AVŞAR HUKUK BÜROSU

D10D E. 2014/4690-K. 2015/5750

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2014/4690
K. 2015/5750
T. 10.12.2015
• SPOR FEDERASYONLARINCA VERİLEN KARARLAR ( Tahkim Yoluna Başvurulabileceği Tahkim Kurulu Tarafından Verilen Kararların Kesin Olduğu - Spor Müsabakasında Elde Ettiği Başarıdan Dolayı Ödül Başvurusuna Karşı Spor Genel Müdürlüğü İşlemine Karşı Altmış Günlük Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi )
• SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ ( Spor Federasyonlarınca Verilen Kararlara Karşı Tahkim Yoluna Başvurulabileceği - Tahkim Kararlarının Kesin Olduğu Spor Genel Müdürlüğü İşlemine Karşı Dava Açma Süresi İçinde İdari Yargı Yoluna Başvurulabileceği )
2709/m. 59
3289/m. Ek.9
ÖZET : Spor federasyonlarınca verilen kararlara karşı tahkim yoluna başvuru öngörülmüş olup, Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.
İstemin Özeti : Türkiye Karate Federasyonu nezdinde lisanslı olarak spor faaliyetinde bulunan davacı tarafından, 2001-2011 yılları arasında katılmış olduğu spor müsabakalarında elde ettiği başarılar gözetilerek "Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik" gereğince ödüllendirilmesi istemiyle Türkiye Karate Federasyonuna yapılan başvurunun reddine ilişkin Yönetim Kurulu Kararına yapılan itirazın reddine dair Tahkim Kurulunun 27/4/2012 tarih ve E:2012/54, K:2012/88 sayılı kararı ile, Spor Genel Müdürlüğüne yapılan başvurunun reddine ilişkin 3/10/2011 tarih ve 3459 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; Anayasa'nın 59. maddesi ile 3289 sayılı Kanun'un Ek 9. maddesi uyarınca spor federasyonlarınca verilen kararlara karşı tahkim yoluna başvuru öngörüldüğü, ancak, Tahkim Kurulu tarafından verilen kararların kesin olduğu anlaşıldığından, davanın, Tahkim Kurulu'nun 27.4.2012 tarih ve E:2012/54, K:2012/88 sayılı kararına ilişkin kısmının da esasının incelenmesine hukuken olanak bulunmadığı; davacı tarafından, dava konusu istemle Spor Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulduğu 27/9/2011 tarihli dilekçesine cevap verilmemesi üzerine, 60. gün olan 26/11/2011 tarihinde zımni ret süresinin olduğu, bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde ( 25/1/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar ) bu işlemin iptali istemiyle dava açılması gerekirken, 2/7/2012 tarihinde ( E:2012/1064 sayılı dosyada ) açılan bu davanın, Spor Genel Müdürlüğünün 3/10/2011 tarih ve 3459 sayılı işlemine ilişkin kısmı yönünden ise süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın, Tahkim Kurulunun 27/4/2012 tarih ve E:2012/54, K:2012/88 sayılı kararına ilişkin kısmı yönünden incelenmeksizin reddi, Spor Genel Müdürlüğünün 3/10/2011 tarih ve 3459 sayılı işlemine ilişkin kısmı yönünden ise süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen Ankara 14. İdare Mahkemesinin 3/4/2014 tarih ve E:2013/13, K:2014/351 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:
KARAR : İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
SONUÇ : Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Ankara 14. İdare Mahkemesinin 3/4/2014 tarih ve E:2013/13, K:2014/351 sayılı kararının ONANMASINA, 10.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg