AVŞAR HUKUK BÜROSU

D14D E. 2014/44-K. 2015/7355

T.C.
DANIŞTAY
14. DAİRE
E. 2014/44
K. 2015/7355
T. 8.10.2015
• RUHSATA AYKIRI YAPI ( İdari Para Ceza Verilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi/Temyiz Yoluna Başvuruda Hukuki Yarar Olması Gerektiği - Davacının Lehine Olan Kararı Temyiz Etmekte Hukuki Menfaati Bulunmadığı/Davanın Reddine İlişkin Kısmın da Kesin Hüküm Halini Aldığı - Temyiz İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
• TEMYİZ YOLUNA BAŞVURUDA HUKUKİ YARAR BULUNMASI GEREKTİĞİ ( Davacının Lehine Olan Kararı Temyiz Etmekte Hukuki Menfaati Bulunmadığı - Davanın Reddine İlişkin Kısmın da Kesin Hüküm Halini Aldığı/Temyiz İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı - İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi )
• LEHE KARARI TEMYİZ ETMEKTE HUKUKİ YARAR BULUNMADIĞI ( İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi - Davanın Reddine İlişkin Kısmın da Kesin Hüküm Halini Aldığı - Temyiz İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı Gözetileceği )
3194/m.42
2577/m.46,49/5
ÖZET : Dava; ruhsata aykırı yapı yapıldığından bahisle idari para verilmesine ilişkin belediye encümen kararının iptali istemine ilişkindir. Davacının lehine olan kararı temyiz etmekte hukuki menfaatinin bulunmaması ve İdare Mahkemesince verilmiş olan kararın davanın reddine ilişkin kısmının da kesin hüküm halini almış olması karşısında, temyiz isteminin incelenmesine olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
İstemin Özeti : Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin 30/09/2013 günlü, E:2013/952, K:2013/1008 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi :Temyiz isteminin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; davacı tarafından Düzce İli, Şerefiye Mahallesi, 77 ada, 25 parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsata aykırı yapı yapıldığından bahisle, 3194 sayılı Yasa'nın 42. maddesi uyarınca davacıya 12.989,62-TL idari para cezası verilmesine ilişkin 26.02.2010 tarih ve 180 sayılı Düzce Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 29/03/2011 tarih ve E.2010/618, K:2011/340 sayılı kararlarının Danıştay 14. Dairesinin 24/04/2013 tarih ve E:2011/15418, K:2013/3100 sayılı davaya konu para cezasının 12.070,40 TL'yi aşan kısım yönünden karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısmı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin 2. fıkrasının ( a ) bendi uyarınca hesaplanan temel para cezası ile aynı fıkranın ( c ) bendinin 5. ve 12. alt bentleri uyarınca artırım uygulanmasına ilişkin olarak davanın reddine yönelik kısmının onanmasına, para cezasının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42/2 ( c ) bendinin 8. alt bendi uyarınca hesaplanan kısmının ise bozulmasına ilişkin kararına uyularak dava dosyası bozulan kısma yönelik olarak yeniden incelenmek suretiyle, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunan yapıda ruhsat ve eklerine aykırı ilave yapı yapıldığının açık olması karşısında, tamamı ruhsatsız olarak yapılan yapılar için 3194 sayılı Kanun'un 42.maddesinin 2.fıkrasının ( c ) bendinin 8 numaralı alt bendinde öngörülen arttırım nedeni uygulanarak toplam para cezası miktarının hesaplanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu imar para cezasının 3194 sayılı İmar Kanununun 42/2 ( c ) bendinin 8. alt bendi uyarınca hesaplanan ve bozma kararına konu olan 6.789,60 TL'lik kısmının iptaline karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. maddesinde; Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabileceği, 49.maddesinin 5.fıkrasında; kararların kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısmın Danıştay kararında belirtileceği kurala bağlanmış olup, temyiz yoluna, aleyhine karar verilen taraflarca başvurulabileceği açıktır.
Usul hukukunda, dava açmakta olduğu gibi kanun yoluna başvurmada da, hukuki yarar bulunmalıdır. Diğer bir ifadeyle, kanun yoluna başvuranın, aleyhine kanun yoluna başvurduğu kararın bozulmasında veya düzeltilmesinde, korunmaya değer bir yararının bulunması gerekir.
Uyuşmazlıkta; davacı tarafa ait temyiz dilekçesi incelendiğinde, Sakarya 1. İdare Mahkemesince verilmiş olan 29.03.2011 günlü, E:2010/618, K:2011/340 sayılı kararın "davanın reddine" ilişkin kısmına ( ihtilaf konusu para cezasının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin 2. fıkrasının ( a ) bendi uyarınca verilen temel para cezasına ilişkin kısmı ile bu cezaya aynı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrasının ( c ) bendinin 5.,12., alt bendi uyarınca uygulanan artırım nedenlerine ilişkin kısmına ) yönelik olarak iddia ve itirazlara yer verildiği, ancak anılan kararın söz konusu kısmının Dairemizin 24.04.2013 günlü, E:2011/15418, K:2013/3100 sayılı kararıyla onanarak ve karar düzeltme yoluna da başvurulmayarak kesinleştiği, temyize konu mahkeme kararının ( Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin 30/09/2013 günlü, E:2013/952, K:2013/1008 sayılı kararının ) ise bozma kararına uyularak bozulan kısım yönünden dava konusu işlemin 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrasının ( c ) bendinin 8. alt bendi uyarınca uygulanan artırım nedenine ilişkin kısmının iptali yolunda olduğu, davacı tarafından bu kararın gerekçesine veya yargılama giderlerine yönelik herhangi bir itirazın da olmadığı dikkate alındığında, davacının lehine olan kararı temyiz etmekte hukuki menfaatinin bulunmaması ve Sakarya 1. İdare Mahkemesince verilmiş olan 29.03.2011 günlü, E:2010/618, K:2011/340 sayılı kararın davanın reddine ilişkin kısmının da kesin hüküm halini almış olması karşısında, temyiz isteminin incelenmesine olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin 30/09/2013 günlü, E:2013/952, K:2013/1008 sayılı kararının Temyiz İsteminin İncelenmeksizin Reddine, yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 08.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg