AVŞAR HUKUK BÜROSU

D3DE. 2014/12156-K. 2015/1402

T.C.
DANIŞTAY
3. DAİRE
E. 2014/12156
K. 2015/1402
T. 18.3.2015
• ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Dilekçesinin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarih İtibariyle Davacı Hakkında Tesis Edilmiş Bir İşlem Bulunmadığından Davanın Açılmasına Davalı İdarenin Yol Açtığından Söz Edilemeyeceği - Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Davalı İdare Üzerine Bırakılamayacağı )
• YARGILAMA GİDERLERİ ( Davacının Özel Esaslara Alındığı Ancak 01.05.2014 Tarihinde Yürürlüğe Giren Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Uyarınca Genel Esaslara Geçirildiği Belirtilmiş Olup Buna Göre Dava Dilekçesinin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarih İtibariyle Davacı Hakkında Tesis Edilmiş Bir İşlem Bulunmadığından Davanın Açılmasına Davalı İdarenin Yol Açtığından Söz Edilemeyeceği - Davalı İdare Üzerine Bırakılamayacağı )
• DAVA AÇILMASINA İDARENİN YOL AÇMAMASI ( Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınması İşleminin İptali İstemi - Dava Dilekçesinin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarih İtibariyle Davacı Hakkında Tesis Edilmiş Bir İşlem Bulunmadığından Davanın Açılmasına Davalı İdarenin Yol Açtığından Söz Edilemeyeceği/Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Davalı İdare Üzerine Bırakılamayacağı )
6100/m.326,330,331
ÖZET : Davacı tarafından sahte fatura kullanımı nedeniyle davalı idarece özel esaslara tabi mükellefler listesine alındığı ileri sürülerek söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açıldığı, davalı idarenin kayda geçen savunma dilekçesinde, davacının özel esaslara alındığı ancak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca genel esaslara geçirildiği belirtilmiş olup, buna göre dava dilekçesinin mahkeme kayıtlarına girdiği tarih itibariyle davacı hakkında tesis edilmiş bir işlem bulunmadığından, davanın açılmasına davalı idarenin yol açtığından söz edilemez. Bu durumda vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
İstemin Özeti : Davacı tarafından, özel esaslara tabi mükellefler listesine alınması işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; davalı idarece dosyaya sunulan 27.08.2014 tarih ve 10740 sayılı savunma dilekçesinde, davacının özel esaslara alındığı ancak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine istinaden genel esaslara geçirildiği belirtildiğinden, davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Davalı idarece; davanın konusuz kalması nedeniyle yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılması gerektiği ileri sürülerek kararın bu yönden bozulması istenilmiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 24. maddesinin ( f ) bendinde, yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiğinin kararlarda belirtileceği, 31. maddesinin 1. fıkrasında, bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılarak, Kanun'un 447. maddesinde; mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na yapılan yollamaların, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun bu hükümlerinin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.
6100 sayılı Kanun'un, 326. maddesinin 1. fıkrasında, Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği; 330. maddesinde, vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücretinin, taraf lehine hükmedileceği, 331. maddenin 1. fıkrasında da, davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde, hakimin davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmedeceği kurala bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından sahte fatura kullanımı nedeniyle davalı idarece özel esaslara tabi mükellefler listesine alındığı ileri sürülerek söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açıldığı, davalı idarenin 27.08.2014 tarihinde kayda geçen savunma dilekçesinde, davacının özel esaslara alındığı ancak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca genel esaslara geçirildiği belirtilmiş olup, buna göre dava dilekçesinin mahkeme kayıtlarına girdiği 26.06.2014 tarihi itibariyle davacı hakkında tesis edilmiş bir işlem bulunmadığından, davanın açılmasına davalı idarenin yol açtığından söz edilemez. Bu durumda vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmadığından, kararın sözü edilen hüküm fıkrasının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesinin kararının temyiz istemine konu edilen hüküm fıkrasının bozulmasına, 18.03.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg