AVŞAR HUKUK BÜROSU

D3D E. 2014/4642-K. 2015/2676

T.C.
DANIŞTAY
3. DAİRE
E. 2014/4642
K. 2015/2676
T. 29.4.2015
• SAHTE FATURA ALINDIĞI İDDİASI ( Salınan Vergi Ziyalı Vergilerin İptali İstemi - Düzenlenen Basit Raporda Sahte Belge Düzenlendiğine Dair Herhangi Bir Tespit Bulunmadığı/Sahte Belge Kullandığı Şüphesiyle Takdir Komisyonuna Sevk Edilen Mükelleflerle İlgili Davacı Dışındaki Mükelleflere Tarhiyat Yapılmadığı - İstemin Kabulü Kararının Onanması Gerektiği )
• VERGİ HATASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME ( Sahte Fatura Aldığı İddiası/Salınan Vergi Ziyalı Vergilerin İptali İstemi - Sahte Belge Kullandığı Şüphesiyle Takdir Komisyonuna Sevk Edilen Mükelleflerden Davacı Dışındaki Mükelleflere Tarhiyat Yapılmadığı/Davacı Adına Yapılan Tarhiyatların Vergi Hatası Kapsamında Değerlendirilerek Kaldırılacağı )
• VERGİ ZİYALI VERGİLERİN İPTALİ İSTEMİ ( Sahte Fatura Aldığı İddiasından Kaynaklı - Düzenen Basit Raporda Sahte Belge Düzenlendiğine Dair Herhangi Bir Tespit Bulunmadığı/Sahte Belge Kullandığı Şüphesiyle Takdir Komisyonuna Sevk Edilen Mükelleflerle İlgili Davacı Dışındaki Mükelleflere Tarhiyat Yapılmadığı - İstemin Kabulü Doğru Görüldüğü )
6111/m.21
ÖZET : Dava; sahte fatura alındığından bahisle salınan vergi ziyaılı vergilerin iptali istemine ilişkindir. Davalı İdarece 6111 Sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan vergi borçlarının davacıya ret ve iadesinin mümkün olamayacağı iddia edilmiş ise de davacı tarafından 6111 Sayılı Kanun kapsamında vergi borcunun ret ve iadesinin istenmediği, uyuşmazlığın 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye dair hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği, Şirket hakkında düzenlenen basit raporda, sahte belge düzenlendiğine dair herhangi bir tespitin bulunmadığı belirtildiğinden, anılan mükelleften alınan faturalar sebebiyle sahte belge kullandığı şüphesiyle takdir komisyonuna sevk edilen mükelleflerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı yolundaki Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı yazısına istinaden davacı dışındaki mükelleflere tarhiyat yapılmamış olması karşısında, davacı şirket adına yapılan tarhiyatların vergi hatası kapsamında değerlendirilerek kaldırılmasının hukuka uygun düşeceği gerekçesiyle davaya konu işlem iptali kararının onanması gerekmiştir.
İstemin Özeti : Davacı şirket tarafından, ... Elektrik İnşaat ve Malzeme Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketinden 2005 yılında alınan faturaların sahte olduğundan bahisle re'sen salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi, geçici vergi, katma değer vergisi ile gelir ( stopaj ) vergisinin kaldırılması istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusunun reddine dair 4.6.2012 tarih ve 59929 Sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi'nin kararıyla; davalı İdarece 6111 Sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan vergi borçlarının davacıya ret ve iadesinin mümkün olamayacağı iddia edilmiş ise de davacı tarafından 6111 Sayılı Kanun kapsamında vergi borcunun ret ve iadesinin istenmediği, uyuşmazlığın 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye dair hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği, ... Elektrik İnşaat ve Malzeme Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen basit raporda, 2005 yılında sahte belge düzenlendiğine dair herhangi bir tespitin bulunmadığı belirtildiğinden, anılan mükelleften alınan faturalar sebebiyle sahte belge kullandığı şüphesiyle takdir komisyonuna sevk edilen mükelleflerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı yolundaki İzmir Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı yazısına istinaden davacı dışındaki mükelleflere tarhiyat yapılmamış olması karşısında, davacı şirket adına yapılan tarhiyatların vergi hatası kapsamında değerlendirilerek kaldırılmasının hukuka uygun düşeceği gerekçesiyle davaya konu işlem iptal edilmiştir. Davalı idare tarafından; olayda herhangi bir vergi hatasının bulunmadığı, davacı şirket adına yapılan tarhiyatların 6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuru üzerine yapılandırıldığı ve ilk taksitin ödendiği, 6111 Sayılı Kanunun 21. maddesine göre ret ve iade işlemi yapılamayacağı ileri sürülerek kararın bozulması istemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
SONUÇ : Dayandığı hukuki ve kanuni sebeplerle gerekçesi yukarda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve sebeplerle Kurulumuzca da uygun görülmüş olup, temyiz istemine dair dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın ONANMASINA, 29.04.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg