AVŞAR HUKUK BÜROSU

D1D E. 2015/307-K. 2015/253

T.C.
DANIŞTAY
1. DAİRE
E. 2015/307
K. 2015/253
T. 25.2.2015
• İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI HAKKINDA DÜŞÜNCE BİLDİRME ( İşin Bedeli Ne Olacağı Hizmetten Yararlanacakların Hangi Ücretleri Ödeyeceği İdarenin ve İmtiyaz Sahibinin Ne Gibi Mali Yükümlülükler Altına Gireceği Gibi Hususların Netleştirilmediği - Söz Konusu Hususlar Açıkça Belirlendikten Sonra Danıştayca Görüş Bildirileceği )
• DANIŞTAY'IN GÖRÜŞ BİLDİRMESİ ( İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında - İmtiyaz Sahibi Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Belirlenmeden İmtiyaz Konusu İşe Ait Mali Değerler Ortaya Konulmadan Hizmetin İmtiyaz Sahibi Tarafından Verimlilik Etkinlik ve Süreklilik Esaslarına Göre Yürütülüp Yürütülemeyeceği Anlaşılamayacağı )
• VERİMLİLİK ETKİNLİK VE SÜREKLİLİK ESASI ( İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı Hakkında Danıştayca Görüş Bildirme - Taslakta İşin Bedeli Ne Olacağı Hizmetten Yararlanacakların Hangi Ücretleri Ödeyeceği İdarenin ve İmtiyaz Sahibinin Ne Gibi Mali Yükümlülükler Altına Gireceği Gibi Hususlarının Netleştirilmesi Gerektiği )
5393/m.15/1-g
2886/m.35
ÖZET : Konu; İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı hakkında düşünce bildirmeye ilişkindir. Öncelikle görüş bildirilecek İmtiyaz Sözleşmesi Taslağında imtiyaz konusu işin bedelinin ne olacağı, hizmetten yararlanacakların hangi ücretleri ödeyeceği, bu hizmetlerin gördürülmesi karşılığında idarenin ve imtiyaz sahibinin ne gibi mali yükümlülükler altına gireceği gibi imtiyaz konusu işin ekonomik değerini ortaya koyan hususların netleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde imtiyaz sahibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi belirlenmeden, imtiyaz konusu işe ait mali değerler ortaya konulmadan anılan hizmetin imtiyaz sahibi tarafından verimlilik, etkinlik ve süreklilik esaslarına göre yürütülüp yürütülemeyeceğinin anlaşılamayacağı açıktır. Bu sebeple söz konusu hususlar açıkça belirlendikten ve sözleşme hükümleri açısından taraflar arasında mutabakat sağlandıktan sonra somut veriler içeren imtiyaz sözleşmesi taslağı hakkında Danıştayca görüş bildirilmesinin mümkündür.
DAVA : Konya Büyükşehir Belediyesi İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşine Ait Sözleşme taslağı hakkında 2575 Sayılı Danıştay Kanununun 23. maddesinin ( d ) fıkrasına göre görüş bildirilmesi istemine dair İçişleri Bakanlığının 13.2.2015 tarih ve 3698 Sayılı yazısının eki Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 22.1.2015 tarih ve 25-151 -1952 Sayılı yazısında aynen;
"İlgi; a ) 18.11.2014 tarih ve 248/2685 Sayılı yazımız.
b- ) Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 11.12.2014 tarih ve 2014/1442 E. ve 2014/1282 K. sayılı kararı.
İlgi ( a ) yazı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/g maddesinde; Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri Danıştay Başkanlığı'nın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği düzenlendiğinden; bu hükme istinaden, Belediyemizce 14.10.2014 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/e maddesine göre ihalesi gerçekleştirilen "İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşi" ihalesi ile ilgili Danıştay Başkanlığı'nın görüşü ile Bakanlığınızın kararı için ihale dosyası Bakanlığınıza gönderilmişti.
Süreç devam ederken ilgi ( b ) mahkeme kararı ile Danıştay Başkanlığı'nın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararının ihaleden önce alınması gerektiği gerekçesi ile ihale iptal edilmiştir.
Bu itibarla, Belediyemizce tekrar ihale edilebilmesi için hazırlanan ihale şartnameleri, sözleşmesi ekleri, Danıştay Başkanlığının görüşü ve Bakanlığınızın kararı için ekte bulunmaktadır.
Bilgilerinize ve gereğini arz ederini," denilmekte olduğundan konu incelenerek:
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR : İstem, Konya Büyükşehir Belediyesi imtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşine Ait Sözleşme Taslağı hakkında görüp bildirilmesine ilişkindir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 1. fıkrasının ( g ) bendinde, katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolaması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak yetki ve imtiyazının belediyelere ait olduğu; aynı maddenin 2. fıkrasında, belediyenin, ( e ) ( f ) ve ( g ) bentlerinde belirtilen hizmetleri, Danıştay'ın görüşü ve içişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği hükme bağlanmıştır.
Anılan hükümde Kanunda belirtilen hizmetlerin imtiyaz yoluyla devredilebilmesi için Danıştay'ın görüşü alındıktan sonra İçişleri, Bakanlığının karar vermesi gerektiği belirtilerek hukuki denetiminin yanında Bakanlığın belediyeler üzerindeki vesayet denetimi yoluyla imtiyazın konusunun ve şartlarının yerindelik denetiminin yapılması amaçlanmıştır.
Bu düzenleme karşısında, işin ihale edilmesi süreci, ihalede uygun rekabet koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, imtiyazın süresi ve bedeli, imtiyaz sahibinin ve idarenin mali yükümlülükleri, imtiyazla ilgili, yatırımların niteliği, tüketicilerin katlanacağı mali külfetler gibi imtiyaz konusu işe ait ekonomik tercihler ile teknik verilere dayanan hususlardaki sorumluluğun ilgili belediyeye ve vesayet denetimini yapacak Bakanlığa ait olacağı, Danıştayın ise ilgili imtiyaz sözleşmesi taslağını mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygunluk açısından inceleyeceği, ilgili belediyenin ve Bakanlığın ekonomik ve teknik verilere dair tercihlerine müdahale etmeyeceği açıktır.
Nitekim imtiyaz konusu hizmetten yararlanacak olanlardan alınacak ücret, bedel, vb. ad altındaki ekonomik değerin yasal dayanağı olan bir tarife üzerinden tahsil edilmesi, imtiyaz süresince bu tarifede değişiklik yapılmasını gerektiren durumların belli esaslara bağlanması, imtiyaz konusu kamu hizmetinin belli süreyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yürütülecek olmasının Belediye ve yüklenici açısından doğuracağı sorumlulukların, imtiyaz sahibinin veya Belediyenin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, sözleşme süresince imtiyaz konusu kamu hizmetinin verimli, etkin ve kesintisiz sunulmasının sağlanması, sözleşme kurallarının ihlali durumunda uygulanacak yaptırımların saptanması gibi öncelikle idarenin ve hizmetten yararlanacak olanların hak ve menfaatlerinin gözetilmesini sağlayacak esaslar dahilinde sözleşme taslağının incelenebileceği bilinmektedir.
Konya Büyükşehir Belediye Meclisince Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin 29 yıl süreyle imtiyaz hakkının devri yoluyla yapılan 14.10.2014 tarihli ihalenin Konya 2. idare Mahkemesi'nin 11.12.2014 tarih ve E:2014/1442, K:2014/1282 Sayılı kararıyla iptal edildiği, Mahkeme kararının gerekçesinde ise, önce Danıştay görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararı alındıktan sonra ihale sürecine geçilmesi gerektiğinin vurgulandığı belirtilerek anılan İmtiyaz Sözleşmesi Taslağının düşünce bildirmek üzere Dairemize gönderildiği görülmekle birlikte, öncelikle görüş bildirilecek İmtiyaz Sözleşmesi Taslağında imtiyaz konusu işin bedelinin ne olacağı, hizmetten yararlanacakların hangi ücretleri ödeyeceği, bu hizmetlerin gördürülmesi karşılığında idarenin ve imtiyaz sahibinin ne gibi mali yükümlülükler altına gireceği gibi imtiyaz konusu işin ekonomik değerini ortaya koyan hususların netleştirilmesi gerektiği, aksi takdirde imtiyaz sahibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi belirlenmeden, imtiyaz konusu işe ait mali değerler ortaya konulmadan anılan hizmetin imtiyaz sahibi tarafından verimlilik, etkinlik ve süreklilik esaslarına göre yürütülüp yürütülemeyeceğinin anlaşılamayacağı açıktır.
SONUÇ : Bu sebeple söz konusu hususlar açıkça belirlendikten ve sözleşme hükümleri açısından taraflar arasında mutabakat sağlandıktan sonra somut veriler içeren imtiyaz sözleşmesi taslağı hakkında Danıştayca görüş bildirilmesinin mümkün olduğu, imtiyaz sahibi ile belediye arasında imzalanmayan bir sözleşme taslağında, taraflar arasında mutabakat sağlandığının kabul edilemeyeceği, kaldı ki anılan imtiyaz konusu işin gördürüleceği yerin mülkiyetinin kime ait olduğu, anılan yerin bir başka kurumdan tahsis yoluyla mı alındığının belli olmadığı, bu konuları açıklığa kavuşturan dokümanların dosyada yer almadığı, taslağın hazırlandığı aşamaya kadar Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tesis edilen işlemlere ve yazışmalara ait bütün belgelerin dosyada bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu eksiklikler tamamlandıktan sonra incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşine Ait Sözleşme Taslağı ile eki dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına iadesine, 25.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg