AVŞAR HUKUK BÜROSU

D10D E. 2014/6332-K. 2016/722

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2014/6332
K. 2016/722
T. 11.2.2016
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Görevini Yerine Getirmeyen Davalı İdarenin Hizmet Kusuru İşlediği - Bilirkişi Raporunda Hesaplanan ve Davacı Tarafından İstenen Maddi Tazminat İle Olayın Oluş Şekli Ve Zararın Niteliğine Göre Kabul Edilen Manevi Tazminatın Davacıya Ödenmesine Dair Kararın Yerinde Olduğu)
• HİZMET KUSURU (Patlama Bölgesinin Tehlikeli Maddelerden Arındırılarak Güvenliğini Sağlama veya Güvenliği Sağlanamayan Bölgeye Girişe Uyarıcı İşaretlerle Engel Olunması Hususundaki Görevini Yerine Getirmeyen Davalı İdarenin Hizmet Kusuru İşlediği - Maddi ve Manevi Tazminat)
• MAYIN PATLAMASI NEDENİYLE SAKAT KALMA (Sebebiyle Yüzde On Dört Nokta Üç Oranında Meslekte Kazanma Gücünü Kaybettiği ve Maluliyet Oranının Sürekli Olduğu - Bilirkişi Raporunda Hesaplanan ve Davacı Tarafından İstenen Maddi Tazminat İle Olayın Oluş Şekli ve Zararın Niteliğine Göre Kabul Edilen Manevi Tazminatın Yerinde Olduğu)
• SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK (Adli Tıp İhtisas Kurulunun Raporunda Davacının Mayın Patlamasına Bağlı Yaralanması Sebebiyle Yüzde On Dört Nokta Üç Oranında Meslekte Kazanma Gücünü Kaybettiği ve Maluliyet Oranının Sürekli Olduğunun Belirtildiği - Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Kabulünün Hukuka Uygun Olduğu)
2577/m.125
ÖZET : Dava, bahçede çalışmak üzere seyir halinde iken önceden terör örgütünce yerleştirilmiş anti-tank mayınının üzerinden kamyonun geçmesi sonucunda meydana gelen patlamada yaralanarak sakat kaldığından bahisle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Olayda patlama bölgesinin tehlikeli maddelerden arındırılarak güvenliğini sağlama veya güvenliği sağlanamayan bölgeye girişe uyarıcı işaretlerle engel olunması hususundaki görevini yerine getirmeyen davalı idarenin hizmet kusuru işlediği; Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda, davacının mayın patlamasına bağlı yaralanması sebebiyle ,3 oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiği ve maluliyet oranının sürekli olduğunun belirtildiği, bilirkişi raporunda hesaplanan ve davacı tarafından istenen maddi tazminat ile olayın oluş şekli ve zararın niteliğine göre kabul edilen manevi tazminatın davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi, fazlaya dair manevi tazminat isteminin ise reddi yolunda verilen karar hukuka uygundur.
İstemin Özeti : Davacının, 12.06.2001 tarihinde ... ... plakalı kamyon ile Şırnak İli, Silopi İlçesi, Temelkaya Köyüne bahçede çalışmak üzere seyir halinde iken önceden terör örgütünce yerleştirilmiş anti-tank mayınının üzerinden kamyonun geçmesi sonucunda meydana gelen patlamada yaralanarak sakat kaldığından bahisle 10.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Mardin İdare Mahkemesince; Anayasamızın 125. maddesinin son fıkrasında; idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükmüne yer verildiği, olayda patlama bölgesinin tehlikeli maddelerden arındırılarak güvenliğini sağlama veya güvenliği sağlanamayan bölgeye girişe uyarıcı işaretlerle engel olunması hususundaki görevini yerine getirmeyen davalı idarenin hizmet kusuru işlediği; Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 25.02.2011 tarihli ve 2010/9897-1448 Sayılı raporunda, C. A.'ın mayın patlamasına bağlı yaralanması sebebiyle ,3 oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiği ve maluliyet oranının sürekli olduğunun belirtildiği, Mahkemelerince dosya üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda, çalışma gücü kaybının peşin değerinin 51.757,53 TL olarak hesaplandığı, bu rapor üzerine talep edilen maddi tazminat miktarının 41.757,53 TL ıslah edilerek toplamda 51.757,53 TL maddi tazminat ödenmesine karar verilmesinin istenildiği, buna göre bilirkişi raporunda hesaplanan ve davacı tarafından istenen 51.757,53 TL maddi tazminat ile olayın oluş şekli ve zararın niteliğine göre kabul edilen 25.000 TL manevi tazminatın davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi, fazlaya dair manevi tazminat isteminin ise reddi yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:
KARAR : İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
SONUÇ : Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Mardin İdare Mahkemesi'nin 16.1.2014 tarih ve E:2007/773, K:2014/140 Sayılı kararının ONANMASINA, 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg