AVŞAR HUKUK BÜROSU

D16D E. 2015/12563- K. 2015/637

T.C.
DANIŞTAY
16. DAİRE
E. 2015/12563
K. 2015/637
T. 10.3.2015
• İDARE MAHKEMESİ KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ ( İdarenin Gecikmeksizin İşlem Tesis Etmeye Mecbur Olduğu Bu Sürenin Hiçbir Şekilde Otuz Günü Geçemeyeceği - İdare Mahkemesince Verilen Kararların Temyiz İncelemesi Üzerine Danıştay Tarafından Verilen Bozma Kararındaki Hüküm Fıkrasının Mahkeme Kararının Bozulmasına Yönelik Olduğu Uygulanması Zorunlu Bir Karar Niteliğinde Olmadığı )
• DANIŞTAYIN BOZMA KARARI ( Temyiz İncelemesi Üzerine Danıştay Tarafından Verilen Bozma Kararının Mahkeme Kararının Bozulmasına Yönelik Olduğu Davaya Konu İşlemin İptali veya Davanın Reddi Sonucunu Doğurmadığından Uygulaması Zorunlu Bir Karar Olmadığı - Danıştay Tarafından Verilen Bozma Kararı Üzerine Mahkemece Verilecek Karara Göre İdarece İşlem Kurulması Gerekeceği )
2577/m. 28
ÖZET : İdare mahkemelerince davanın reddi yönünde verilen nihai kararların temyizen incelenmesi sonucu Danıştayca verilen bozma kararındaki hüküm fıkrası, Mahkeme kararının bozulmasına yönelik olup, davaya konu işlemin iptali veya davanın reddi sonucunu doğurmadığından, 2577 Sayılı Kanunun 28. Maddesinde sözü edilen ve ilgili idarelerce uygulanması zorunlu bir karar niteliğinde de değildir.
İdarece, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulmasına yönelik Danıştay kararı üzerine mahkemece yeniden verilecek karara göre idarece işlem kurulması gerektiğinden, bozma kararı üzerine davacının bu kararın uygulanarak işlem tesis edilmesi amacıyla yapmış olduğu başvurunun reddedilmesine dair davaya konu işlemde hukuka aykırı bir husus bulunmadığından işlemi iptal eden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
İstemin Özeti : Sivas İdare Mahkemesince verilen 4.12.2013 tarihli ve E:2013/1347, K:2013/1230 Sayılı kararın ONANMASINA dair Danıştay Onikinci Dairesi'nin 30.5.2014 tarihli ve E:2014/416, K:2014/4543 Sayılı kararının; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Davacının karar düzeltme isteminin kabul edilrek, işlemi iptal eden idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesince gereği görüşüldü:
KARAR : Dava; Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, 4 yıllık yükseköğrenimi bitirdiği 2.6.2003 tarihi itibarıyla ( A ) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilerek kıdem ve terfi geçerlilik tarihlerinin buna göre düzenlenmesi talebiyle yaptığı başvurusunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada Sivas İdare Mahkemesince verilen ret kararının Danıştay 12. Dairesi tarafından bozulması üzerine, bu bozma kararı uygulanmak suretiyle yeniden işlem tesis edilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair 22.7.2013 tarih ve 129712 Sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Sivas İdare Mahkemesi'nin 4.12.2013 tarihli ve E:2013/1347, K:2013/1230 Sayılı kararıyla; uyuşmazlığın, mahkeme kararlarının Danıştay tarafından bozulması üzerine idarelerin Danıştay'ın bozma kararı doğrultusunda işlem tesis edip edemeyeceklerine dair olduğu, mahkemece verilen ret kararının temyizi sonrasında Danıştay tarafından işin esasına girilerek bir bozma kararı verilmesi durumunda 2577 Sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 28. ve 52. maddesinin 4. fıkrası uyarınca idarelerin Danıştay'ın bozma kararı doğrultusunda işlem tesis etmelerinin zorunlu olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş olup, bu karara yönelik davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesi'nin 30.5.2014 tarihli ve E:2014/416, K:2014/4543 Sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.
Davalı idare, davaya konu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürerek, Danıştay Onikinci Dairesince verilen onama kararının kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 Sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulüyle Danıştay Onikinci Dairesinin 30.5.2014 tarihli ve E:2014/416, K:2014/4543 Sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararların sonuçları" başlıklı 28.maddesinin 1.bendinde "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına dair kararlarının icaplarına göre, idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez", "Kararın bozulması" başlıklı 49 maddesinin 3. bendinde "Kararın bozulması halinde dosya, Danış tayca kararı veren mahkemeye gönderilir. Mahkeme, dosyayı diğer öncelikli işlere nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir." ve "Temyiz veya itiraz istemlerinde yürütmenin durdurulması başlıklı" 52 maddesinin 4. bendinde "Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur." hükümleri yer almıştır.
Yukarıda yazılı yasal düzenlemeler uyarınca idare mahkemelerince davanın reddi yönünde verilen nihai kararların temyizen incelenmesi sonucu Danıştayca verilen bozma kararındaki hüküm fıkrası, Mahkeme kararının bozulmasına yönelik olup, davaya konu işlemin iptali veya davanın reddi sonucunu doğurmadığından, 2577 Sayılı Kanunun 28. Maddesinde sözü edilen ve ilgili idarelerce uygulanması zorunlu bir karar niteliğinde de değildir.
Dosyasının incelenmesinden; Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, 4 yıllık yükseköğrenimi bitirdiği 2.6.2003 tarihi itibarıyla ( A ) grubu polis amiri sayılması talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddedilmesine dair işlemin iptali istemiyle açılan davanın, Sivas İdare Mahkemesi'nin 31.12.2012 tarihli ve E:2012/1019, K:2012/1574 Sayılı kararıyla reddedildiği, anılan kararın temyizen incelenmesi üzerine Danıştay 12. Dairesi'nin 27.5.2013 tarihli ve E:2013/1326, K:2013/4441 Sayılı kararıyla esastan bozulduğu; bahse konu bozma kararının uygulanması amacıyla davacının idareye yapmış olduğu başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, 2577 Sayılı Kanunun yukarda yazılı hükümleri uyarınca, İdarece, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulmasına yönelik Danıştay 12. Dairesi kararı üzerine mahkemece yeniden verilecek karara göre idarece işlem kurulması gerektiğinden, bozma kararı üzerine davacının bu kararın uygulanarak işlem tesis edilmesi amacıyla yapmış olduğu başvurunun reddedilmesine dair davaya konu işlemde hukuka aykırı bir husus bulunmadığından işlemi iptal eden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Sivas İdare Mahkemesince verilen 4.12.2013 tarihli ve E:2013/1347, K:2013/1230 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 Sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 10.3.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg