AVŞAR HUKUK BÜROSU

D13D E. 2012/2377-K. 2015/4620

T.C.
DANIŞTAY
13. DAİRE
E. 2012/2377
K. 2015/4620
T. 17.12.2015
• İRTİFAK HAKKI BEDELİ (İdari Makamlar Tarafından Tesis Edilmiş Olsa bile Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olan İşlem ve Sözleşmeden Kayanaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Adli Yargı Mercilerinin Görevli Olduğu - İdareye Ait Taşınmaza İlişkin İrtifak Bedeline İlişkin Uyuşmazlığın Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sözleşmeden Kaynaklandığı Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerine Ait Olduğu)
• ÖZEL SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK (İrtifak Hakkı ile Kullanma İzin Bedeli - Özel Hukuk Sözleşmesinden Kaynaklandığı Görüm ve Çözüm Yerinin Adli Yargı Olduğu)
2577/m. 2
ÖZET : Özel hukuk hükümlerine tabi olan irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesine dayalı uyuşmazlığın özel hukuk hükümlerine tabi olan sözleşmeden kaynaklandığıdan görüm ve çözümü adli yargı yerine aittir.
İstemin Özeti : İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 01.03.2012 tarih ve E:2011/2216, K:2012/532 Sayılı kararının; davaya konu işlemin idari yargının görevine girdiği, tarafların özgür iradesiyle imzalanan sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; davacı dernek tarafından kullanılan ,,, parsel sayılı taşınmazla ilgili 2010 ve 2011 yılları için ödenen irtifak hakkı ile kullanma izni bedelleri farkı olan toplam 270.398,17-TL'nin istenmesine dair tesis olunan 14.11.2011 gün 87181 Sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; taşınmazların 186.000-TL irtifak hakkı bedeli ve 17.000-TL kullanma izni bedeli karşılığında davacı spor klübüne kiralanmasına 18.12.2006 gün ve 1311 Sayılı işlemle karar verilerek 23.01.2007 tarihli irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesinin imzalandığı, 2010 ve 2011 yıllarına dair irtifak hakkı bedeli ile kullanma izni bedelinin eksik tespit edildiğinden bahisle 14.11.2011 gün 87181 Sayılı davalı idare işlemi ile toplam 270.398,17-TL'nin 15 gün içerisinde ödenmesinin istendiği, idari yargı mercilerinde yargısal denetimi yapılarak çözümlenecek uyuşmazlıklarda davaya konu işlemin idari bir işlem olup olmadığı hususunun diğer bir deyişle idare hukuku kurallarına göre tesis edilen bir işlem olup olmadığının ortaya konması gerektiği, idari makamlar tarafından tesis edilmiş olsa bile özel hukuk hükümlerine tabi olan işlem ve sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde adli yargı mercilerinin görevli olduğu, uyuşmazlık konusu olayda davacı tarafından kullanılan taşınmazın özel hukuk hükümlerine tabi olan irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesine dayalı kullanıldığı, idarenin kamusal yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olmayıp, özel hukuk hükümlerine tabi olan sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı yerine ait olduğundan davanın görev yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Davanın yukarda özetlenen gerekçeyle görev yönünden reddi yolundaki temyize konu İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 01.03.2012 tarih ve E:2011/2216, K:2012/532 Sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 17.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg