AVŞAR HUKUK BÜROSU

D3D E. 2015/10475-K. 2015/7082

T.C.
DANIŞTAY
3. DAİRE
E. 2015/10475
K. 2015/7082
T. 15.10.2015
• YETKİLİ VERGİ MAHKEMESİ (Vergi Resim Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükleri Tarh ve Tahakkuk Ettiren Zam ve Cezaları Kesen Dairenin Bulunduğu Yerdeki Vergi Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler Listesine Alınma İşlemini Tesis Eden Dairenin Bulunduğu Yer Vergi Mahkemesinin Yetkili Olduğu)
• VERGİ SUÇU RAPORU SEBEBİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARAR (Vergi Suçu Raporunun Tek Başına Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı - Vergi Suçu Raporuna Dayanılarak Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler Listesine Alınma İşleminin Dava Konusu Edilebileceği Davanın İşlemi Tesis Eden İdarenin Bulunduğu Yer Vergi Mahkemesinde Görülmesi Gereği)
• SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME (Vergi Suçu Raporu Sebebiyle Manevi Tazimantı - Yetkili Vergi Mahkemesi)
2577/m. 37
ÖZET : Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında ödeme emrini düzenleyen, diğer uyuşmazlıklarda davaya konu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi vergi uyuşmazlıklarında yetkilidir.
İstemin Özeti : ...tarafından ...'na karşı açılan davada, Adana ...Vergi Mahkemesi'nin 14.8.2015 gün ve E:2015/1248, K:2015/1141 Sayılı kararıyla yetkili vergi mahkemesinin saptanması için 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 43. maddesinin 1-b fıkrası uyarınca Danıştaya gönderilen dava dosyası incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında Baş Hesap Uzmanı ... tarafından hazırlanan ... sayılı Vergi Suçu Raporu sebebiyle uğranıldığı ileri sürülen 20.000,00 TL manevi zararın tazminine hükmedilmesi istemiyle açılan davada, Ankara ..Vergi Mahkemesince verilen 12.06.2015 gün ve E:2015/1001, K:2015/1483 Sayılı kararla; vergi suçu raporunun tek başına kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı, bu rapora dayanılarak davacının "sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler" listesine alındığı, bu işlemi tesis edenin de Adana Vergi Dairesi Başkanlığı olduğu ve bu işleme karşı Adana ...Vergi Mahkemesi'nde açılan davada işlemin iptaline karar verildiği, bu durumda 2577 Sayılı Kanun'un 37. maddesi hükmü gereği uyuşmazlığın çözümünde Adana Vergi Mahkemesi'nin yetkili bulunduğu gerekçesiyle dava dosyasının Adana Vergi Mahkemesine gönderildiği; Adana...Vergi Mahkemesince de davacının manevi tazminat talebine neden olan durumun Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde Baş Hesap Uzmanı olan ... tarafından hazırlanan ... sayılı Vergi Suçu Raporu ve bu raporun hazırlanması sırasındaki hizmet kusurundan kaynaklandığı, dolayısıyla davaya konu manevi tazminat talebine dair uyuşmazlığın 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 37. maddesinin (d) bendi uyarınca Hesap Uzmanları Kurulunun bağlı olduğu ...'nın bulunduğu yer mahkemesi olan Ankara Vergi Mahkemesi'nin yetki alanında olduğu gerekçesiyle dava yetki yönünden reddedilerek dosyanın yetkili mahkemenin saptanması için Danıştay Başkanlığına gönderildiği anlaşılmıştır.
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun vergi uyuşmazlıklarında yetkiyi düzenleyen 37. maddesinde; uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında ödeme emrini düzenleyen, diğer uyuşmazlıklarda davaya konu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme olduğu hükme bağlanmıştır.
Davacı tarafından, Baş Hesap Uzmanı ...'un hazırladığı ... sayılı Vergi Suçu Raporu sebebiyle uğranıldığı ileri sürülen 20.000,00 TL manevi zararın tazminine hükmedilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmakla birlikte, vergi suçu raporunun tek başına kesin ve yürütülebilir mahiyette bir işlem olmadığı, bu rapora dayanılarak davacının "sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler" listesine alındığı, bu işlemi tesis edenin de Adana Vergi Dairesi Başkanlığı olduğu görüldüğünden, iş bu uyuşmazlığın çözümünde Adana Vergi Mahkemesi yetkili bulunmuştur.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığı çözümlemekle Adana ...Vergi Mahkemesi'nin yetkili kılınmasına, dava dosyasının anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine, kararın, uyuşmazlığı çözümlemekle yetkili kılınan Adana ... Vergi Mahkemesince ilgili mahkeme ve taraflara tebliğine, 15.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg