AVŞAR HUKUK BÜROSU

D13D E. 2010/1594-K. 2016/357

T.C.
DANIŞTAY
13. DAİRE
E. 2010/1594
K. 2016/357
T. 18.2.2016
• BELEDİYE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ (İhalenin Feshedilebilmesi İçin İhalenin Yapılmış Olması Yanında İta Amirince Onaylanmış Olması ve Onaylanmış İhale Kararının Tebliğinden İtibaren İhale Bedelinin 15 Gün İçinde Ödenmemiş Olması Gereği - İta Amirince Onaylanmış Bir İhale Kararı Bulunmadan Bedelin Verilen Süre İçinde Ödenmediğinden Bahisle İhalenin Feshinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
• İHALENİN İTA AMİRİNCE ONAYLANMASI (Belediye Tarafından Gerçekleştirilen Taşınmaz Satış İhalesinin İta Amirince Onaylanması Gereği - İhale Amiri Tarafından Onaylanmamış İhalenin Bedeli Verilen Yedi Günlük Süre Ödenmediği Gerekçesiyle Feshedilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
2886/m. 57
ÖZET : Belediye tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satış ihalesinin feshedilebilmesi için, ihalenin yapılması yanında ita amirince onaylanmasının ve onaylanmış ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde ihale üzerinde bırakılanın ihale bedeli ve diğer edimlerin yerine getirmemiş olması gerekir.
İstemin Özeti : Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 09.12.2009 tarih ve E:2009/878, K:2009/2289 Sayılı kararının; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 57. maddesi uyarınca ihale kararının Belediye Encümeni kararıyla davacıya bildirildiği tarihten itibaren 15 gün geçmesine rağmen ihale bedelinin süresinde yatırılmadığı, ihalenin 31.12.2008 tarihinde yapıldığı, Sosyal Güvenlik Kurumu lehine taşınmaz üzerine haciz kaydının 23.12.2009 tarihinde işlendiği, tapu kayıtlarının aleniyeti gereği davacının taşınmaz üzerindeki haczi bilmesinin mümkün olduğu, davaya konu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; mülkiyeti Aydın Belediyesi'ne ait olan Aydın-Merkez parselde kayıtlı zemin kat 1 numaralı dükkanın davacıya satışına yönelik 31.12.2008 tarih ve 1513 Sayılı ihale kararının iptal edilmesine ve geçici teminatın irad kaydedilmesine dair 03.06.2009 tarih ve 514 Sayılı Belediye Encümen Kararı'nın iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 2886 Sayılı Kanun'un 57. maddesi uyarınca ihalenin feshedilebilmesi için, ihalenin yapılması yanında ita amirince onaylanmasının ve onaylanmış ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde ihale üzerinde bırakılanın ihale bedeli ve diğer edimlerin yerine getirmemiş olmasının gerektiği, somut olayda 31.12.2008 tarihinde yapılan ihalenin davacı üzerinde bırakılmış ve bu yolda belediye encümenince karar alınmış ise de, ayrıca ita amirince ihalenin onaylanması veya iptal edilmesine yönelik işlemler yapılmaksızın 15.01.2009 tarihli yazı ile davacıdan 7 gün içerisinde ihale bedeli ve diğer ödemeleri tamamlamasının istendiği, bu durumda ita amirince onaylanmış bir ihale kararının bulunmadığı, kesinleşmiş bir ihale kararı olmaksızın davacının ihaleden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahsedilemeyeceği gibi ihalenin feshi yoluna da gidilemeyeceği, bu itibarla davaya konu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Dava konusu işlemin yukarda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 09.12.2009 tarih ve E:2009/878, K:2009/2289 Sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 18.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg