AVŞAR HUKUK BÜROSU

D4D E. 2014/7670- K. 2014/8255

T.C.
DANIŞTAY
4. DAİRE
E. 2014/7670
K. 2014/8255
T. 9.12.2014
• KATMA DEĞER VERGİSİ VE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI DAVASI (Vergi İnceleme Raporunun İhbarnamenin Tebliğ Edilmesinden Sonra Müstakil Olarak Tebliğ Edildiği - Dava Açıldıktan Sonra Yapılan Bu Tebliğin Davacıya Tam ve Eksiksiz Bir Savunma Hakkı Tanındığını Göstermeyeceğinin Kabulü)
• DAVACININ SAVUNMA HAKKININ ENGELLENDİĞİ (Vergi İnceleme Raporunun İhbarnamenin Tebliğ Edilmesinden Sonra Müstakil Olarak Tebliğ Edildiği - Dava Açıldıktan Sonra Yapılan Bu Tebliğin Davacıya Tam ve Eksiksiz Bir Savunma Hakkı Tanındığını Göstermeyeceğinin Kabulü/Vergi Tekniği Taporunun Tebliği)
• VERGİ TEKNİĞİ TAPORUNUN MÜSTAKİL OLARAK TEBLİĞ EDİLMESİ (Dava Açıldıktan Sonra Yapılan Bu Tebliğin Davacıya Tam ve Eksiksiz Bir Savunma Hakkı Tanındığını Göstermeyeceği - Davacının Savunma Hakkının Engellendiğinden Davanın Kabulü/KDV ve Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması Davası)
213/m. 3,352
ÖZET : Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna dayalı olarak salınan katma değer vergisi ve kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.Davacı adına düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca yapılan davaya konu cezalı tarhiyatın dayanağı olan ve söz konusu vergi inceleme raporunda atıf yapılan vergi tekniği raporunun, ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip davalı idarece 21.10.2013 tarihinde müstakil olarak tebliğ edildiği, dava açıldıktan sonra müstakilen vergi tekniği raporunun tebliğ edilmesinin davacıya tam ve eksiksiz bir şekilde savunma hakkı tanındığını göstermeyeceği, davacının savunma hakkının engellendiğinden davanın kabulü gerekir.Karar onanmalıdır.
İstemin Özeti : Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna dayalı olarak 2011/ 9. dönemi için salınan katma değer vergisi ve kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 10.7.2014 tarihli ve E:2013/1895, K:2014/1366 sayılı kararıyla; davacı adına düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca yapılan davaya konu cezalı tarhiyatın dayanağı olan ve söz konusu vergi inceleme raporunda atıf yapılan 6.5.2013 tarih ve 2164/1 Sayılı vergi tekniği raporunun, ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip davalı idarece 21.10.2013 tarihinde müstakil olarak tebliğ edildiği, dava açıldıktan sonra müstakilen vergi tekniği raporunun tebliğ edilmesinin davacıya tam ve eksiksiz bir şekilde savunma hakkı tanındığını göstermeyeceği, davacının savunma hakkının engellendiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Tetkik Hakimi Düşüncesi: İncelenen dosyada, davaya konu cezalıtarhiyatın dayanağı olan ve söz konusu vergi inceleme raporunda atıf yapılanvergi tekniği raporunun ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip dava açma süresi içerisinde davalı idarece 21.10.2013 tarihinde müstakil olarak tebliğ edildiği, dava dilekçesinde de uyuşmazlık konusu olaya dair ayrıntılı açıklamalar yapılarak davacı tarafından haklılığını ortaya koymaya yönelik delillerin dava dilekçesi ekinde dosyaya ibraz edildiği anlaşıldığından işin esasının incelenmesi gerekirken savunma hakkının kısıtlandığından bahisle davayı kabul eden Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesincegereği görüşüldü:
KARAR : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
SONUÇ : Bu nedenle, temyiz isteminin reddine ve kararın ONANMASINA, 09.12.2014 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY :
İncelenen dosyada, davaya konu vergi ziyaı cezalıtarhiyatın dayanağı olan ve söz konusu vergi inceleme raporunda atıf yapılan6.5.2013 tarih ve 2164/1 Sayılı vergi tekniği raporu davacıya ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemişse de, ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip dava açma süresi içerisinde davalı idarece 21.10.2013 tarihinde müstakil olarak tebliğ edildiği, dava dilekçesinde de uyuşmazlık konusu olaya dair ayrıntılı açıklamalar yapılarak davacı tarafından haklılığını ortaya koymaya yönelik delillerin dava dilekçesi ekinde dosyaya ibraz edildiği anlaşılmıştır.
Bu nedenle, olayda davacının savunma hakkının kısıtlanması durumu söz konusu olmayıp, işin esasının incelenmesi gerekirken, saltdava konusu vergi ziyaı cezalıtarhiyatların dayanağı olan ve söz konusu vergi inceleme raporunda atıf yapılanvergi tekniği raporunun davacıya ihbarname ile birlikte tebliğ edilmediğinden bahisle cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar veren Vergi Mahkemesi kararından hukuka uyarlık görülmediğinden, Mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle Dairemiz kararına katılmıyoruz.

SORU CEVAP

captchaImg