AVŞAR HUKUK BÜROSU

D10D E. 2015/4225-K. 2015/5358

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2015/4225
K. 2015/5358
T. 27.11.2015
• İLANI GEREKEN DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ (İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçinde veya Düzenleyici İşlemin Uygulanması Üzerine Uygulama İşleminin Tebliğinden İtibare Altmış Gün İçinde Dava Açılabileceği - İptali İstenilen Düzenleyici İşlemin Uygulanmasına İlişkin Bir İşlem Bulunmaması Durumunda Dava Açma Süresinin İlan Tarihinden İtibaren Altmış Gün Olduğunun Dikkate Alınması Gereği)
• DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI DANIŞTAYDA DAVA AÇILMASI (İlandan İtibaren Altmış Gün Olduğu - İptali İstenilen Düzenleyici İşlem ile İlgili Bir Uygulama İşlemi Bulunmadığı Halde İlandan Sonra Altmış Günlük Dava Açma Süresinden Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği)
2577/m. 7, 8
ÖZET : İlanı gereken düzenleyici işlemlere karşı; düzenleyici işlemin ilan tarihini izleyen günden itibaren altmış gün içinde veya düzenleyici işlemin uygulanması üzerine, uygulama işleminin tebliğini izleyen günden itibaren altmış gün içinde dava açılabilmektedir.
İstemin Özeti : 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" 2. maddesinin 5. fıkrasının iptali istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Davanın süre aşımı sebebiyle reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince 2577 Sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca hazırlanan Tetkik Hakiminin raporu ve sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" 2. maddesinin 5. fıkrasının iptali istemiyle açılmıştır.
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde; dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde idare mahkemelerinde altmış gün olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 8. maddesinde; sürelerin; tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı, tatil günlerinin sürelere dahil olduğu kurala bağlanmıştır.
Buna göre ilanı gereken düzenleyici işlemlere karşı; düzenleyici işlemin ilan tarihini izleyen günden itibaren altmış gün içinde veya düzenleyici işlemin uygulanması üzerine, uygulama işleminin tebliğini izleyen günden itibaren altmış gün içinde dava açılabilmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden, 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelgenin iptali istemiyle ilk olarak 21.4.2015 havale tarihli dilekçeyle Erzurum 2. İdare Mahkemesinde dava açıldığı, anılan Mahkemenin 30.4.2015 tarih ve E:2015/455, K:2015/532 Sayılı kararıyla dava dilekçesinin 2577 Sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca reddine karar verildiği, yenilenen dilekçe üzerine Mahkemece davanın görev yönünden reddine karar verilerek dosyanın Danıştay'a gönderildiği, bu kez Dairemizin 6.7.2015 tarih ve E:2015/2180, K:2015/3565 Sayılı kararıyla iptali istenen yönetmelik hükmünün dava dilekçesinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtilmemesi sebebiyle dava dilekçesinin reddine karar verildiği ve son olarak davacı vekili tarafından yenilenen dava dilekçesinde, 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" 2. maddesinin 5. fıkrasının iptalinin istenildiği anlaşılmaktadır.
Olayda, "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve anılan Yönetmeliğe dayanılarak tesis edilen herhangi bir uygulama işleminin bulunmadığı görülmektedir.
Bu durumda, 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" iptali istemiyle, Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımını izleyen günden itibaren altmış gün içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra, 21.4.2015 havale tarihli dilekçeyle Erzurum 2. İdare Mahkemesinde açılan davanın süre aşımı sebebiyle esasının incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 2577 Sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca yasal süresi içinde açılmayan DAVANIN REDDİNE, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 45,60 TL yürütmeyi durdurma harcı ile artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyizen başvurulabileceğinin taraflara duyurulmasına, 27.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg