AVŞAR HUKUK BÜROSU

D13D E. 2015/4634-K. 2016/63

T.C.
DANIŞTAY
13. DAİRE
E. 2015/4634
K. 2016/63
T. 26.1.2016
• KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İhale İtiraz Sürecinde İdare Bünyesinde Kurulan Yeni Daire Başkanlıklarının İhtiyaçları Doğrultusunda İşin Nitelik ve Niceliğinin Değiştiği - İhalenin İptali Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Reddine Dair Davaya Konu İşlemde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı)
• İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU (İhale Sürecinin Öngörülmeyecek Şekilde Uzadığı - İhalenin Yüzde Yirmi İş Artışı Yapılsa Dahi İhtiyaçları Karşılamayacak Olduğu/İdarece İhalenin İptali Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Reddine Dair Davaya Konu İşlemde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı/Davanın Reddinin Yerinde Olduğu)
• İHALENİN İPTALİ (Bazı İş Kalemlerine Olan İhtiyacın Bittiği - Yeni İş Kalemlerinin Oluştuğu/İşin Makine Araç ve Ekipmanla Yapılabilir Hale Geldiği ve Personel Ücret Gruplarında Değişikliğe Gitme Zorunluluğu Bulunduğu/İhalenin İptali Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
ÖZET : Dava; Kamu İhale Kurulunun kararının iptali istemiyle açılmıştır. Teknik Şartnamede işin süresine dair yapılan düzenlemede “180 gün (6 ay) İşin başlangıç tarihi 01.07.2014 olarak öngörülmektedir.” ifadesinin yer aldığı, ihalenin karar aşamasında itirazen şikâyet başvuruları üzerine ihale sürecinin öngörülmeyecek şekilde uzadığı, ihale itiraz sürecinde idare bünyesinde kurulan yeni Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda işin nitelik ve niceliğinin değiştiği, söz konusu ihalenin %20 iş artışı yapılsa dahi ihtiyaçları karşılamayacak olduğu, bazı iş kalemlerine olan ihtiyacın bittiği, yeni iş kalemlerinin oluştuğu, işin makine, araç ve ekipmanla yapılabilir hale geldiği ve personel ücret gruplarında değişikliğe gitme zorunluluğu bulunduğu görüldüğünden, idarece ihalenin iptali üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair davaya konu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi yerindedir.
İstemin Özeti : Ankara İdare Mahkemesi'nin 04.06.2015 tarih ve E:2015/816, K:2015/863 Sayılı kararının; ihalenin sonuçlandırılmasının gecikmesinde kendilerinin bir kusuru bulunmadığı, işe başlama tarihine yönelik olarak ihale ilanında bir düzenlemenin yer almadığı, en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmeleri gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; davacılar tarafından, Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 20.06.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "Belediyesi Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü Belediye Hizmetleri" ihalesine dair olarak idare tarafından ihalenin iptali üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kamu İhale Kurulunun 04.03.2015 tarih ve sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; ihalenin 7üçüncü kişi ile 6 ay süreli personel çalıştırılması işi olduğu, 20.06.2014 tarihinde yapılan ihaleye 9 istekli tarafından teklif verildiği, 01.07.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile davacı İş Ortaklığının teklif fiyatının asgari işçilik maliyetinin altında olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklilerin teklifleri geçerli teklif olarak tespit edilerek ihalenin aynı fiyatı teklif eden isteklilerden iş deneyim belgesi en yüksek olan Ltd. Şti. üzerinde ihale bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Şti.'nin belirlendiği, davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusu Kurul'un 27.08.2014 tarih ve sayılı kararı ile bahse konu iş ortaklığının “aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine” dair olarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, bahse konu Kurul kararı üzerine idarece anılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin aynı fiyatı teklif eden isteklilerden iş deneyim belgesi en yüksek olan Şti. üzerinde ihale bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Şti.'nin belirlendiği, söz konusu karar üzerine anılan iş ortaklığı tarafından Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapıldığı, Kurul'un 26.11.2014 tarihli ve 2014/UH.I-3793 Sayılı kararı ile bahse konu iş ortaklığının “idarece anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek teklifinin değerlendirmeye alınmasına” dair olarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, akabinde 09.01.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak .nin belirlendiği, ancak komisyon kararının aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylanmayarak ihalenin iptal edildiği, ihalenin iptal kararının isteklilere bildirildiği yazıda ihalenin iptal gerekçesinin “6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan İdaresi Genel Müdürlüğünde gerekli görülen işlerin ifası için ihaleye çıkılmış olup ihale karar aşamasında itirazen şikâyet başvuruları üzerine idaremizce öngörülmeyecek şekilde uzamıştır. İhale itiraz sürecinde idaremiz bünyesinde kurulan yeni Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda işin nitelik ve niceliğinin değişmesi, söz konusu ihalenin %20 iş artışı yapılsa dahi ihtiyaçları karşılamayacak olması, bazı iş kalemlerine olan ihtiyacın bitmesi, yeni iş kalemlerinin oluşması, işin makine, araç ve ekipmanla yapılabilir hale gelmesi, personel ücret gruplarında değişikliğe gitme zorunluluğu bulunması sebebiyle iptal edilmiştir.” olarak belirtilmesi üzerine Kurumu'na yeniden itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, Teknik Şartname'nin A.3'üncü maddesinde işin süresine dair yapılan düzenlemede “180 gün (6 ay) İşin başlangıç tarihi 01.07.2014 olarak öngörülmektedir.” ifadesinin yer aldığı, ihalenin karar aşamasında itirazen şikâyet başvuruları üzerine ihale sürecinin öngörülmeyecek şekilde uzadığı, ihale itiraz sürecinde idare bünyesinde kurulan yeni Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda işin nitelik ve niceliğinin değiştiği, söz konusu ihalenin %20 iş artışı yapılsa dahi ihtiyaçları karşılamayacak olduğu, bazı iş kalemlerine olan ihtiyacın bittiği, yeni iş kalemlerinin oluştuğu, işin makine, araç ve ekipmanla yapılabilir hale geldiği ve personel ücret gruplarında değişikliğe gitme zorunluluğu bulunduğu görüldüğünden, idarece ihalenin iptali üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair davaya konu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Davanın yukarda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi'nin 04.06.2015 tarih ve E:2015/816, K:2015/863 Sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, posta giderleri avansından artan tutarın ve kullanılmayan 45,60.-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacılara iadesine, 2577 Sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 26.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg