AVŞAR HUKUK BÜROSU

D15D E. 2015/7073-K. 2016/127

T.C.
DANIŞTAY
15. DAİRE
E. 2015/7073
K. 2016/127
T. 21.1.2016
• HİZMET KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Süreaşımından Red - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Öngörülen Maktu Ücret Tarifesini Geçmemek Üzere Tek Avukatlık Ücretine Hükmedileceği/Mahkemece Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri İçin İki Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilmesinde Hukuka Uygunluk Görülmediği)
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Hizmet Kusuruna Dayalı - Mahkemece Süreaşımından Red Kararı Verildiği/Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Öngörülen Maktu Ücret Tarifesini Geçmemek Üzere Tek Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
• TEK AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMETME (Hizmet Kusuruna Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Mahkemece Süreaşımından Red Kararı Verildiği/Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Öngörülen Maktu Ücret Tarifesini Geçmemek Üzere Tek Avukatlık Ücretine Hükmedileceği)
• SÜREAŞIMINDAN RED KARARI (Hizmet Kusuruna Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Öngörülen Maktu Ücret Tarifesini Geçmemek Üzere Tek Avukatlık Ücretine Hükmedileceği/İki Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Bozma Nedeni Olduğu)
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi/m.7/2
ÖZET : Dava; hizmet kusuruna dayalı tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık konusu tazminat davasının, Mahkemece süre aşımı yönünden reddedildiği, davanın esası hakkında karar verilmediği nazara alındığında, Tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde öngörülen maktu ücret tarifesini geçmemek üzere tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, maddi ve manevi tazminat talepleri için iki ayrı vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.
İstemin Özeti : Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 18.02.2015 tarih ve E:2014/6391, K:2015/881 Sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Davacı tarafın karar düzeltme isteminin kısmen kabulüyle Mahkeme kararının vekalet ücretine dair kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip dosyadaki belgeler incelendikten sonra karar düzeltme talebi hakkında gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; davacılarda 'nun 15/08/2008 tarihinde Mardin Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde geçirdiği sezeryan ameliyatı sonucu çocuk yapma kabiliyetini kaybettiği iddiası ile uğranıldığı ileri sürülen toplam 301.000 TL maddi ve manevi tazminatın 15/08/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi'nce, davacıların idari eylemi ve bu eylemden kaynaklanan zararı en son 15/02/2011 tarihinde öğrendiği; fakat bu tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde zararlarının tazmini için idareye başvurmaları gerekmekte iken, 2577 Sayılı Kanun'un 13. maddesinde düzenlenen süre geçtikten sonra 25/03/2013 tarihinde yapılan başvuru üzerine açılan davanın esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle, davanın süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir.
İdare Mahkemesi, davanın süre aşımı sebebiyle reddi yanında reddolunan maddi ve manevi tazminat için ayrı ayrı 750 TL (toplam 1.500 TL) vekâlet ücretinin davacılardan alınarak davalı idareye verilmesine karar vermiştir.
Davacı taraf usul ve hukuka aykırı olduğundan bahisle İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.
İdare Mahkemesi Kararının, Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Kısmının İncelenmesi;
İdare Mahkemesi tarafından davanın süre aşımı sebebiyle reddi yolundaki karar Dairemizin 18.02.2015 tarih ve E:2014/6391, K:2015/881 Sayılı kararı ile onanmıştır.
Davacı taraf açılan davanın süresinde olduğunu, Dairenin onama yönündeki kararının kaldırılmasını ve Mahkeme kararının bozulması gerektiğini ileri sürmektedir.
2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararın Düzeltilmesi" başlıklı 54. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay dava dairelerince verilen kararlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere taraflarca; a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, b) Bir kararda birbirine aykırı hükümlerin bulunması, c) Kararın usul ve Kanuna aykırı bulunması, d)Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması hallerinde kararın düzeltilmesinin istenebileceği hükmüne yer verilmiş olup, bu maddenin 2. fıkrasında da Danıştay dava dairelerinin kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlı oldukları kurala bağlanmıştır.
Dosyadaki belgeler ile davacı tarafın karar düzeltme dilekçesinde belirttiği iddiaların incelenmesinden; düzeltme istemine konu Dairemiz kararının hukuk ve usule uygun olduğu, düzeltilmesini gerektirecek bir halin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
İdare Mahkemesi Kararının Vekalet Ücretine İlişkin Kısmının İncelenmesi;
İdare Mahkemesi, davanın süre aşımı sebebiyle reddi yanında reddolunan maddi ve manevi tazminat için ayrı ayrı 750 TL (toplam 1.500 TL) vekâlet ücretinin davacılardan alınarak davalı idareye verilmesine karar vermiştir.
İdare Mahkemesince temyize konu kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan ve 28 Aralık 2013 tarihli ve 28865 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne dair Tebliğ'in "Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet
Nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret" başlıklı 7/2. maddesinde, "Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet sebebiyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur." kuralı yer almaktadır.
Uyuşmazlık konusu tazminat davasının, Mahkemece süre aşımı yönünden reddedildiği, davanın esası hakkında karar verilmediği nazara alındığında, Tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde öngörülen maktu ücret tarifesini geçmemek üzere tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, maddi ve manevi tazminat talepleri için iki ayrı vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kısmen kabulu ile Mardin İdare Mahkemesi'nin 25/03/2014 tarih ve E:2013/1379; K:2014/742 Sayılı kararının maddi ve manevi tazminat talepleri için iki ayrı vekalet ücretine hükmedilmesine dair kısmının BOZULMASINA, davacının kararın düzeltilmesi istemine dair diğer taleplerinin REDDİNE, bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg