AVŞAR HUKUK BÜROSU

D5D E. 2015/4389-K. 2015/10087

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2015/4389
K. 2015/10087
T. 8.12.2015
• UZMAN DOKTORUN SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇME İSTEMİ (Sözleşmeli Statüde Çalışmanın Devlet Hizmet Yükümlülüğünün İfası Bakımından Bir Seçenek Olduğu Zorunluluk Olmadığı - İdarenin Çalışanlarını Sözleşmeli Statüye Geçirilmesi Konusunda Yargı Yerince Zorlanmasının Hukuken Mümkün Olmadığı)
• DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Uzman Doktorun Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilme İstemi - Sözleşmeli Statüde Çalışmanın Devlet Hizmet Yükümlülüğünün İfası Bakımından Bir Seçenek Olduğu Zorunluluk Olmadığı)
3359/m.Ek.3
ÖZET : Sözleşmeli statüde çalışma "devlet hizmet yükümlülüğünün ifası" açısından bir seçenek olduğundan; devlet hizmet yükümlüsü olmayan davacının, 4924 Sayılı Kanun'a geçme talebinin reddedilmesine yönelik davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Kaldı ki, davacının bu başvurusu Ek 3.madde uyarınca değil de, münferit bir başvuru olarak değerlendirilse dahi, idarenin çalışanlarını sözleşmeli statüye geçirilmesi konusunda yargı yerince zorlanması hukuken mümkün olmadığından, davacının isteminin bu yönüyle de kabulü olanaksız görülmüştür.
İstemin Özeti : Batman İdare Mahkemesince verilen 18.12.2014 günlü, E:2014/856; K:2014/3183 Sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, Batman Bölge Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan davacının, 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.
Batman İdare Mahkemesi'nin kararıyla; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 3. maddesinde sayılı sağlık personelinin anılan Kanun uygulamasında 4924 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak sözleşmeli statüde istihdam edilebilmeleri; belirtilen 4924 Sayılı Kanun kuralları çerçevesinde mümkün olup, müracaat halinde istihdam edildikleri birimde durumlarına uygun boş sözleşmeli personel pozisyonu bulunmaması durumunda sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilmelerinin mümkün olmadığı, davacı hakkında kurulan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.
Davacı, davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 3. maddesinde; "İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan ... Gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen diğer kuruluşlarda Devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 Sayılı Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. Bu süreler ihtiyaca göre Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir. Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilir. " hükmü yer almaktadır.
Kanunda ilgililere devlet hizmeti yükümlülüğünü devlet memuru veya 10.7.2013 tarihli ve 4924 Sayılı Kanunu'na tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmak konusunda seçme hakkı tanınmış ve bu tercihlerini kullanmaları için herhangi bir şart öngörülmemiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; Batman Bölge Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan davacının, 7.3.2011 tarihinde davalı idareye başvurarak, 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli hekim kadrosuna geçmek isteğinde bulunduğu, Sağlık Bakanlığının 9.6.2011 tarihli ve 118353 Sayılı Genelgesinin 12. maddesi uyarınca talebi hakkında herhangi bir işlem tesis edilmediği, bu kez söz konusu Genelgenin ilgili maddesinin Danıştay Beşinci Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden bahisle 30.12.2013 tarihinde aynı istemle yaptığı başvurunun reddedildiği anlaşılmaktadır.
3359 Sayılı Kanun'un Ek 3. maddesinde sözleşmeli statüde çalışma "devlet hizmet yükümlülüğünün ifası" açısından bir seçenek olduğundan; devlet hizmet yükümlüsü olmayan davacının, 4924 Sayılı Kanun'a geçme talebinin reddedilmesine yönelik davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Kaldı ki, davacının bu başvurusu Ek 3.madde uyarınca değil de, münferit bir başvuru olarak değerlendirilse dahi, idarenin çalışanlarını sözleşmeli statüye geçirilmesi konusunda yargı yerince zorlanması hukuken mümkün olmadığından, davacının isteminin bu yönüyle de kabulü olanaksız görülmüştür.
Bu durumda, davaya konu işlemde hukuka aykırılık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddiyle Batman İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibarıyla hukuka uygun bulunan 18.12.2014 günlü, E:2014/856; K:2014/3183 Sayılı kararın, yukarda belirtilen gerekçeyle onanmasına, 8.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg