AVŞAR HUKUK BÜROSU

D17D E. 2015/8640-K. 2015/646

T.C.
DANIŞTAY
17. DAİRE
E. 2015/8640
K. 2015/646
T. 17.3.2015
• İŞYERİ RUHSATI ( Mevzuata Uygun Olmayan Unsurların ve Noksanlıkarın Tespiti Halinde İşyerine Noksanlıklarnı Giderilmesi İçin Onbeş Günlük Süre Verilemesi Verilen Sürede Noksanlıkların Giderilmemesi Halinde Ruhsat İptalinden Sonra İşyerinin Mühürlenmesi Gereği - Yeni Kurulan İçkili Yer Bölgesine İlişkin Taşınma İçin Makul Süre Verilmesi Gereği )
• İÇKİLİ YER BÖLGESİNE TAŞINMA ( İşyeri Ruhsat İptali ve Mühürleme Kararı İçin Mevzuatta Belirlenen Prosedürün Yerine Getirilmesi Gereği - İçkili Yer Bölgesinin Yeni Kurulmuş Olması Bir Takım Eksiklikleri Olması Söz Konusu Eksikliklerin Tamamlanmasının Zaman Alacağı Nazara Alınarak Taşınma İçin Makul Bir Süre Verilmeden İşyeri Ruhsatının İptal Edilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik/m. 13
ÖZET : Davacının işyerinin bulunduğu yerin içkili yer bölgesi olarak belirlenmemesi ve başka bir yerin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi sebebiyle içkili yerlerin buraya taşınması yönünde belediye meclis kararı alınmış ise de; davacı gibi yıllardır aynı bölgede faaliyet gösteren işyerlerinin, yeni bölgede mekan bularak faaliyete geçmesi, yeni bölgenin alt yapı, ulaşım vs. gibi birtakım eksiklikleri mevcut ise bunların tamamlanabilmesine ve ekonomik koşulların oluşmasına bağlı olduğundan ve bu hususların yerine gelmesi için bir süreye ihtiyaç duyulacağından söz konusu işyerlerine taşınmaları için makul bir sürenin verilmesi gerekmektedir.
İstemin Özeti : Konya 1. İdare Mahkemesi'nin 31.12.2013 gün ve E:2013/999, K2013/1635: sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Davacı tarafından işletilmekte olan içkili işyerinin mühürlenerek kapatılmasına dair davaya konu işlemde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının varlığı sebebiyle hukuken korunması gereken bir hakkı bulunan davacıya, tespit edilen yeni içkili yer bölgesine taşınması için makul bir süre verilmemesi sebebiyle hukuka uyarlık bulunmadığından Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onyedinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, Konya İli, Ereğli İlçesi, ... Mahallesi, ... Bulvarı No: ... adresinde bulunan ve davacı tarafından işletilmekte olan içkili işyerinin mühürlenerek kapatılmasına dair 9.7.2013 tarih ve bila sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, davacıya ait işyerinin mühürlenerek kapatılmasına dair işlemin iki ayrı nedene dayandığı, 1. neden olarak işyerinin bulunduğu binanın yapı kullanma izin belgesinin olmaması ve işyerinde ruhsat eki projesine aykırı imalat yapılması gösterilmiş ise de; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrasında, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verileceği hükmüne yer verildiği, davacıya bu şekilde bir süre verildikten sonra eksikliklerin giderilmemesi durumunda ruhsatının iptal edilerek, işyerinin mühürlenmesi gerektiği halde, bu usulün uygulanmadığı anlaşıldığından ilk nedende hukuki isabet bulunmadığı, işlemin 2. nedeni olarak ise işyerinin bulunduğu alanın içkili yer bölgesi olmaktan çıkarılarak, başka bir yerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin gösterildiği yukarda sözü edilen Yönetmeliğin 29. maddesinde içkili yer bölgesinin, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edileceğinin, içkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamayacağının kurala bağlanması karşısında, davalı Belediye Meclisince, Yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden tesis edilen içkili yer bölgesi belirlenmesine dair 2.1.2013 tarih ve 2013/1-4 Sayılı kararı ile belirlenen içkili yer bölgesi dışında kaldığı anlaşılan davacıya ait işyerinin mühürlenerek kapatılmasına dair işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun uyarınca çıkarılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesinde; "İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verileceği, verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyerinin kapatılacağı, 29. maddesinde ise; içkili yer bölgesinin, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edileceği, içkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamayacağı belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından işletilen ve 22.2.2005 tarihinde "birahane" olarak işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alman işyerinin, 14.3.2013 tarihli yapı tatil tutanağı ile yapı kullanım izin belgesi bulunmadığı ve projeye aykırı imalat yapıldığının tesbit edildiği, Ereğli Belediye Meclisi'nin 2.1.2013 tarih ve 2013/1-4 Sayılı kararı ile yeniden içkili yer bölgesi tespitinin yapıldığı, bu kapsamda 1.7.1992 ve 28.6.1996 tarihli içkili yer bölgesi tespit kararları iptal edilerek, Bahçeli Köyü ... ada ... parsel, ... ada ... parsel ile ... ve ... parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanların içkili ver bölgesi olarak belirlenmesine, halen faaliyet gösteren içkili yerlerin de yeni belirlenen bölgeye taşınmasına karar verildiğinden bahisle davaya konu işlemle işyerinin mühürlenerek kapatıldığı anlaşılmıştır.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin yukarda belirtilen 13. maddesinde, mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verileceği, verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyerinin kapatılacağı belirtilmesine rağmen; davacı hakkında bu maddede sayılan usulü işlemlerin yapılmadığı ve ruhsatın iptal edilmediği, davacının işyerine ait ruhsatı mevcut iken doğrudan mühürleme işleminin tesis edildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda öncelikle yukarda belirtilen prosedür uygulanarak aykırılıkların giderilmemesi halinde ruhsat iptalinden sonra işyerinin mühürlenmesi yoluna gidilmesi gerekmekte olup, bu prosedür uygulanmamakla davacının korunması gereken bir hakkının bulunduğunun kabulü gerektiğinden davaya konu işlemin 1. gerekçesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Öte yandan, davacının işyerinin bulunduğu yerin içkili yer bölgesi olarak belirlenmemesi ve başka bir yerin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi sebebiyle içkili yerlerin buraya taşınması yönünde belediye meclis kararı alınmış ise de; davacı gibi yıllardır aynı bölgede faaliyet gösteren işyerlerinin, yeni bölgede mekan bularak faaliyete geçmesi, yeni bölgenin alt yapı, ulaşım vs. gibi birtakım eksiklikleri mevcut ise bunların tamamlanabilmesine ve ekonomik koşulların oluşmasına bağlı olduğundan ve bu hususların yerine gelmesi için bir süreye ihtiyaç duyulacağından söz konusu işyerlerine taşınmaları için makul bir sürenin verilmesi gerekmektedir. Somut olayda ise, yukarda belirtilen koşulların gerçekleşmesi için sözü edilen belediye meclis kararında veya sonrasında davacıya makul bir süre verilmediği anlaşılmıştır.
Hal böyle olunca, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının varlığı sebebiyle hukuken korunması gereken bir hakkı bulunan davacının, tespit edilen yeni içkili yer bölgesine taşınması için makul bir süre verilmeden, işyerinin mühürlenerek kapatılmasına dair davaya konu işlemde bu yönden de hukuka uyarlık görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Konya 1. İdare Mahkemesi'nin 31.12.2013 gün ve E:2013/999, K:2013/1635 Sayılı temyize konu kararının BOZULMASINA, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden 41,50 TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 17.3.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg