AVŞAR HUKUK BÜROSU

D2D E. 2013/11183-K. 2016/650

T.C.
DANIŞTAY
2. DAİRE
E. 2013/11183
K. 2016/650
T. 11.2.2016
• ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (İşlemin Dayanağı Olan Norm Kadro Sayısının Dört Olarak Belirlenmesi İşleminin Onanan İdare Mahkemesi Kararı İle İptal Edilmesi Karşısında Yargı Kararının Sonucu Olarak Davaya Konu Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
• İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİN SONUÇLARI (Yargı Yerlerince İptal Edilmiş Olan İdari Tasarruf ve Ona Bağlı İşlemlerin Tüm Hüküm ve Sonuçları İle Birlikte Tesis Edildikleri Tarihten İtibaren Ortadan Kaldırılarak Hukuk Aleminde Hiç Doğmamış Hale Geleceği)
• NORM KADRO (Atamaya Dair İşlemin Dayanağı Olan Norm Kadro Sayısının Dört Olarak Belirlenmesi İşleminin Onanan İdare Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği - Yargı Kararının Sonucu Olarak Davaya Konu Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İse Hukuki İsabet Bulunmadığı)
• İPTAL KARARI (Davaya Konu Edilen İdari İşleme Bağlı Olan Diğer İşlemlerde Ortadan Kalkacağı - İptal Kararlarının İptal Edilmiş Olan İdari İşlemi Hukuk Aleminde Hiç Doğmamış Hale Getireceği)
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik/m.13
ÖZET : Dava, rehber öğretmen olarak görev yapan davacının, norm kadro fazlası belirlenmesine dair işlem ile adı geçen liseye ait norm kadro tespit çizelgesinde rehber öğretmen normunun dört olarak gösterilmesine dair işlem ve anılan liseye rehber öğretmenin atanmasına dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Hukuka aykırı bulunan idari işlemler hakkında verilen iptal kararları, varlıklarını hukuka uygunluk karinesinden yararlanmak suretiyle sürdüren idari işlemleri tesis edildikleri tarihe kadar geriye yürür şekilde ortadan kaldırırlar. Dolayısıyla, davaya konu edilen idari işleme bağlı olan diğer işlemlerde ortadan kalkar. İptal kararının bu özelliği davaya konu yönetsel tasarruftan önceki hukuki durumun sağlanması gereğinden kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle, iptal kararları iptal edilmiş olan idari işlemi hukuk aleminde hiç doğmamış hale getirmektedir. Bu durumda, yargı yerlerince iptal edilmiş olan idari tasarruf ve ona bağlı işlemler tüm hüküm ve sonuçları ile birlikte tesis edildikleri tarihten itibaren ortadan kaldırılarak hukuk aleminde hiç doğmamış hale geleceğinden, atamaya dair işlemin dayanağı olan norm kadro sayısının dört olarak belirlenmesi işleminin onanan İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi karşısında yargı kararının sonucu olarak, davaya konu atama işleminde hukuka uyarlık aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamıştır.
İstemin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 27/06/2013 günlü, E:2013/82, K:2013/917 Sayılı kararın, dilekçelerde yazılı sebeplerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemlerinden ibarettir.
Cevabının Özeti : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu sebeple istemin reddi gerekeceği yolundadır.
Cevabının Özeti : Cevap verilmemiştir.
Davacı Cevabının Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Mahkeme kararının iptale dair kısmının onanması, davanın reddine dair kısmının ise bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmen olarak görev yapan davacının, norm kadro fazlası belirlenmesine dair işlem ile adı geçen liseye ait 16/07/2012 tarihli norm kadro tespit çizelgesinde rehber öğretmen normunun dört olarak gösterilmesine dair işlem ve anılan liseye rehber öğretmen ...'ün atanmasına dair 28/08/2012 günlü, 50244 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 27/06/2013 günlü, E:2013/82, K:2013/917 Sayılı kararıyla; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik'in 13.maddesinde, rehber öğretmen norm kadrosunun belirleme esaslarının düzenlendiği, buna göre ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine bir öğretmen norm kadrosu verilmesi, öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde ise her defasında bir rehber öğretmen norm kadronun eklenmesi gerektiği, davacının görev yaptığı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nin 16/07/2012 tarihi itibariyle 1384 öğrencisi olması sebebiyle rehber öğretmen norm kadrosunun üç olarak belirlenmesi gerekirken, yeni eğitim öğretim yılında öğrenci sayısının artacağı varsayımına dayanılarak rehber öğretmen norm kadrosunun dörde yükseltilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, rehber öğretmen norm kadro sayısının dörde yükseltilmesinin ardından okulda bulunan öğrenci sayısının 1275 olduğundan bahisle 23/10/2012 tarihinde norm kadronun tekrar üçe düşürülmesi suretiyle davacının norm kadro fazlası belirlenmesine dair işlemde de hukuka uyarlık bulunmadığı, davacının görev yaptığı okula rehber öğretmen ...'ün atanmasına dair 28/08/2012 günlü, 50244 Sayılı işlem yönünden ise; Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne ait 16/07/2012 tarihli norm kadro tespit çizelegesinde rehber öğretmen normunun dört olarak gösterildiği, buna dayanarak bir kadronun boş olarak duyurulup, ilan edildiği, davalı idare tarafından ilan edilerek boş olduğu duyurulan kadroya başvuran kişinin anılan okulda rehber öğretmen norm kadrosunun dört mü yoksa üç mü olması gerektiğini bilmesinin mümkün olmadığı, idarece yapılan ilana güvenerek ataması yapılan kişinin norm kadronun Mahkemece iptal edilmiş olmasının sonuçlarına katlanmasının hakkaniyete uygun olmadığı, düzenli idare ilkesi ile bağdaşmadığı gerekçeleriyle Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nin 16/07/2012 tarihli norm kadro tespit çizelgesinde rehber öğretmen norm kadro sayısının üçten dörde çıkarılmasına dair işlem ile davacının norm kadro fazlası belirlenmesine dair işlemin iptaline, anılan okula rehber öğretmen ...'ün atanmasına dair 28/08/2102 günlü, 50244 Sayılı işlem yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.
Davalı , davaya konu işlemlerin hukuka uygun olduğunu öne sürerek İdare Mahkemesi kararının iptale dair kısmının, davacı ise; norm kadro tespit çizelgesinin iptal edilmesinin ardından buna dayanılarak yapılan atama işleminin de iptal edilmesi gerektiğini öne sürerek İdare Mahkemesi kararının davanın reddine dair kısmının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.
Olayda, İdare Mahkemesince verilen kararın, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Mustafa Kemal Anadolu Lisesine ait 16/07/2012 tarihli norm kadro tespit çizelgesinde rehber öğretmen norm kadro sayısının dört olarak belirlenmesine dair işlem ile davacının norm kadro fazlası olarak tespit edilmesine dair işlemin iptali yolundaki kısmı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, davalı 'nca öne sürülen hususlar kararın iptale dair kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Davacının temyiz istemine gelince;
Hukuka aykırı bulunan idari işlemler hakkında verilen iptal kararları, varlıklarını hukuka uygunluk karinesinden yararlanmak suretiyle sürdüren idari işlemleri tesis edildikleri tarihe kadar geriye yürür şekilde ortadan kaldırırlar. Dolayısıyla, davaya konu edilen idari işleme bağlı olan diğer işlemlerde ortadan kalkar. İptal kararının bu özelliği davaya konu yönetsel tasarruftan önceki hukuki durumun sağlanması gereğinden kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle, iptal kararları iptal edilmiş olan idari işlemi hukuk aleminde hiç doğmamış hale getirmektedir.
Uyuşmazlık konusu olayda, davacının, norm kadro fazlası belirlenmesine dair işlem, görev yaptığı okulda rehber öğretmen norm kadro sayısının dört olarak belirlemesine dair işlem ile birlikte dördüncü kadroya ... isimli rehber öğretmenin atanmasına dair işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davayı açtığı, İdare Mahkemesince davacının norm kadro fazlası belirlenmesine dair işlem ile rehber öğretmen norm kadro sayısının dört olarak belirlenmesine dair işlemin iptaline karar verilmesine karşın dördüncü kadroya yapılan atama işlemi yönünden davanın reddine karar verildiği görülmüştür.
Bu durumda, yargı yerlerince iptal edilmiş olan idari tasarruf ve ona bağlı işlemler tüm hüküm ve sonuçları ile birlikte tesis edildikleri tarihten itibaren ortadan kaldırılarak hukuk aleminde hiç doğmamış hale geleceğinden, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne ...'ün atanmasına dair işlemin dayanağı olan norm kadro sayısının dört olarak belirlenmesi işleminin Dairemizce onanan İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi karşısında yargı kararının sonucu olarak, davaya konu atama işleminde hukuka uyarlık aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamıştır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı 'nın temyiz isteminin reddi ile Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 27/06/2013 günlü, E:2013/82, K:2013/917 Sayılı kararın iptale dair kısmının ONANMASINA, davacının temyiz isteminin kabulüyle anılan kararın redde dair kısmının BOZULMASINA, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca, aynı maddenin 3622 Sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarda belirtilen hususlar da gözetilerek bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg