı, söz konusu işin ihalesiyle ilgili iş ve işlemlere ait belgelerin dosyaya eklenmediği, öte yandan, bu işin yapılacağı ve tesisin inşa edileceği alanın mülkiyet durumunun ortaya konulmadığı, söz konusu atanın Belediyenin mülkiyetinde mi yoksa bir başka kurumdan tahsis yoluyla mı alındığının anlaşılamadığı, bu konuları açıklığa kavuşturan dokümanların dosyada yer almadığı, işin ihalesi de dahil olmak üzere bu Taslağın hazırlandığı aşamaya kadar Konya Büyükşehir Belediye Meclisince tesis edilen işlemlere ve yazışmalara ait bütün belgelerin dosyada bulunmadığı anlaşıldığından,
SONUÇ : Söz konusu eksiklikler tamamlandıktan sonra incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi işine Ait Sözleşme Taslağı ile eki dosyanın karar eki olarak İçişleri Bakanlığına iadesine 24.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg