AVŞAR HUKUK BÜROSU

D14D E. 2014/3132-K. 2015/8329

T.C.
DANIŞTAY
14. DAİRE
E. 2014/3132
K. 2015/8329
T. 5.11.2015
• İMARA AYKIRI UYGULAMA (Yapı Tatil Tutanağı ile İmara Aykırılığın Tespit Edilmesinin İdari Para Cezası Verilmesi İçin Yeterli Olduğu - İdari Para Cezasının İçeriği ve Parasal Miktarının İmar Kanunu'nda Belirlenen Koşullar Dikkate Alınarak Etkileme Alanı ve Artırma Nedenlerinin Hukuki İrdeleme Yapılarak Karar Verilmesi Gereği)
• İDARİ PARA CEZASI (İmara Aykırı Uygulama Nedeniyle İdari Para Cezası - Kesilen İdari Para Cezasının İmara Kanunu'nda Belirtilen Koşullar Dikkate Alınarak Etkileme Alanı ve Artırma Nedenleri Hukuki İrdelemeye Tabi Tutularak Belirlenmesi Gereği)
3194/m. 42
ÖZET : Yapı tatil tutanağı ile davacının imara aykırı uygulama yaptığının tespit edildiği ve bu durumun para cezası verilmesi için yeterli olduğu, idari para cezasının içeriği ve parasal miktarın etkileme alanı ve arttırım nedenleri yönünden hukuki irdeleme yapılarak karar verilmesi gerekir.
İstemin Özeti : İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin 25.11.2013 günlü, E:2013/1957, K:2013/1831 Sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; İstanbul İli, ..parselde ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle 3194 Sayılı Kanun'un 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine dair 13.1.2011 tarih ve 2011/88 Sayılı Ataşehir Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; ruhsat alınmaksızın yapı yapıldığının 29.3.2010 tarih ve 05/05 Sayılı yapı tatil tutanağı ile tespit edilmesi üzerine 13.5.2010 tarihli encümen kararıyla idari para cezası verildiği ve verilen bu para cezasında mükerrerlik olduğu hususunun tespiti üzerine söz konusu encümen kararı iptal edilerek yeniden davaya konu encümen kararı alınmış ise de yeni bir yapı tatil tutanağı düzenlenmeksizin idari para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulanmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline dair verilen 31.1.2012 tarih ve E:2011/418, K:2012/34 Sayılı kararının Dairemizin 16.5.2013 tarih ve E:2012/4153, K:2013/3780 Sayılı kararıyla bozulması üzerine bozma kararına uyularak; davaya konu ruhsatsız tek katlı 70 m2'lik yapı ve 2. normal kat için 29.3.2010 tarihli yapı tatil tutanağı ile tespit yapıldığının açık olduğundan bahisle davacıya para cezası verilmesine dair davaya konu belediye encümen kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin ikinci fıkrasında; "Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır: a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;...4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç Türk Lirası... İdari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır... c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;... 5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20'si,...7) Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50'si, 8) Ruhsatsız ise cezanın % 180'i,...12) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20'si,...(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.
Uyuşmazlık konusu olayda; Dairemizin 16.5.2013 tarih ve E:2012/4153 K:2013/3780 Sayılı kararıyla; davaya konu idari para cezasına konu tek katlı 70 m2'lik yapı ile 2. normal kattan oluşan yapılar hakkında düzenlenen 29.3.2010 tarihli yapı tatil tutanağı ile davacının imara aykırı uygulama yaptığının tespit edildiği ve bu durumun para cezası verilmesi için yeterli olduğuna karar verildiği ve idare mahkemesince bu kararımız üzerine davaya konu idari para cezasının içeriği parasal miktarın yukarda yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (a) ve (c) bendinde belirtilen etkileme alanı ve arttırım nedenleri yönünden hukuki irdeleme yapılarak yeniden bir karar verilmesi gerekirken, belirtilen doğrultuda her hangi bir irdeleme yapmaksızın verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin 25.11.2013 günlü, E:2013/1957, K:2013/1831 Sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 5.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg