AVŞAR HUKUK BÜROSU

D15D E. 2015/8284-K. 2016/1059

T.C.
DANIŞTAY
15. DAİRE
E. 2015/8284
K. 2016/1059
T. 22.2.2016
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Temyizen İncelenen Karar Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Üzerine Alınmış Olup Dilekçede İleri Sürülen Temyiz Nedenleri Kararın Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmediğinden Davalı İdarenin Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği)
• UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI (Bölümlerin ve Genel Kurulun Kararlarının Kesin Olduğu - Temyizen İncelenen Kararın Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Üzerine Alınmış Olduğu/Davalı İdarenin Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
• İDARİ YARGI KARARLARININ BOZULMA NEDENLERİ (İlgili Yargı Merciileriyle Bütün Makam Kuruluş ve Kişilerin Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Geciktirmeksizin Uygulamakla Ödevli Olduğu - İncelenen Karar Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Üzerine Alınmış Olup Temyiz Nedenlerinin Kararın Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmediği)
2247/m.28,29
ÖZET : Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un28. maddesinde, ilgili yargı merciileri ile bütün makam, kuruluş ve kişilerin Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına uymak, geciktirmeksizin onları uygulamakla ödevli oldukları hükmü, 29. maddesinde de, bölümlerin ve genel kurulun kararlarının kesin olduğu hükmü yer almaktadır. Temyizen incelenen karar, Uyuşmazlık Mahkemesi kararı üzerine alınmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davalı idarenin temyiz isteminin reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.
İstemin Özeti : Davacılar tarafından, meydana gelen ölümlü kazada davalı idarenin gerekli yükümlülüğü yerine getirmediği, trafik levhalarının konumu, hayvanlarla ilgili önleyici sistem ve levha bulunmadığı iddia edilerek destekten yoksun kalma tazminatı olarak ''...'', ''...'', için 500,00 TL, manevi zararlar için de ''...''için 10.000,00 TL, ''...''için 7.500,00 TL, için 7.500,00 TL, diğer davacılar için ayrı ayrı 5.000,00 TL olmak üzere toplam 55.000,00 TL'nin tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Mersin 2. İdare Mahkemesi'nce; 25.02.2015 tarihli ara kararı ile 2247 Sayılı Kanun'un 19. maddesi uyarınca görevli yargı yerinin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvuru yapılması üzerine Uyuşmazlık Mahkemesi' nin 6.4.2015 tarih ve E:2015/224 K:2015/239 Sayılı kararı ile "davanın çözümünde Adli Yargının görevli olduğuna, bu sebeple Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin başvurusunun kabulüyle Tarsus 3. Asliye Hukuk Mahkemes'inin 20.12.2012 tarih ve E:2012/61 K:2012/70 Sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına" şeklinde karar verdiği görüldüğünden, meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği sonucuna varılarak, davanın görev yönünden reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakiminin Düşüncesi : Davaya konu uyuşmazlık ile ilgili olarak adli yargı merciilerince verilmiş olan görev ret kararı üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı ve mahkemece yapılan yargılama akabinde görevli yargı yerinin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulduğu, Uyuşmazlık Mahkemesi'nce alınmış karar doğrultusunda mahkeme kararının verildiği gözönüne alındığında temyiz isteminin reddi ile söz konusu kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 28. maddesinde, ilgili yargı merciileri ile bütün makam, kuruluş ve kişilerin Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına uymak, geciktirmeksizin onları uygulamakla ödevli oldukları hükmü, 29. maddesinde de, bölümlerin ve genel kurulun kararlarının kesin olduğu hükmü yer almaktadır.
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararın Bozulması" başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Temyizen incelenen karar, Uyuşmazlık Mahkemesi kararı üzerine alınmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davalı idarenin temyiz isteminin reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 30/04/2015 tarih ve E:2014/1404, K:2015/660 Sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg