AVŞAR HUKUK BÜROSU

D1D E. 2014/936-K. 2014/915

T.C.
DANIŞTAY
1. DAİRE
E. 2014/936
K. 2014/915
T. 19.6.2014
• SEVİYE BELİRLEME SINAVINDA ( SBS ) PUANLARIN YANLIŞ HESAPLANMASI ( Yeni Puanlara Göre Sıralamanın Yeniden Yapılmamasına Karar Verenlerin Ön İnceleme Kapsamına Alınmadıkları Ön İncelemenin Bu Hususlar Yönünden Eksik Yapıldığı - Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Milli Eğitim Bakanının Kararının Kaldırılacağı )
• SBS SINAVINDA PUANLARIN YANLIŞ HESAPLANMASI ANCAK SIRALAMANIN YENİDEN YAPILMAMASI ( Sıralamanın Yeniden Yapılmamasına Karar Verenlerin Ön İnceleme Kapsamına Alınmadıkları Ön İncelemenin Bu Hususlar Yönünden Eksik Yapıldığı - İtirazın Kabulüyle Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Milli Eğitim Bakanının Kararının Kaldırılması Gerektiği )
• SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN KARARIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( SBS Puanların Yanlış Hesaplanması - Yeni Puanlara Göre Sıralamanın Yeniden Yapılmamasına Karar Verenlerin Ön İnceleme Kapsamına Alınmadıkları Ön İncelemenin Bu Hususlar Yönünden Eksik Yapıldığı/Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Milli Eğitim Bakanının Kararının Kaldırılacağı )
4483-1/m.4,5
ÖZET : Ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencileri belirlemek amacıyla 8.6.2013 tarihinde yapılan Seviye Belirleme Sınavına ( SBS ) Almanca ve Fransızca yabancı dillerinden giren 718 öğrencinin cevap kağıtlarının, kendi alanları yerine İngilizce yabancı dil testine ilişkin cevap anahtarı esas alınarak değerlendirildiği, bu Sınav sonuçlarının ilanı üzerine yapılan itirazların değerlendirildiği ve 718 öğrencinin puanının yanlış hesaplandığı belirlenerek bu öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplandığı ve sınav takvimine uygun olarak Sınav sonuçlarının ilan edildiği, değerlendirme işleminin Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararıyla yürütmesinin durdurulduğu, Mahkeme kararı üzerine tüm Sınav kağıtlarının yeniden değerlendirmeye alındığı ve 4 öğrencinin daha üst tercihlerine, 99 öğrencinin de daha alt tercihlerine yerleşebilecek durumda olduğunun tespit edildiği, bu öğrencilerin mağdur olmaması amacıyla gerekli işlemlerin yapıldığı, 4 öğrencinin daha üst tercihlere, 99 öğrencinin ise mevcut tercihlerine göre eğitimlerine devam etmelerinin sağlandığı, Sınav kağıtlarının okunmasındaki hatanın iş yoğunluğundan meydana geldiği, kasıt unsuru bulunmadığı belirtilerek ilgililer hakkında soruşturma izni verilmediği görülmekle birlikte, bu kararın dayanağı ön incelemede, Sınava ilişkin itirazları değerlendirme yetkisinin kime veya hangi komisyona ait olduğu, bu kişi veya komisyonun yetkisinin neyi veya neleri kapsadığı, Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine sadece 718 öğrencinin cevap kağıtlarının yeniden değerlendirmeye alınması, sıralamanın yeniden yapılmaması kararını verenlerin kim veya kimler olduğu hususlarının araştırılıp incelenmediği, bu komisyon ve kişilerin isnat edilen eylemde sorumlulukları bulunup bulunmadığı yönünde bir inceleme ve değerlendirme yapılmadığı, sadece Sınav cevap kağıtlarının değerlendirilmesinden sorumlu olanların ön incelemeye dahil edildiği, itirazlar üzerine yapılan düzeltme sonucu oluşan yeni puanlara göre sıralamanın yeniden yapılmamasına karar verenlerin ön inceleme kapsamına alınmadıkları, ön incelemenin bu hususlar yönünden eksik yapıldığı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle soruşturma izni verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanının kararının kaldırılmasına, karar verilmelidir.
İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanının 8.5.2014 tarih ve 1843559 sayılı kararı.
Karara İtiraz Eden : Şikayetçi Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası vekili Av. T. B.
Soruşturulacak Eylem : 8.6.2013 tarihinde ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan Seviye Belirleme Sınavının ( SBS ) cevap kağıtlarının değerlendirilmesinde gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek Almanca ve Fransızca yabancı dillerinden sınava giren öğrencilerin puanlarının yanlış hesaplanmasına ve mağdur olmalarına neden olmak.
Eylem Tarihi : 2013 Yılı
Milli Eğitim Bakanlığının 3.6.2014 tarih ve 2250041 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Milli Eğitim Bakanının 8.5.2014 tarih ve 1843559 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR : Dosyanın incelenmesinden, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencileri belirlemek amacıyla 8.6.2013 tarihinde yapılan Seviye Belirleme Sınavının ( SBS ) cevap kağıtlarının değerlendirilmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmeyerek Almanca ve Fransızca yabancı dillerinden Sınava giren öğrencilerin puanlarının yanlış hesaplanmasına ve mağdur olmalarına neden olunduğu iddiası üzerine başlatılan ön incelemede, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencileri belirlemek amacıyla 8.6.2013 tarihinde yapılan Seviye Belirleme Sınavına ( SBS ) Almanca ve Fransızca yabancı dillerinden giren 718 öğrencinin cevap kağıtlarının, kendi alanları yerine İngilizce yabancı dil testine ilişkin cevap anahtarı esas alınarak değerlendirildiği, bu Sınav sonuçlarının ilanı üzerine yapılan itirazların değerlendirildiği ve 718 öğrencinin puanının yanlış hesaplandığı belirlenerek bu öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplandığı ve sınav takvimine uygun olarak Sınav sonuçlarının ilan edildiği, değerlendirme işleminin Ankara 18. İdare Mahkemesinin 10.1.2014 tarih ve E:2013/679 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulduğu, Mahkeme kararı üzerine tüm Sınav kağıtlarının yeniden değerlendirmeye alındığı ve 4 öğrencinin daha üst tercihlerine, 99 öğrencinin de daha alt tercihlerine yerleşebilecek durumda olduğunun tespit edildiği, bu öğrencilerin mağdur olmaması amacıyla gerekli işlemlerin yapıldığı, 4 öğrencinin daha üst tercihlere, 99 öğrencinin ise mevcut tercihlerine göre eğitimlerine devam etmelerinin sağlandığı, Sınav kağıtlarının okunmasındaki hatanın iş yoğunluğundan meydana geldiği, kasıt unsuru bulunmadığı belirtilerek ilgililer hakkında soruşturma izni verilmediği görülmekle birlikte, bu kararın dayanağı ön incelemede, Sınava ilişkin itirazları değerlendirme yetkisinin kime veya hangi komisyona ait olduğu, bu kişi veya komisyonun yetkisinin neyi veya neleri kapsadığı, Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine sadece 718 öğrencinin cevap kağıtlarının yeniden değerlendirmeye alınması, sıralamanın yeniden yapılmaması kararını verenlerin kim veya kimler olduğu hususlarının araştırılıp incelenmediği, bu komisyon ve kişilerin isnat edilen eylemde sorumlulukları bulunup bulunmadığı yönünde bir inceleme ve değerlendirme yapılmadığı, sadece Sınav cevap kağıtlarının değerlendirilmesinden sorumlu olanların ön incelemeye dahil edildiği, itirazlar üzerine yapılan düzeltme sonucu oluşan yeni puanlara göre sıralamanın yeniden yapılmamasına karar verenlerin ön inceleme kapsamına alınmadıkları, ön incelemenin bu hususlar yönünden eksik yapıldığı anlaşıldığından,
SONUÇ : İtirazın kabulüyle soruşturma izni verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanının 8.5.2014 tarih ve 1843559 sayılı kararının kaldırılmasına, kararımızda belirtilen esaslar dahilinde yeniden yapılacak ön incelemede yukarıdaki eksiklikler giderilmek suretiyle tespit edilecek bütün ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesine ilişkin yeni bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli bildirimler yapıldıktan sonra karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçelerinin de eklenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Milli Eğitim Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin şikayetçi vekiline gönderilmesine, 19.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg