AVŞAR HUKUK BÜROSU

D11D E. 2013/3356-K. 2015/2924

T.C.
DANIŞTAY
11. DAİRE
E. 2013/3356
K. 2015/2924
T. 8.6.2015
• EK GÖSTERGEDEN YARARLANMA KOŞULLARI ( 1. Dereceli Kadroda İken Emekli Olan Müfettişin 3600 Ek Göstergeden Yararlanabilmesi İçin Mesleğe Özel Yarışma Sınavı ile Girmiş Olması Gereği - Müfettiş Olarak 1. Dereceli Kadroda Görev Yapmamış Olan Davacının 3600 Ek Göstergeden Yararlandırılması İmkanı Bulunmadığı )
• İLK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ ( 3600 Ek Göstergeden Yararlanabilmek İçin 1. Dereceli Müfettiş Kadrosunda Görev Yapılmış Olması Gereği - Müfettişlik Görevine Kabul Koşullarının Yasa ve Diğer İlgili Mevzuatlarla Belirlendiği )
5510/m. Geç.4
657/m. Ek ( I ) sayılı Cetvel
ÖZET : 1. dereceli kadroda iken emekli olan müfettişlerin ( 3600 ) ek göstergeden yararlanabilmeleri için ya en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girmeleri ya da yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek müfettiş olarak atanmaları gerekmektedir.İlköğretim müfettişi olarak görev yaptıktan sonra öğretmen olarak atanan ve 1. dereceli kadroda iken emekliye ayrılan davacının, müfettiş olarak 1. dereceli kadroda görev yapmaması sebebiyle 3600 ek göstergeden yararlanmasına olanak bulunmamaktadır.
İstemin Özeti: Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen 19.12.2012 tarihli ve E:2012/269; K:2012/2289 Sayılı kararın; davalı İdare tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Hukuka aykırı Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, ... öğretmeni olarak görev yapmakta iken 3.3.1980 tarihinde kendi istemi ile 1. derecenin 4. kademesi ve ( 3000 ) ek gösterge rakamı üzerinden emekliye ayrılan davacı tarafından, daha önce yürütmüş olduğu ilköğretim müfettişliği görevi dikkate alınarak emekli aylığının hesabında 5984 Sayılı Kanun uyarınca "eğitim müfettişleri" için öngörülen ( 3600 ) ek gösterge rakamının esas alınmamasına dair işlemin iptaline ve 5984 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13.6.2010 tarihinden itibaren yoksun kaldığı aylık farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince; davaya konu işlemin iptaline, davacının işlem sebebiyle mahrum kaldığı parasal haklarının davalı idareye başvurduğu tarihten itibaren hesaplanarak yasal faiziyle birlikte ödenmesine, başvurudan önceki döneme dair parasal hak istemlerinin reddine karar verilmiştir.
Davalı İdare, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 4.maddesinin 9. fıkrasında "5434 Sayılı Yasaya göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır." kuralına yer verilmiştir.
13.6.2010 gün ve 27610 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5984 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. maddesiyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli ( I ) sayılı Cetvelin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün ( g ) bendinde yer alan "En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda ( veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek ) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyükşehir Belediyesiyle Büyükşehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları ... Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler" ibaresinden sonra gelmek üzere "Eğitim Müfettişleri" ibaresi eklenmiş; "ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını" ifadesi, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfından çıkarılmış; 1 dereceli kadroda görev yapan Eğitim Müfettişleri için 3600 ek gösterge rakamı belirlenmiştir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Eki ( I ) sayılı Cetvelin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün ( g ) bendi incelendiğinde, 1. dereceli kadroda iken emekli olan müfettişlerin ( 3600 ) ek göstergeden yararlanabilmeleri için ya en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girmeleri ya da yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek müfettiş olarak atanmaları gerekmektedir.
Dosyanın ve dosyada mevcut hizmet belgesinin incelenmesinden; davacının 21.8.1954 tarihinde öğretmen olarak göreve başladığı, 31.8.1969 tarihinde ilköğretim müfettişi olarak atandığı, bu görevinden 29.9.1970 tarihinde ayrıldığı ve öğretmen olarak görev yaptıktan sonra, 3.3.1980 tarihinde emekliye ayrıldığı ve davacıya 1. derecenin 4. kademesi kazanılmış hak aylığı intibakı ile ( 3000 ) ek gösterge rakamı üzerinden aylık bağlandığı, 5984 Sayılı Kanunla 657 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklik üzerine emekli aylığına uygulanan ek göstergenin yükseltilmemesi üzerine temyize konu davayı açtığı anlaşılmaktadır.
İlköğretim müfettişi olarak görev yaptıktan sonra öğretmen olarak atanan ve 1. dereceli kadroda iken emekliye ayrılan davacının, müfettiş olarak 1. dereceli kadroda görev yapmaması sebebiyle 3600 ek göstergeden yararlanmasına olanak bulunmadığından davaya konu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptaline dair verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının BOZULMASINA; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 8.6.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg