AVŞAR HUKUK BÜROSU

D2D E. 2013/5953-K. 2015/8718

T.C.
DANIŞTAY
2. DAİRE
E. 2013/5953
K. 2015/8718
T. 5.11.2015
• ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kariyer Mesleklere Atanma İle İlgili Olan Düzenlemelerin Geçici Nitelikte de Olsa Yönetmeliklerle Yapılmasına Hukuki Olanak Bulunmadığı - Yargı Kararlarına Aykırı Biçimde Orman Bölge Müdürü Olan Davacının Başmüfettişliğe Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
• LİYAKAT İLKESİ ( Yönetmeliğe Madde Eklenmek Suretiyle Bazı Görevlerde Bulunanlara Doğrudan Atanma Usulünün Olağan Hale Getirilmiş Olduğu - Bu Haliyle Denetim Hizmetlerinin Niteliği ve Özel Önemi İle Bağdaşmayan Dava Konusu Düzenlemede Kariyer ve Liyakat İlkelerine ve Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
• KARİYER MESLEKLERE ATANMA ( Geçici Nitelikte de Olsa Yönetmeliklerle Yapılmasına Hukuki Olanak Bulunmadığı - Bu Konudaki Düzenlemenin Denetim Hizmetlerinin Özelliğine Uygun Bir Şekilde Yasayla Düzenlenmesi Gerektiği/Orman Bölge Müdürü Olan Davacının Başmüfettişliğe Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
• BAŞ MÜFETTİŞLİK ( Denetim Hizmetlerinin Niteliği ve Özel Önemi İle Bağdaşmayan Dava Konusu Düzenlemede Kariyer ve Liyakat İlkelerine ve Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Yargı Kararlarına Aykırı Biçimde Orman Bölge Müdürü Olan Davacının Başmüfettişliğe Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
3234/m.16,29
ÖZET : Dava, atama işleminin iptali istemine ilişkindir. Dava konusu düzenlemeyle, belirli şartları taşıyan adayların giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığı statüsünü elde edecekleri, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde Müfettiş unvanını kazanacaklarına ilişkin Yönetmelikteki düzenlemeler dışında ikinci bir atama usulüne yer verilerek, çeşitli tarihlerde üst düzey bürokratlara doğrudan atanma olanağı sağlayan geçici düzenlemelerin yerine bu kez Yönetmeliğe madde eklenmek suretiyle bazı görevlerde bulunanlara doğrudan atanma usulünün olağan hale getirilmiş olduğu; bu haliyle denetim hizmetlerinin niteliği ve özel önemi ile bağdaşmayan dava konusu düzenlemede kariyer ve liyakat ilkelerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş; söz konusu karara karşı davalı idarelerce yapılan itiraz da, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararıyla, kariyer mesleklere atanma ile ilgili olan düzenlemelerin geçici nitelikde de olsa yönetmeliklerle yapılmasına hukuki olanak bulunmadığı, bu konudaki düzenlemenin denetim hizmetlerinin özelliğine uygun bir şekilde yasayla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu durumda; yargı kararlarına aykırı biçimde Orman Bölge Müdürü olan davacının, Başmüfettişliğe atanmasına ilişkin işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık görülmemiştir.
İstemin Özeti : Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü kadrosunda olup, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten davacının, Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişliğine atanmasına ilişkin 27/02/2012 tarih ve 5816 sayılı işlemin iptali yolunda Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/12/2012 günlü, E:2012/1110, K:2012/2009 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Mahkeme kararının açıklama eklenmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlı olup, davalı idarelerce ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktadır.
Öte yandan, Danıştay İkinci Dairesi'nin 08/12/2010 günlü, E:2010/4134 sayılı kararında, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 16 ve 29. maddelerine dayanarak çıkarılan 24/12/1993 günlü, 21798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünde Müfettişliğe Giriş Sınavı ve Şartlarının düzenlendiği, İkinci Bölümünde Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yardımcılık Dönemine ilişkin hükümlere yer verildiği, Üçüncü Bölümünde ise Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe atanmaya dair düzenlemelerin yer aldığı, bu Yönetmeliğe 24/12/1993 günlü, 21798 sayılı, 06/02/1998 günlü, 23250 sayılı, 04/09/2003 günlü, 25219 sayılı ve son olarak 23/02/2008 günlü, 26796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliklerle Geçici 1, 2, 3 ve 4. maddeler eklenerek geçici maddelerin yayım tarihinde 'nde üst düzey bürokrat olarak görev yapanlara belirli şartlarla müfettişliğe doğrudan atanma olanağı tanındığı, 25/05/2010 günlü, 27591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle anılan Yönetmeliğe eklenen dava konusu Ek madde 1 ile de Orman Bölge Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst görevlerde en az 18 ay süreyle görev yapmış olanların, aylıktan kesme dahil daha ağır disiplin cezası almamaları şartıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan Oluru ile Müfettişliğe atanabileceği düzenlemesi getirilerek, Yönetmelikte daha önceden geçici madde olarak yer verilen düzenlemelerin kalıcı bir uygulama haline getirildiği, kamu idarelerinde denetim hizmetinin, özellikleri nedeniyle diğer idari hizmetlerden ayrı olarak ele alındığı ve bu hizmetin ayrı bir kariyer olarak düzenlendiği, denetim hizmetlerinin bu niteliği göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşları teftiş kurulu düzenlemelerinin kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak, müfettiş yardımcılarının gerekli nitelikleri taşıyan adaylar arasından yarışma sınavıyla ve başarı derecelerine göre atanmaları, hizmet içinde yetiştirilmeleri, yeterlik sınavından sonra yine başarı derecelerine göre müfettişliğe atanmaları şeklinde düzenlendiği, böylelikle denetim hizmetlerinin diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer düzenine kavuşturulmuş olduğu, dava konusu düzenlemeyle, belirli şartları taşıyan adayların giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığı statüsünü elde edecekleri, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde Müfettiş unvanını kazanacaklarına ilişkin Yönetmelikteki düzenlemeler dışında ikinci bir atama usulüne yer verilerek, çeşitli tarihlerde üst düzey bürokratlara doğrudan atanma olanağı sağlayan geçici düzenlemelerin yerine bu kez Yönetmeliğe madde eklenmek suretiyle bazı görevlerde bulunanlara doğrudan atanma usulünün olağan hale getirilmiş olduğu; bu haliyle denetim hizmetlerinin niteliği ve özel önemi ile bağdaşmayan dava konusu düzenlemede kariyer ve liyakat ilkelerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş; söz konusu karara karşı davalı idarelerce yapılan itiraz da, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 20/10/2011 günlü, E:2011/122 sayılı kararıyla, kariyer mesleklere atanma ile ilgili olan düzenlemelerin geçici nitelikde de olsa yönetmeliklerle yapılmasına hukuki olanak bulunmadığı, bu konudaki düzenlemenin denetim hizmetlerinin özelliğine uygun bir şekilde yasayla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle reddedilmiştir.
Bu durumda; yukarıda yazılı yargı kararlarına aykırı biçimde Orman Bölge Müdürü olan davacının, Başmüfettişliğe atanmasına ilişkin işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/12/2012 günlü, E:2012/1110, K:2012/2009 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz istemlerinin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen açıklama eklenerek ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idareler üzerinde bırakılmasına, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 05.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg