AVŞAR HUKUK BÜROSU

D4D E. 2014/7359-K. 2015/3338

T.C.
DANIŞTAY
4. DAİRE
E. 2014/7359
K. 2015/3338
T. 15.6.2015
• ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ ( Temyiz Süresinin Son Gününün Mali Tatilin İçinde Olması Nedeniyle Mali Tatilin Son Gününe Kadar Uzayacağı ve Yine Bu Tarihte Adli Tatile Rastlaması Nedeniyle Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Bir Hafta Uzatılacağından Davacının Yaptığı Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
• TEMYİZ SÜRESİ ( Ödeme Emirlerinin İptali - Temyiz Süresinin Son Gününün Mali Tatilin İçinde Olması Nedeniyle Mali Tatilin Son Gününe Kadar Uzayacağı/Bu Tarihte Adli Tatile Rastlaması Nedeniyle Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Bir Hafta Uzatılacağı/Davacının Yaptığı Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğu )
• MALİ TATİL ( Dava Açma Sürelerinin Mali Tatil Süresince İşlemeyeceği ve Belirtilen Sürelerin Mali Tatilin Bitiminden İtibaren Tekrar İşlemeye Başlayacağı - Temyiz Süresinin Son Gününün Mali Tatilin İçinde Olması Nedeniyle Mali Tatilin Son Gününe Kadar Uzayacağı )
• ADLİ TATİL ( Temyiz Süresinin Son Gününün Mali Tatilin İçinde Olması Nedeniyle Mali Tatilin Son Gününe Kadar Uzayacağı - Yine Bu Tarihte Adli Tatile Rastlaması Nedeniyle Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Bir Hafta Uzatılacağı/Ödeme Emirlerinin İptali )
5604/m.1/3
ÖZET : Dava, ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir. Vergi Mahkemesince temyiz konusu mahkeme kararının otuz günlük temyiz süresi geçtikten sonra temyiz edildiği gerekçesiyle temyiz isteminin süreaşımı nedeniyle reddedilmiş ise de, 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrası uyarınca dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemeyeceği, belirtilen sürelerin mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacağı yolundaki düzenleme dikkate alındığında temyiz süresinin son gününün mali tatilin içinde olması nedeniyle mali tatilin son gününe kadar uzayacağı, yine bu tarihte adli tatile rastlaması nedeniyle adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılacağından, davacının yaptığı temyiz başvurusunun süresinde olduğu anlaşıldığından, dosyanın tekemmül ettirilerek temyiz başvurusunun görüşülmesi için Dairemize gönderilmesi gerekirken, temyiz talebinin süre yönünden reddeden mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.
İstemin Özeti : Davacı tarafından, ... İnşaat Nakliye Taahhüt Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen ve kendisine tebliğ edilen …113 ve …217 sayılı ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davanın ehliyeti yönünden reddine karar veren Vergi Mahkemesinin kararının yasal süresi içinde temyiz etmediğinden bahisle temyiz talebinin süre yönünden reddine dair Vergi Mahkemesinin kararının; temyiz talebinin süresinde olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
KARAR : Davacı tarafından, ... İnşaat Nakliye Taahhüt Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen ve kendisine tebliğ edilen …113 ve …217 sayılı ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davanın ehliyet yönünden reddine karar veren Vergi Mahkemesinin kararının yasal süresi içinde temyiz etmediğinden bahisle temyiz talebinin süre yönünden reddine dair Vergi Mahkemesinin kararının temyiz istemidir.
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un birinci maddesinin ilk fıkrasında, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar ( yirmisi dahil ) mali tatil uygulanacağı, Haziran ayının son gününün tatil olması halinde, mali tatilin Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacağı, ikinci fıkrasında, son günü mali tatile rastlayan sürelerin, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı belirtilmiştir. Aynı Kanun'un birinci maddesinin üçüncü fıkrasında, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıtları, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemeyeceği, belirtilen sürelerin mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacağı, beşinci fıkrasında ise tatil süresince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyeceği, ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde sürenin mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacağı ifade edilmiştir.
5604 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, belli sürelerde yapılması gereken vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemeyeceği tatil süresi içinde gerçekleşen vergilendirmeye ilişkin tebligatlarda sürenin mali tatilin son gününde işlemeye başlayacağı açıktır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 61. maddesinin 1. fıkrasında; bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verecekleri; 8. maddesinde ise sürelerin tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı; tatil günlerinin sürelere dahil olduğu, şu kadar ki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, sürenin tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzayacağı, bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu sürelerin, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı kuralı yer almaktadır.
Vergi Mahkemesince temyiz konusu mahkeme kararının 04.06.2014 günü tebliğ edildiği, otuz günlük temyiz süresi geçtikten sonra 15.07.2014 günü temyiz edildiği gerekçesiyle temyiz isteminin süreaşımı nedeniyle reddedilmiş ise de, 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrası uyarınca dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemeyeceği, belirtilen sürelerin mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacağı yolundaki düzenleme dikkate alındığında temyiz süresinin son gününün mali tatilin içinde olan 04.07.2014 tarihi olması nedeniyle mali tatilin son günü olan temmuz ayının 20. gününe kadar uzayacağı, yine bu tarihte adli tatile rastlaması nedeniyle adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılacağından, davacının 15.07.2015 günü yaptığı temyiz başvurusunun süresinde olduğu anlaşıldığından, dosyanın tekemmül ettirilerek temyiz başvurusunun görüşülmesi için Dairemize gönderilmesi gerekirken, temyiz talebinin süre yönünden reddeden mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.
SONUÇ : Bu nedenle, temyiz isteminin kabulüne ve Vergi Mahkemesinin kararının BOZULMASINA, 15.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg