AVŞAR HUKUK BÜROSU

D4D E. 2012/6573-K. 2014/6620

T.C.
DANIŞTAY
4. DAİRE
E. 2012/6573
K. 2014/6620
T. 10.11.2014
• VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİLERİNİN KALDIRILMASI TALEBİ (Defter ve Belgelerin İbraz Edilmediğinden - Herhangi Bir Mücbir Sebep Gösterilmeksizin Davalı İdarece İstenilen Defter ve Belgeler İbraz Edilmediğinden Kesilen Cezalarda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Davanın Reddi/Kararın Onanacağı)
• HERHANGİ BİR MÜCBİR SEBEP GÖSTERİLMEMESİ (Vergi Ziyaı Cezalı KDV'nin Kaldırılması Talebi/Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi - Herhangi Bir Mücbir Sebep Gösterilmeksizin Davalı İdarece İstenilen Defter ve Belgeler İbraz Edilmediğinden Kesilen Cezalarda Hukuka Aykırılık Bulunmadığının Kabulü)
213/m. 30
ÖZET : Dava, defter ve belgelerini ibraz etmediğinden bahisle salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin kaldırılması talebine ilişkindir.herhangi bir mücbir sebep gösterilmeksizin davalı idarece istenilen defter ve belgeler ibraz edilmediğinden indirimlerin reddi suretiyle salınan vergi ve tekerrür uygulanarak kesilen cezalarda hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Karar onanmalıdır.
İstemin Özeti : Davacı adına, 2006 yılına ait defter ve belgelerini ibraz etmediğinden bahisle salınan 2010/1-12 dönemine ait üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergileri ile 2006/8 ila 12. dönemlere dair vergi ziyaı cezalarının tekerrürlü kısımlarının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır:
Vergi Mahkemesi'nin kararıyla; herhangi bir mücbir sebep gösterilmeksizin davalı idarece istenilen defter ve belgeler ibraz edilmediğinden indirimlerin reddi suretiyle salınan vergi ve tekerrür uygulanarak kesilen cezalarda hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
KARAR : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
SONUÇ : Bu nedenle, temyiz isteminin reddine ve kararın ONANMASINA, 10.11.2014 günü oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY :
Davacı adına, 2006 yılına ait defter ve belgelerini ibraz etmediğinden bahisle salınan 2010/1-12 dönemine ait üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergileri ile 2006/8 ila 12. dönemlere dair vergi ziyaı cezalarının tekerrürlü kısımlarının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararı temyiz edilmiştir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 30. maddesinde 're'sen vergi tarhı' tanımlanmış, aynı maddenin 3. bendinde, bu Yasaya göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemiş olması halinde maddi delillerin var olmadığının kabul edileceği açıklanmıştır. Madde hükmüne göre, defter ve belgelerin her ne sebeple olursa olsun ibraz edilmeme halinin, re'sen takdir sebebi sayılacağı kuşkusuzdur.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. maddesinin 1/a bendinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine dair olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri, aynı Kanun'un 34. maddesinin 1. bendinde yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümler karşısında katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için indirim konusu yapılacak verginin fatura veya benzeri belgeler ile gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.
Olayda davacının, defter ve belgelerini ibraz etmemesi sebebiyle re'sen takdire gidilmesi yerinde olmakla birlikte, davacı tarafından dava dilekçesinde davaya konu dönemlere ait defter ve belgelerinin mahkemeye ibraz edilebileceği belirtildiğinden, re'sen araştırma ilkesi de dikkate alındığında, Vergi Mahkemesince davacının ibraz edeceğini belirttiği defter ve belgelerinin istenilmesi, ibraz edilecek olan defter ve belgelerden vergi dairesi müdürlüğünün de haberdar edilmesi suretiyle söz konusu belgelerin gerçekten alış yaptığı emtialara ait alış faturaları olup olmadığının araştırılması ve gerçek alış faturaları gözönüne alınarak ödenecek verginin tespiti için bu defter ve faturalar üzerinde gerek görüldüğü takdirde bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

SORU CEVAP

captchaImg