AVŞAR HUKUK BÜROSU

D3D E. 2013/2220-K. 2015/2259

T.C.
DANIŞTAY
3. DAİRE
E. 2013/2220
K. 2015/2259
T. 20.4.2015
• BAKANLAR KURULU KARARINA EK KARARIN KISMEN İPTALİ ( 4760 S. K.'nun Md. 12/2/a Hükmünde Belirtilen Yetki Çerçevesinde Tarife ve İstatistik Pozisyonundaki Gaz Halinde Doğal Gazın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Yükseltilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararının İptali İstenilen Kısmında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
• DOĞALGAZIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ YÜKSELTİLMESİ ( Vergi Oranlarını Her Bir Mal İçin Topluca ya da Ayrı Ayrı Bir Katına Kadar Artırma ve Sıfıra Kadar İndirme Konusunda Bakanlar Kuruluna Yetki Verildiği - Anılan Yetki Çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararının İptali İstenilen Kısmında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
• VERGİLENDİRME ( 4760 S. K.'nun Md. 12/2/a Hükmünde Vergilendirme Konusundaki Temel Çerçeve Çizilerek I Sayılı Listedeki Mallarla İlgili Vergi Oranlarını Her Bir Mal İçin Topluca ya da Ayrı Ayrı Bir Katına Kadar Artırma ve Sıfıra Kadar İndirme Konusunda Bakanlar Kuruluna Yetki Verildiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
4760/m.12/2-a
ÖZET : Dava, Bakanlar Kurulu Kararına Ek Kararın tarife ve istatistik pozisyonundaki gaz halindeki doğalgazın özel tüketim vergisi tutarının yükseltilmesine dair kısmının iptali istemine ilişkindir. Kanun koyucu tarafından, 4760 Sayılı Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrasının ( a ) bendinde, vergilendirme konusundaki temel çerçeve çizilerek, ( I ) sayılı listedeki mallarla ilgili vergi oranlarını her bir mal için topluca ya da ayrı ayrı bir katına kadar artırma ve sıfıra kadar indirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Ayrıca, söz konusu düzenlemede, Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin kullanılabilmesi zaman yönünden bir sınırlamaya tabi tutulmadığı gibi yetkinin kullanılması belli koşulların varlığına da bağlanmamıştır. Bu itibarla, 4760 Sayılı Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrasının ( a ) bendinde belirtilen yetki çerçevesinde, tarife ve istatistik pozisyonundaki gaz halinde doğal gazın özel tüketim vergisi tutarının yükseltilmesine dair Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararının iptali istenilen kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.
İstemin Özeti : 10.8.2004 tarihli ve 25549 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9.8.2004 tarihli ve 2004/7674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek Kararın 15. maddesinin, 2711.21.00.00.00 tarife ve istatistik pozisyonundaki gaz halindeki doğalgazın özel tüketim vergisi tutarının 6.750.-Türk Lirasından 21.000.-Türk Lirasına yükseltilmesine dair kısmının iptali istemiyle açılan davada; Danıştay Yedinci Dairesinin 22.12.2009 gün ve E:2008/5174, K:2009/5442 Sayılı kararıyla davaya konu düzenlemenin, sebep ve amaç unsurları yönünden yasaya aykırı görülerek iptaline karar verildiği gerekçesiyle bu dosyada ayrıca karar verilmesine yer olmadığına karar veren Danıştay Yedinci Dairesinin 22.12.2009 gün ve E:2008/5177, K:2009/5445 Sayılı kararı hakkında; karara esas olarak alınan Danıştay Yedinci Dairesinin 22.12.2009 gün ve E:2008/5174, K:2009/5442 Sayılı kararının, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 28.9.2011 gün ve E:2011/379, K:2011/494 Sayılı kararıyla bozulması üzerine Danıştay Yedinci Dairesinin 19.6.2012 gün ve E:2012/2409, K:2012/3328 Sayılı kararıyla davanın reddedilmesi sebebiyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) bendi uyarınca yargılamanın yenilenmesi ile davanın reddine karar verilmesi istenmektedir.
Savunmanın Özeti : Danıştay Yedinci Dairesinin 22.12.2009 gün ve E:2008/5174, K:2009/5442 Sayılı iptal kararının Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca bozulması üzerine, Danıştay Yedinci Dairesinin 19.6.2012 gün ve E:2012/2409, K:2012/3328 Sayılı kararıyla davanın reddine karar verildiği ve bu kararın da temyiz edilmesi sebebiyle söz konusu davanın kesinleşmesi beklenmeden yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddi gerektiği, işin esası hakkında da, Bakanlar Kuruluna verilen değişiklik yapma yetkisinin, Anayasa yapıcının amacına uygun kullanılabileceği, maktu özel tüketim vergisi tutarının %300'ün üzerinde artırılmasını haklı kılacak bir ekonomik nedenin açıklanamadığı, dolayısıyla, Bakanlar Kurulunun davaya konu düzenlemesinin sebep unsuru yönünden açık hukuka aykırılık taşıdığı, ayrıca, Bakanlar Kuruluna vergi yükünün gerçek değerinin korunması amacıyla verilen yetkinin, Anayasa koyucunun amacına aykırı olarak, vergi konulması sonucunu yaratacak biçimde kullanıldığı, bu sebeple kararın amaç yönünden de hukuka aykırı olduğu savunulmuştur.
Tetkik Hakimi Düşüncesi : Danıştay Üçüncü Dairesinin işbu dosyadaki karar tarihi itibarıyla karara esas alınan ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalktığının anlaşılması sebebiyle davalı idarenin yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüyle Danıştay Yedinci Dairesi kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra, 4760 Sayılı Kanunun Bakanlar Kuruluna düzenleme yapma yetkisi tanıyan 12. maddesinin maktu vergi tutarlarıyla ilgili 2. fıkrasının ( a ) bendinde bu yetkinin kullanılabilmesi zaman yönünden bir sınırlamaya bağlı kılınmadığı gibi belli koşulların varlığı da aranmadığından, ( I ) sayılı listedeki en yüksek vergi tutarının yarısını aşmaksızın yapılan belirlemede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Düşüncesi : Davacı şirketin 2004/7674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın 15. maddesinin 2711.21.00.00.00 tarife ve istatistik pozisyonundaki gaz halinde doğal gazın özel tüketim vergisi tutarının 6.750.- Türk lirasından 21.000.- Türk lirasına yükseltilmesine dair kısmının iptali istemiyle açılan davada; aynı düzenlemenin N... A.Ş. Tarafından açılan dava üzerine Danıştay Yedinci Dairesinin 22.12.2009 tarihinde verdiği kararla iptal edildiği gerekçesiyle, bu dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda karar verildiği ve bu karara karşı yapılan temyiz isteminin de Vergi Dava Daireleri Kurulunca 4.2.2011 tarihinde verilen kararla reddedilerek kesinleşmesinden sonra davalı idarece, bu davanın çözümlenmesinde esas alınan 22.12.2009 tarih ve E:2008/5174, K:2009/5442 Sayılı Yedinci Daire kararının Vergi Dava Daireleri Kurulunca bozulduğu ve davanın reddine karar verildiği ileri sürülerek yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüyle davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir.
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Yargılamanın yenilenmesi" başlığını taşıyan 53. maddesinde, yargılamanın yenilenme sebepleri ile buna dair usul ve esaslar açıklanmış, söz konusu maddenin 1. fıkrasının ( c ) bendinde, karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması yargılamanın yenilenmesi sebepleri içinde sayılmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; bu davanın çözümlenmesinde esas alınan Danıştay Yedinci Dairesinin 22.12.2009 gün ve E:2008/5174, K:2009/5442 Sayılı iptal kararının davalı idarece temyiz edilmesi üzerine Vergi Dava Daireleri Kurulunun 28.9.2011 gün ve E:2011/379, K:2011/494 Sayılı kararıyla bozulduğu, bozma kararı üzerine, yine aynı Dairenin 19.6.2012 gün ve E:2012/2409, K:2012/3328 Sayılı kararıyla davanın reddine karar verildiği ve bu kararın temyiz edilmesi üzerine de dava dosyasının Vergi Dava Daireleri Kurulunun 2013/261 esas sayılı dosyasıyla karar sırasını beklediği, dolayısıyla bu davanın kesinleşmediği anlaşıldığından, olayda kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmaması sebebiyle yukarda belirtilen sebeple yargılamanın yenilenmesi talebinin incelenme olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının yargılamanın yenilenmesi isteminin incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince, Dairelerinin iş bu dosyadaki karar tarihi itibarıyla karara esas olarak alınan ilam hükmünün bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalktığının, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 1.10.2014 gün ve E:2014/575, K:2014/804 Sayılı kararıyla kesinleşmesi sebebiyle davacı tarafından söz konusu ilam hükmü kesinleşmeden yargılamanın yenilenmesinin talep edildiği iddiasına itibar edilmeyerek, yargılamanın yenilenmesi istemine dair dilekçede ileri sürülen iddialar, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) bendi hükmüne uygun bulunduğundan davalı idarenin yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüyle Danıştay Yedinci Dairesinin 22.12.2009 gün ve E:2008/5177, K:2009/5445 Sayılı kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra davacının istemi yeniden incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı tarafından, 9.8.2004 gün ve 2004/7674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın 15. maddesinin dayanağı olarak gösterilen 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 2. fıkrasının ( a ) bendinin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de; aynı bendin Anayasaya aykırılığı iddiasının, Danıştay Üçüncü Dairesinin 2004/498 esasında kayıtlı dosyada ciddi bulunarak, Danıştay Üçüncü Dairesinin 26.4.2005 gün ve 2004/498 Sayılı kararıyla, düzenlemenin, Anayasanın 2. ve 73. maddelerine aykırılığı sebebiyle, iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi üzerine,7.11.2008 gün ve 27047 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 21.2.2008 gün ve E:2005/73, K.2008/59 Sayılı kararıyla, itiraz konusu Yasa kuralının Anayasaya aykırı olmadığı gerekçesiyle itiraz başvurusu reddedildiğinden ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 152. maddesinin son fıkrası uyarınca, Anayasa Mahkemesi'nin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı sebebiyle tekrar başvuruda bulunulamayacağından, işbu davanın karara bağlandığı tarih itibarıyla, söz konusu iddianın incelenmesi olanaklı değildir.
İşin esasına gelince: 4760 Sayılı Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrasının ( a ) bendinde; Bakanlar Kurulunun topluca veya ayrı ayrı olmak üzere, ( I ) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili olduğu hükmü yer almıştır. Söz konusu düzenlemenin dayanağı olan 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Vergi Ödevi" başlıklı 73. maddesinin 3. fıkrasında; vergi, resim harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı, 4. fıkrasında da; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına dair hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilebileceği hükümlerine yer verilmiştir.
Anayasanın sözü edilen hükmü uyarınca Kanun koyucu tarafından, 4760 Sayılı Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrasının ( a ) bendinde, vergilendirme konusundaki temel çerçeve çizilerek, ( I ) sayılı listedeki mallarla ilgili vergi oranlarını her bir mal için topluca ya da ayrı ayrı bir katına kadar artırma ve sıfıra kadar indirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Ayrıca, söz konusu düzenlemede, Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin kullanılabilmesi zaman yönünden bir sınırlamaya tabi tutulmadığı gibi yetkinin kullanılması belli koşulların varlığına da bağlanmamıştır.
Bu itibarla, 4760 Sayılı Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrasının ( a ) bendinde belirtilen yetki çerçevesinde, 2711.21.00.00.00 tarife ve istatistik pozisyonundaki gaz halinde doğal gazın özel tüketim vergisi tutarının 6.750.-Türk lirasından 21.000.-Türk lirasına yükseltilmesine dair 10.8.2004 gün ve 25549 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9.8.2004 gün ve 2004/7674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın 15. maddesinin iptali istenilen kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 10.8.2004 gün ve 25549 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9.8.2004 gün ve 2004/7674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın 15. maddesinin, 2711.21.00.00.00 tarife ve istatistik pozisyonundaki gaz halinde doğal gazın özel tüketim vergisi tutarının 6.750.-Türk lirasından 21.000.-Türk lirasına yükseltilmesine dair kısmının iptali isteminin reddine, aşağıda dökümü gösterilen 63,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, 20.04.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg