AVŞAR HUKUK BÜROSU

D14D E. 2014/5232-K. 2015/8318

T.C.
DANIŞTAY
14. DAİRE
E. 2014/5232
K. 2015/8318
T. 5.11.2015
• RUHSATSIZ YAPI (Belediyece Yıkılması Durumunda Sadece Belediyece Yapılan Masrafın Yapı Sahibinden Tahsil Edilebileceği - Yıkım Masrafının %20 Fazlasının Yapı Sahibinden Alınacağına Dair Yasal Düzenleme Bulunmadığı Belediye Tarafından Yapılan Yıkımın Masraf Bedelinin %20 Fazla Tahsilinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
• YIKIM MASRAFI (Ruhsatsız Yapının Belediye Tarafından Yıkılması Halinde Yıkım Masrafının Mal Sahibinden Tahsil Edileceği - Yıkımın Belediye Tarafından Yapılması Halinde Sadece Belediyece Yapılan Yıkım Masrafının Yapı Sahibinden İstenebileceği %20 Fazla Ödeme İstenmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
3194/m. 32, 42
ÖZET : Ruhsatsız yapının belediyece yıkılması durumunda sadece belediyece yapılan masraf yapı sahibinden tahsil edilir.
İstemin Özeti : Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nin 31.12.2013 günlü; E:2013/1198, K:2013/2000 Sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Mahkeme kararının yıkıma dair kısmının onanmasına, yıkımın belediyece gerçekleştirilmesi halinde yıkım masraflarının % 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsiline dair kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; tapuda "bahçe" vasıflı olan taşınmaz üzerinde inşaa edilen 60 m²'lik yapının ruhsatsız yapıldığından bahisle bir ay içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıktırılarak masrafların %20 fazlasıyla tahsil edileceğine dair 6.10.2009 tarih ve 599/2009 Sayılı davalı idare Yapı Kontrol Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, davaya konu işlemin davacının hukukunu etkilemeyen, icrailik vasfı bulunmayan bir işlem olduğundan bahisle davanın incelenmeksizin reddine yolundaki kararını bozan Danıştay Altıncı Dairesinin 20.9.2010 tarih ve E:2010/4728, K:2010/8112 Sayılı kararına uyulmayarak ısrar edilmesi ve bu kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 5.12.2012 günlü, E:2011/1161 K:2012/2499 Sayılı kararıyla bozulması üzerine , bozma kararına uyularak davanın reddi yolunda Gaziantep 2. İdare Mahkemesince verilen 31.12.2013 günlü, E:2013/1198, K:2013/2000 Sayılı kararın, davacı vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.
Temyize konu Mahkeme kararının, ruhsatsız inşaa adilen yapının bir ay içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıktırılmasına dair kısmında, 2577 Sayılı Kanun'un 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır
Kararın; yıkımın belediyece gerçekleştirilmesi halinde yıkım masraflarının % 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsiline dair kısmına gelince;
3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar hakkında uygulanacak işlemler sayılmış aynı Kanunun 42.maddesinde de ceza hükümleri düzenlenmiştir. Ancak bu maddede ruhsatsız yapıların idare tarafından yıkılması durumunda yapılan masrafın %20 fazlasıyla ilgilisinden isteneceğine dair bir hükme yer verilmediği gibi bu Kanunun 32.maddesinin son fıkrasında da ruhsatsız yapının belediyece yıkılması durumunda sadece belediyece yapılan masrafın yapı sahibinden tahsil edileceği belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; ... sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapının ruhsatsız yapıldığından bahisle bir ay içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıktırılarak masrafların %20 fazlasıyla tahsil edileceğine dair 6.10.2009 tarih ve 599/2009 Sayılı davalı idare Yapı Kontrol Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı, İdare Mahkemesince; yıkımın belediyece yapılması halinde, yıkım masraflarının % 20 fazlasıyla tahsiline dair kısmı yönünde inceleme yapılmadığı ve bu kısma yönelik olarak hüküm kurulmadığı anlaşılmış olup; yukarda aktarılan mevcut hükümleri dikkate almak suretiyle anılan kısım hakkında hüküm kurulması gerekirken, bu kısım yönünden hüküm kurulmamasında hukuki isabet bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nin 31.12.2013 günlü; E:2013/1198, K:2013/2000 Sayılı kararının ruhsatsız inşaa adilen yapının bir ay içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıktırılmasına dair kısmının ONANMASINA, yıkımın belediyece gerçekleştirilmesi halinde yıkım masraflarının % 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsiline dair kısmının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 5.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg