AVŞAR HUKUK BÜROSU
T.C.
DANIŞTAY
2. DAİRE
E. 2015/3886
T. 10.11.2015
• GÖREVDE YÜKSELME ( Genel Yönetmeliğin Yürürlükte Bulunduğu Tarihteki Sınav Sonucunda Alınan Puanın Esas Alınması Gereği - İdarece Henüz Atama Tasarrufu Başlatılmadan Önceki Bir Aşamadan Davacının Yazılı Sınavda Başarı Düzeyinden Düşük Puan Aldığından Bahisle Başarısız Sayılarak Başarı Listesine Alınmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
• GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNUN GENEL BAŞARI DÜZEYİNDEN DÜŞÜK OLMASI ( Davacının Başarı Listesine Alınmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Aldığı Puanın Sınavdan Sonra Davacının Çalıştığı Kurumca Düzenlenen Görevde Yükselme Sınav Yönetmeliğinde Belirlenen Başarı Puanının Üzerinde Olmasının Başarılı Sayılmasını Gerektirmediği )
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik/m. 1
ÖZET : Genel Yönetmelik hükümlerinin; ülke çapında ve tüm kurumlarda uygulanan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerini değiştirmesi ve Genel Yönetmeliğe uygun olarak kurumlara kendi yönetmeliklerinde düzenleme yapma zorunluluğu getirmesi nedeniyle davalı idarece henüz atama tasarrufu başlatılmadan önceki bir aşamada, davacının yazılı sınavda 70 olan başarı düzeyinden düşük puan aldığından bahisle başarısız sayılarak başarı listesine alınmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
İstemin Özeti : Bursa 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/03/2015 günlü, E:2014/1146, K:2015/385 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde emrinde görev yapan ve 05/04/2014 tarihinde Memur kadrosu için yapılan Görevde Yükselme Sınavına katılarak 61, ... puan alan davacının, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin, 23/07/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik 12. maddesinin 4. fıkrasının 2. cümlesinde getirilen düzenleme ile başarı puanı 70'e çıkarıldığından bahisle 15/08/2014 tarihinde duyurulan başarı listesinde ismine yer verilmeyerek başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 31/03/2015 günlü, E:2014/1146, K:2015/385 sayılı kararıyla; "davalı kurum tarafından 30/01/2014 tarih ve 28898 Resmi Gazete sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, 13/02/2014 tarihinde ilan edilen, 05/04/2014 tarihinde gerçekleştirilen, 25/04/2014 tarihinde sınav sonuçlarının ve 12/05/2014 tarihinde başarı listesinin ilan edildiği Görevde Yükselme Sınavı başarı koşullarının, bahsedilen sınavın tüm aşamaları hemen hemen sonuçlanmış iken, 23/07/2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile değiştirilerek, ilk durumda 60 puan alanların başarılı sayılacağı yönünde haklı beklentiye giren ve 61, ... puan alarak ... sırada Memur Kadrosu Başarı Listesinde asil olarak yer alan davacının kazanılmış hakkının ihlali söz konusu olacağından, son durumda davacının Görevde Yükselme Sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmediği" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından, 12/05/2014 tarihinde yapılan duyuruda yazılı sınav sonucu 60 puan ve üzerinde olan adayların isimleri duyurulmuş iken, mevzuatta yapılan değişikliğe uyulması zorunlu olduğundan, 15/08/2014 tarihinde yeniden yapılan duyuruda 70 puan ve üzerinde puan alan adaylara yer verilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı öne sürülmekte ve dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayalı olarak çıkarılan ve Devlet memurlarının görevde yükselme usul ve esaslarını düzenleyen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde; bu Yönetmeliğin; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçladığı vurgulanmış; devamındaki maddelerde, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili esas ve usullere yer verilirken, görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin kurumca yapılacak bir sınav ile belirleneceğine işaret edilmiş ve 15 inci maddesinde de; kurumların, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığı'nın olumlu görüşünü alarak çıkarılacak yönetmelikle düzenleyecekleri esası getirilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Genel Yönetmeliğin 23/07/2014 günlü, 29069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle değişik "Başarı sıralaması" başlıklı 12. maddesinin 4. fıkrasının 2. cümlesinde; "Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar..." kuralı getirilmiş olup, aynı Yönetmelikle eklenen Geçici 10. maddede ise; "Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır." kuralına yer verilmiştir.
657 sayılı Kanun, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Yukarıda adı geçen Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme düşüncesi yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde görülmesinin gereklerinden biri de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesidir.
Dosyanın incelenmesinden, ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü emrinde görev yapan davacının, 13/02/2014 tarihinde Görevde Yükselme Sınavı İlanının yapılması üzerine bu ilanın ekindeki e-Kılavuzla 500 adet memur kadrosunun ilan edilmesi üzerine memur kadrosu için başvurduğu, anılan Kılavuzda yer alan davalı idarenin Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınav Duyurusunun "Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi" başlıklı D-III maddesinde; "Yapılacak yazılı sınavda başarı puanları,; Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosu için 70, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur kadroları için 60 puan olacaktır." düzenlemesi gereğince 05/04/2014 tarihinde yapılan Memur kadrosu için Görevde Yükselme Sınavına katılarak 61,... puan aldığı, davalı Kurumca 12/05/2014 tarihinde ilan edilen başarı listesinde asıl listede ismine yer verildiği, ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 23/07/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik 12. maddesinin 4. fıkrasının 2. cümlesinde getirilen düzenleme ile görevde yükselme sınavı başarı puanı 70'e çıkarıldığından bahisle yeniden 15/08/2014 tarihinde duyurulan başarı listesinde 70 başarı puanını geçemediğinden bahisle asıl listede ismine yer verilmemesi üzerine, başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali talebiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Her ne kadar, dava konusu işlemin ve bu işlemin tesisinden önce görevde yükselme sınavı duyurusunun yapıldığı tarih itibariyle yürürlükte olan 30/01/2014 günlü, 28898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Yazılı sınav" başlıklı 11. maddesinin 2. fıkrasında;"Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda gereken başarı puanı, altmış puandan az olmamak üzere duyuruda belirtilir." düzenlemesine yer verilmiş ise de, yukarıda aktarılan çerçeve niteliğindeki Genel Yönetmeliğin geçici maddesinde getirilen düzenleme gereğince kurumlar tarafından bu Yönetmelikle uyumlu özel yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar Genel Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı kuralının açıkça getirildiği görülmüştür.
Bu durumda, Genel Yönetmelik hükümlerinin; ülke çapında ve tüm kurumlarda uygulanan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerini değiştirmesi ve Genel Yönetmeliğe uygun olarak kurumlara kendi yönetmeliklerinde düzenleme yapma zorunluluğu getirmesi nedeniyle davalı idarece henüz atama tasarrufu başlatılmadan önceki bir aşamada, davacının yazılı sınavda 70 olan başarı düzeyinden düşük puan aldığından bahisle başarısız sayılarak başarı listesine alınmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Bursa 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/03/2015 günlü, E:2014/1146, K:2015/385 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 75,50 TL YD itiraz harcının davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10.11.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY :
Mahkeme kararının dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği oyuyla, bozmaya dair çoğunluk kararına katılmıyorum.

SORU CEVAP

captchaImg