AVŞAR HUKUK BÜROSU

D10D E. 2015/417-K. 2015/4671

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2015/417
K. 2015/4671
T. 27.10.2015
• MERKEZİ VE ORTAK SINAVLAR ( Hatalı Sorulan Sorularda Hatalı Sorulara Davacının Doğru Cevap Verdiği Kabul Edilerek Değerlendirme Yapılması - Hatalı Soruların Değerlendirme Dışı Bırakılarak Kalan Doğru Soruların 100 Puan Üzerinden Değerlendirilerek Bir Soruya Denk Gelen Puan Karşılığının Yeniden Hesaplanması Gereği )
• HATALI SORU ( Hatalı Soruların Doğru Kabul Edilerek Değerlendirme Yapılması - Hatalı Soruların Değerlendirme Dışı Bırakılarak Kalan Doğru Soruların 100 Puan Üzerinden Değerlendirilmesi Gerektiği )
2577/m. 20/B
ÖZET : Objektif ölçme ve değerlendirme ilkesi gereği hatalı sorulan sorularda, davacının hatalı sorulara doğru cevap vermiş gibi kabul etmek suretiyle davacıya artı puan verilmesi yerine, bu soruların değerlendirme dışı bırakılması ve kalan doğru soruların 100 puan üzerinden değerlendirilerek, bir soruya denk gelen puan karşılığının yeniden hesaplanması gerekmektedir.
İstemin Özeti : Ankara 13. İdare Mahkemesinin 24/09/2014 tarihli ve E.2013/71, K.2014/1323 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : 11.9.2014 tarih ve 29116 ( Mükerrer ) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun'un 96. maddesiyle, 2577 sayılı Kanun'a 20/A maddesinden sonra gelmek üzere eklenen ve "Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü"nün düzenlendiği 20/B maddesinde; "Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalar" bakımından yargı hizmetinin hızlandırılması, etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda, idari yargıda başvuru, inceleme ve yargılama usulüne ilişkin olarak değişiklikler yapılmıştır.
2577 sayılı Kanun'a 6552 sayılı Kanunla eklenen 20/B maddesinde belirtilen işlemlere karşı, taraflar açısından, dava açma süresi, cevap verme süresi, temyiz süresi; mahkemeler açısından ise, dava dosyalarının tekemmül süreci ile dosyaları inceleme süreleri kısaltılmış; yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilecek kararlara itiraz yolu ile temyiz incelemesi sonrasında karar düzeltme yolu kapatılmıştır.
İmzalanan protokol uyarınca 21.10.2012 tarihinde yapılan İşyeri Hekimliği ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavından kaynaklanan uyuşmazlık 2577 sayılı Kanun'a 6552 sayılı Kanunla eklenen 20/B maddesi kapsamında değerlendirilerek temyiz istemi incelendi:
Dava; davacı tarafından, 21.10.2012 tarihinde girdiği İşyeri Hekimliği ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı yazılı sınavından başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile sınavda sorulan B kitapçığında yer alan 71 ve 76. soruların iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Ankara 13. İdare Mahkemesince; dosya üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan ve hükme esas alınan bilirkişi raporunda, B Kitapçığında yer alan 71. soru yönünden; elektrik çarpmalarının insan organizmasına vereceği zarar bakımından temas noktası ile akımın çıkış yapabileceği nokta arasında kalan vücut bölümünün direnci belirleyici olduğu, ancak, sorunun IV. maddesinde yalnızca "vücut direnci''nden bahsedildiği, bu haliyle bu maddenin belirsizlik içerdiği, sorunun "temas edilen nokta ile akımın çıkış yapabileceği nokta arasındaki vücut direnci" olarak şekillendirilmesi halinde tüm maddelerin belirleyici olduğunun söylenebileceği, bu durumda sorunun doğru cevabının, Bakanlık tarafından da ifade edildiği üzere D şıkkı olacağı, ancak, IV. maddedeki belirsizlikten dolayı sorunun doğru cevabının C şıkkı olduğunun söylenebileceği, bu nedenle 71. sorunun hatalı olduğu, B kitapçığı 76. soru yönünden ise herhangi bir hatanın bulunmadığı, davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlem yönünden; davacının söz konusu sınavda 69 puan alarak, baraj puanını teşkil eden 70 puanın altında kaldığı gerekçesiyle başarısız sayıldığı, ancak davalı idareler arasında imzalanan protokolün ilgili maddesi uyarınca; sorunun iptal olması halinde hatalı bulunan soruların doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirileceği düzenlemesi karşısında davacının hatalı cevapladığı belirtilen 71. sorunun Mahkemelerince iptali üzerine bu sorudan da bir puan almak suretiyle toplamda 70 puana ulaşacağı ve başarılı sayılması gerektiği gerekçesiyle dava konusu B kitapçığı 71. soru ile davacının başarısız sayılmasına dair işlemlerin iptaline, B kitapçığında yer alan 76. soru yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.
Davalı idareler tarafından, anılan İdare Mahkemesi kararının aleyhlerine olan kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Temyize konu kararın, B kitağpçığı 71. sorunun iptaline ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenleri bulunmadığından, davalı idarelerin anılan kısma yönelik temyiz istemleri yerinde görülmemektedir.
Davacının, sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali yolunda verilen kısmının temyiz istemine gelince;
Uyuşmazlıkta, İdare Mahkemesince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, B Kitapçığı 71. sorunun hatalı sorulduğunun tespit edildiği, B kitapçığı 26 ve 57. soruların da davalı idare tarafından dava açılmadan önce hatalı bulunarak iptal edildiği, davalı idareler arasında imzalanan protokolün 5.4.4 maddesinde; değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması halinde hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirileceğinin belirtildiği, bu protokol hükmü uyarınca davacının hatalı cevapladığı belirtilen davalı idarelerce daha önce iptal edilen 26 ve 57. sorular ile Mahkemelerince iptal edilen 71. soru doğru kabul edilerek bu sorudan da bir puan almak suretiyle davacının puanının 70'e ulaştığı ve başarılı sayıldığı anlaşılmaktadır.
Oysa, objektif ölçme ve değerlendirme ilkesi gereği hatalı sorulan sorularda, davacının hatalı sorulara doğru cevap vermiş gibi kabul etmek suretiyle davacıya artı puan verilmesi yerine, bu soruların değerlendirme dışı bırakılması ve kalan doğru soruların 100 puan üzerinden değerlendirilerek, bir soruya denk gelen puan karşılığının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Daha açık bir anlatımla, hatalı sorulan sorularda, 100 tam puanın doğru soru sayısına bölünmesi suretiyle her bir sorunun puan olarak değerinin tespit edilmesi, ardından bulunan bu değerle davacının doğru cevap sayısının çarpılması ve böylece davacının sınav sonucunun belirlenmesi gerekir.
Belirtilen durum karşısında, bilirkişi raporunda hatalı olarak sorulduğu tespit edilen B kitapçığı 71. soru ile davalı idarece dava açılmadan önce iptal edilen B kitapçığı 26. ve 57. sorular dikkate alındığında, toplam 3 sorunun iptal edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, geriye kalan 97 soru üzerinden bir değerlendirme yapılması, bu soru sayısı üzerinden, 1 soruya denk gelen puan karşılığının belirlenerek iptal edilen sorular dışında, davacının, verdiği doğru yanıt sayısının bulunması, bu doğru cevap sayısının 1 sorunun karşılığı puan ile çarpılması sonucu davacının sınavda aldığı puanın hesaplanması gerekmektedir.
Öte yandan; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesinin 2. fıkrasındaki; " Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır." hükmü uyarınca söz konusu sınava ilişkin verilecek yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının davacı hakkında da uygulanacağı tabidir.
Bu durumda, davalı idarelerce yukarıda belirtilen kriterler gözönünde bulundurulmak suretiyle davacının sınav sonucunun belirlenmesi gerekeceğinden, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik bulunmamakta olup; davalı idarelerin temyiz istemi bu nedenle yerinde görülmemektedir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyize konu Ankara 13. İdare Mahkemesinin 24/09/2014 tarihli ve E:2013/71, K:2014/1323 sayılı kararının, B kitapçığı 71. sorunun iptaline yönelik kısmının ONANMASINA; davacının başarısız sayılması işlemine yönelik kısmının ise yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA; 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin ikinci fıkrasının ( h ) bendi uyarınca kesin olarak ( karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ), 27.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg