AVŞAR HUKUK BÜROSU

D15D E. 2015/2459-K. 2016/604

T.C.
DANIŞTAY
15. DAİRE
E. 2015/2459
K. 2016/604
T. 4.2.2016
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Olayda Davalı İdarelerin Hizmet Kusuru Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerekirken Uyuşmazlığın Çözümü İçin Yeterli Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Eksik İnceleme Sonucu Verilen Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı)
• HİZMET KUSURU (Davacının Kendi Çabalarıyla Gerçekleştirmiş Olduğu Uygulamanın Yeterli Olup Olmadığı Açıklığa Kavuşturulacak Şekilde Bir İnceleme Yaptırılması Bunun Sonucunda Olayda Davalı İdarelerin Hizmet Kusuru Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Davacının Olay Sonrası Hastanelere Başvururken Kendisi Tarafından Kopan Parmakların Buz Torbası İçinde Taşındığının Belirtilmesi Karşısında Kendi Çabalarıyla Gerçekleştirmiş Olduğu Bu Uygulamanın Yeterli Olup Olmadığı Açıklığa Kavuşturulacak Şekilde Bir İnceleme Yaptırılması Gerektiği)
• GERÇEK ZARARIN TESPİTİ (Hastaneye Özel Sağlık Sigortası Yahut Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Ödeme Yapılıp Yapılmadığının da Araştırılması Sonrası Davacı Tarafından Yapılmış Bir Ödeme Varsa Bu Miktarın Davacı Taraf Adına Maddi Tazminat Olarak Verilmesi Gerekeceği)
• ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU GİDERLERİNDEN İDARENİN SORUMLULUĞU (Davacı Başvurduğu Her Hastane Tarafından Çeşitli Sebeplerle Kabul Edilmeyerek Özel Sağlık Kuruluşuna Ücret Ödemek Zorunda Bırakıldığı - İdarenin Tıbbi Girişimde Kusuru Olmasa da Davacının Özel Sağlık Kuruluşunda Tedavisi Sırasında Ödediği Miktarı Karşılaması Gerekeceği)
2577/m.2
ÖZET : Dava; davacının evinin merdiveninden düşmesi sonucu kopan parmaklarının tedavisi için başvurduğu davalı kurumlara bağlı hastanelerde tedavisinin yapılmaması ve daha sonra başvurduğu başka bir sağlık kuruluşunca yapılan tedavisinin gecikmiş olması sebebiyle parmaklarının birini kaybetmesi, diğerinin ise sakat kalması sebebiyle uğradığı zararlarının karşılığı maddi, manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. Bozma kararı incelendiğinde; " ... davacının olay sonrası hastanelere başvururken, kendisi tarafından kopan parmakların buz torbası içinde taşındığının belirtilmesi karşısında kendi çabalarıyla gerçekleştirmiş olduğu bu uygulamanın yeterli olup olmadığı açıklığa kavuşturulacak şekilde bir inceleme yaptırılması, bunun sonucunda olayda davalı idarelerin hizmet kusuru bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekirken, uyuşmazlığın çözümü için yeterli olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak, eksik inceleme sonucu verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı ... Bilirkişi incelemesinin Adli Tıp Kurumu nezdinde yaptırılması gerektiği ... " şeklinde belirlemelere yer verildiği anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında anlaşıldığı üzere davacının kopan parmakları için ameliyat özel bir sağlık kuruluşunda yapılmıştır. Bu bağlamda, davacı başvurduğu her hastane tarafından çeşitli sebeplerle kabul edilmeyerek, özel sağlık kuruluşuna ücret ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu durumda idarenin tıbbi girişim noktasında kusuru olmasa dahi, davacının, özel sağlık kuruluşunda tedavisi sırasında ödediği miktarı karşılaması gerekecektir. Bu noktada yapılan ödemenin faturalandırılıp faturalandırılmadığı araştırılmalı özel hastane tarafından faturalandırılmış ise, bozma kararı üzerine mahkeme tarafından yeniden yapılacak yargılama esnasında gerçek zararı tespit etme adına, hastaneye özel sağlık sigortası yahut genel sağlık sigortası kapsamında ödeme yapılıp yapılmadığının da araştırılması sonrası davacı tarafından yapılmış bir ödeme varsa bu miktarın davacı taraf adına maddi tazminat olarak verilmesi gerekecektir. Dosyadaki belgeler ile iddiaların incelenmesinden; düzeltme istemine konu Dairemiz kararının hukuk ve usule uygun olduğu, düzeltilmesini gerektirecek bir halin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
İstemin Özeti : Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 17.09.2014 tarih ve E:2013/4432, K:2014/6203 Sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip dosyadaki belgeler incelendikten sonra karar düzeltme talebi hakkında gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; davacının 04.08.2008 tarihinde evinin merdiveninden düşmesi sonucu kopan parmaklarının tedavisi için başvurduğu davalı kurumlara bağlı hastanelerde tedavisinin yapılmaması ve daha sonra başvurduğu başka bir sağlık kuruluşunca yapılan tedavisinin gecikmiş olması sebebiyle parmaklarının birini kaybetmesi, diğerinin ise sakat kalması sebebiyle uğradığı zararlarının karşılığı 500.000 TL maddi, 500.000 TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İzmir 1. İdare Mahkemesi'nce; davacının parmaklarının birini kaybetmesi, diğerinin ise sakat kalması olayında idarenin hizmet kusuru bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerine yaptırılan ve hükme esas alınabilecek nitelikte bulunan bilirkişi raporu da dikkate alınarak, olayda hizmet kusuru ve ihmal bulunmadığı, dolayısıyla idarenin tazmin yükümlülüğü olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
İdare Mahkemesi kararı Dairemizin 17.09.2014 tarih ve E:2013/4432, K:2014/6203 Sayılı kararı ile bozulmuştur.
Dairemizin bozma kararı incelendiğinde; " ... davacının olay sonrası hastanelere başvururken, kendisi tarafından kopan parmakların buz torbası içinde taşındığının belirtilmesi karşısında kendi çabalarıyla gerçekleştirmiş olduğu bu uygulamanın yeterli olup olmadığı açıklığa kavuşturulacak şekilde bir inceleme yaptırılması, bunun sonucunda olayda davalı idarelerin hizmet kusuru bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekirken, uyuşmazlığın çözümü için yeterli olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak, eksik inceleme sonucu verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı ... Bilirkişi incelemesinin Adli Tıp Kurumu nezdinde yaptırılması gerektiği ... " şeklinde belirlemelere yer verildiği anlaşılmaktadır.
Adli Tıp Kurumu nezdinde yaptırılacak bilirkişi incelemesinde uyuşmazlığın çözümü bakımından şu hususların açığa kavuşturulması zaruridir;
1-) Davacının olay meydana geldikten sonra ilk başvuruğu hastane ile diğer hastaneler arasındaki sevkin tıp kurallarına uygun icra edilip edilmediği incelenmeli, bu sevklerde hastanın içinde bulunduğu klinik tablo dikkate alınarak, tedavide daha olumlu ve hızlı sonuç alma adına ambulans temin edilmesinin gerekip gerekmediği sevkte geçen süre dikkate alınarak irdelenmelidir.
2-) Hastanın kopan parmaklarının hastanelerde uygun şekilde muhafaza altına alınıp alınmadığı, bu durumun tedaviye olumlu ya da olumsuz katkısı irdelenmelidir.
3-) Hastanın davalı idarelere bağlı hastanelere başvurmasına rağmen operasyonun personel yahut cihaz eksikliği sebebiyle yapılmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle iken; böyle bir operasyonun yapılmasını sağlayacak teknik altyapı, cihaz ve uygun ekipman, teknik personelin bulundurulmamasının tıp kurallarına uygunluğu irdelenmelidir.
4-) Adli Tıp Kurumu tarafından bilirkişi raporu hazırlanmadan evvel gerekirse hastanın muayene edilmesi ve hastanın kopan parmaklarının opere edildiği özel sağlık kuruluşunda bulunan hasta dosyası edinilmelidir.
Öte yandan; dosya kapsamında anlaşıldığı üzere davacının kopan parmakları için ameliyat özel bir sağlık kuruluşunda yapılmıştır. Bu bağlamda, davacı başvurduğu her hastane tarafından çeşitli sebeplerle kabul edilmeyerek, özel sağlık kuruluşuna ücret ödemek zorunda bırakılmıştır.
Bu durumda idarenin tıbbi girişim noktasında kusuru olmasa dahi, davacının, özel sağlık kuruluşunda tedavisi sırasında ödediği miktarı karşılaması gerekecektir. Bu noktada yapılan ödemenin faturalandırılıp faturalandırılmadığı araştırılmalı özel hastane tarafından faturalandırılmış ise, bozma kararı üzerine mahkeme tarafından yeniden yapılacak yargılama esnasında gerçek zararı tespit etme adına, hastaneye özel sağlık sigortası yahut genel sağlık sigortası kapsamında ödeme yapılıp yapılmadığının da araştırılması sonrası davacı tarafından yapılmış bir ödeme varsa bu miktarın davacı taraf adına maddi tazminat olarak verilmesi gerekecektir.
2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararın Düzeltilmesi" başlıklı 54. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay dava dairelerince verilen kararlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere taraflarca; a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, b) Bir kararda birbirine aykırı hükümlerin bulunması, c) Kararın usul ve Kanuna aykırı bulunması, d)Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması hallerinde kararın düzeltilmesinin istenebileceği hükmüne yer verilmiş olup, bu maddenin 2. fıkrasında da Danıştay dava dairelerinin kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlı oldukları kurala bağlanmıştır.
Dosyadaki belgeler ile iddiaların incelenmesinden; düzeltme istemine konu Dairemiz kararının hukuk ve usule uygun olduğu, düzeltilmesini gerektirecek bir halin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; kararın düzeltilmesi isteminin yukarda belirtilen açıklamayla REDDİNE, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 04.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg