AVŞAR HUKUK BÜROSU

D13D E. 2015/5534-K. 2015/4816

T.C.
DANIŞTAY
13. DAİRE
E. 2015/5534
K. 2015/4816
T. 29.12.2015
• ULUSAL MARKER SEVİYESİNİN GEÇERSİZ OLMASI (İdari Yaptırım Kararının İptali İstemi - Numunelerin Analizi Sonucu Alınan Rapora Göre Numunelerin Sıcaklık Parlama Noktası ve Kükürt Değerleri Yönünden Teknik Kriterlere Uygun Olmadığı/Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
• TEKNİK KRİTERLERE UYGUN OLMAYAN AKARYAKIT BULUNDURMA (İdari Yaptırım Kararının İptali İstemi - Yapılan Denetimde Usulüne Uygun Şekilde Alınan Motorin Numunelerinin ODTÜ PAL Başkanlığı'na Gönderildiği ve Analiz Sonucu Düzenlenen Raporlarda Numunelerin Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Olduğu/Davanın Reddi Kararı Doğru Olduğu)
• TAĞŞİŞ VE/VEYA HİLE AMACIYLA AKARYAKITA KATILABİLECEK ÜRÜNLERİN AKARYAKITA KATILAMAYACAĞI (İdari Yaptırım Kararının İptali İstemi - Motorin Numunelerinin Analizi Sonucu Düzenlenen Raporlarda Numunelerin Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Olduğu/Davanın Reddi Kararının Onanması Gerektiği)
ÖZET : Dava, ulusal marker seviyesinin geçersiz olması nedeni idari yaptırım uygulanması kararının iptali istemine ilişklindir. Davacının işyerinde yapılan denetimde usulüne uygun şekilde alınan motorin numunelerinin ODTÜ PAL Başkanlığı'na gönderildiği, analiz sonucu düzenlenen raporlarda numunelerin; ulusal marker seviyesinin geçersiz olduğunun, % 40-50 solvent ile % 50-60 yağ karışımından oluştuğunun, sıcaklık, parlama noktası ve kükürt değerleri yönünden teknik kriterlere uygun olmadığının tespit edildiği, akaryakıt istasyonu bayilerinin faaliyetlerini mevzuata uygun olarak almış oldukları lisanslar çerçevesinde yürütülmesi, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonda bulundurulmaması ile yükümlü oldukları, akaryakıt istasyonunun sahibi olan davacı şirketin, akaryakıt istasyonunda hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurduğu analiz raporları ile ortaya konulduğu, ürünlerin geçerli miktarda ulusal marker içermediği anlaşıldığından davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine kararının onanması gerekir.
İstemin Özeti : Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 17.03.2015 tarih ve E:2014/631, K:2015/470 Sayılı kararının; idari para cezasına dair kararın usulüne uygun olarak taraflarına tebliğ edilmediği, ödeme emri ile konudan haberdar olunduğu, ön araştırma ve soruşturma prosedürünün işletilmediği, davaya konu para cezasının davacının ticari hayatını bitirecek seviyede ve idari yaptırıma konu fiille orantısız bir şekilde uygulandığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; davacıya ait akaryakıt istasyonunda 20.12.2011 tarihinde alınan numunelerin ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi'nin (ODTÜ PAL) analiz raporlarına göre tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurduğundan bahisle 147.933.-TL idari para cezası ile cezalandırılmasına dair Kurulu'nun 20.12.2012 tarih ve 4204-85 Sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; akaryakıt bayi lisansına sahip olan petrol istasyonu sahibi davacının işyerinde yapılan denetimde usulüne uygun şekilde alınan motorin numunelerinin ODTÜ PAL Başkanlığı'na gönderildiği, analiz sonucu düzenlenen raporlarda numunelerin; ulusal marker seviyesinin geçersiz olduğunun, % 40-50 solvent ile % 50-60 yağ karışımından oluştuğunun, sıcaklık, parlama noktası ve kükürt değerleri yönünden teknik kriterlere uygun olmadığının tespit edildiği, akaryakıt istasyonu bayilerinin faaliyetlerini mevzuata uygun olarak almış oldukları lisanslar çerçevesinde yürütülmesi, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonda bulundurulmaması ile yükümlü oldukları, akaryakıt istasyonunun sahibi olan davacı şirketin, akaryakıt istasyonunda hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurduğu analiz raporları ile ortaya konulduğu, ürünlerin geçerli miktarda ulusal marker içermediği anlaşıldığından davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Davanın yukarda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 17.03.2015 tarih ve E:2014/631, K:2015/470 Sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 45,60.-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg