AVŞAR HUKUK BÜROSU

D5D E. 2013/4658-K. 2016/320

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2013/4658
K. 2016/320
T. 28.1.2016
• MUHASEBE UZMANININ MALİYE UZMANI OLARAK ATAMASININ YAPILMASI İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDEDİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davacı Nevşehir Mal Müdürlüğü Kadrosunda Görev Yaptığından Atamasının Yapılması İdarenin Takdir Yetkisinde Olup Davacının Talebi Zımnen Reddedilmesinde İsabetsizlik Olmadığı)
• DEVLET MUHASEBE UZMANI UNVANI (İhraz Etmiş Olanlardan Bakanlık ve Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının Kadrolarında Bulunanlar Talep Etmeleri Halinde Durumlarına Uygun Defterdarlık Uzmanı Kadrolarına Atanabilirler Hükmü Düzenlendiği - Bu Düzenleme İle Bakanlık ve Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının Kadrolarında Bulunanların Defterdarlık Uzmanı Kadrolarına Atanabilmeleri Konusunda İdareye Takdir Yetkisi Tanındığı)
• İDARENİN TAKDİR HAKKI (Muhasebe Uzmanının Maliye Uzmanı Olarak Atamasının Yapılması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Zımnen Reddedilmesine Dair İşlemin İptali İstemi - Davacı Nevşehir Mal Müdürlüğü Kadrosunda Görev Yaptığından Atamasının Yapılması İdarenin Takdir Yetkisinde Olup Davacının Talebi Zımnen Reddedilmesinde İsabetsizlik Olmadığı)
KHK-178/m.Geç.14
ÖZET : Davacı, Devlet Muhasebe uzmanı olarak görev yaptığından bahisle Maliye Uzmanı olarak atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddedilmesine dair işlemin iptali isteminde bulunmuştur. Davacı 1990 yılında yapılan Devlet Muhasebe Uzman Adaylığı sınavını kazanarak aday uzman olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü'nde göreve başladıktan sonra 22.04.1993 tarihinde adaylığı kaldırılarak uzman olarak atanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin tanımlar başlıklı üçüncü maddesinde Uzman "Devlet Muhasebe Uzmanı ve Uzman Adaylarını" ifade ettiği belirtildiğinden, davacının Devlet Muhasebe Uzmanı olarak çalıştığı, bu unvanı ihraz etmiş bulunduğu ve 178 Sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici ondördüncü maddesi kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Geçici ondördüncü maddede Devlet Muhasebe Uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlardan Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlar talep etmeleri halinde durumlarına uygun Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanabilirler hükmü düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanların Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri konusunda İdareye takdir yetkisi tanınmıştır. Davacı Nevşehir Mal Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığından, atamasının yapılması İdarenin takdir yetkisindedir. İdarenin takdir yetkisi kapsamında davacının talebi zımnen reddedildiğinden Mahkeme kararının bu gerekçe ile onanması gerekir.
İstemin Özeti : Nevşehir Defterdarlığı, Derinkuyu İlçesi Mal Müdürü olarak görev yapan davacının, Devlet Muhasebe uzmanı olarak görev yaptığından bahisle Maliye Uzmanı olarak atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddedilmesine dair işlemin iptali istemiyle açılan davanın; davacının, emrinde görev yaptığı dönemde "Devlet Muhasebe Uzmanı" kadrosuna atamasının yapılmadığı ve bu ünvanı hiçbir zaman ihraz etmediği; 178 Sayılı KHK'nın Geçici 14. Maddesi hükmünden yararlandırılarak Maliye Uzmanı kadrosuna atamasının yapılmasına olanak bulunmadığı; davaya konu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddi yolunda Kayseri 1. İdare Mahkemesince verilen 6.2.2013 günlü, E:2012/295; K:2013/87 Sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Davacı 1990 yılında yapılan Devlet Muhasebe Uzman Adaylığı sınavını kazanarak aday uzman olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü'nde göreve başladıktan sonra 22.04.1993 tarihinde adaylığı kaldırılarak uzman olarak atanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin tanımlar başlıklı üçüncü maddesinde Uzman "Devlet Muhasebe Uzmanı ve Uzman Adaylarını" ifade ettiği belirtildiğinden, davacının Devlet Muhasebe Uzmanı olarak çalıştığı, bu unvanı ihraz etmiş bulunduğu ve 178 Sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici ondördüncü maddesi kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Geçici ondördüncü maddede Devlet Muhasebe Uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlardan Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlar talep etmeleri halinde durumlarına uygun Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanabilirler hükmü düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanların Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri konusunda İdareye takdir yetkisi tanınmıştır. Davacı Nevşehir Mal Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığından, atamasının yapılması İdarenin takdir yetkisindedir. İdarenin takdir yetkisi kapsamında davacının talebi zımnen reddedildiğinden Mahkeme kararının bu gerekçe ile onanması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
KARAR VE SONUÇ : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Kayseri 1. İdare Mahkemesince verilen 6.2.2013 günlü, E:2012/295; K:2013/87 Sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 28.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg