AVŞAR HUKUK BÜROSU

D5D E. 2015/546-K. 2016/826

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2015/546
K. 2016/826
T. 18.2.2016
• SINAV SORUSUNA İTİRAZIN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Neticesinde Düzenlenen Raporun Değerlendirilmesinden Davacı Tarafından İptali İstenilen Sorunun Doğru Cevabın Seçenekler Arasında Bulunmadığı Söz Konusu Sorunun Hatalı Olduğu Gerekçesiyle İşlemin İptalinin Yerinde Olduğu)
• GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (Bir Sorunun Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Davacı Tarafından İptali İstenilen Sorunun Doğru Cevabın Seçenekler Arasında Bulunmadığı/Söz Konusu Sorunun Hatalı Olduğu)
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Düzenlenen Raporun Değerlendirilmesinden Davacı Tarafından İptali İstenilen Sorunun Doğru Cevabın Seçenekler Arasında Bulunmadığı Söz Konusu Sorunun Hatalı Olduğu Gerekçesiyle İşlemin İptali Yolunda Verilen Kararın Yerinde Olduğu)
2577/m.49
ÖZET : Şef Görevde Yükselme Sınavının Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Grubu A Kitapçığı 59. (B Kitapçığı 11.) sorusunun yeniden değerlendirilmesi için yapılan itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; iptali istenilen sorunun, soru sorma tekniğine uygun ve hatalı olup olmadığının saptanması amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılması neticesinde düzenlenen raporun değerlendirilmesinden, davacı tarafından iptali istenilen sorunun doğru cevabın seçenekler arasında bulunmadığı, söz konusu sorunun hatalı olduğu gerekçesiyle işlemin iptali yolunda verilen karar yerindedir.
İstemin Özeti : Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nde memur olarak çalışan davacı tarafından, 8.6.2013 tarihli Şef Görevde Yükselme Sınavının Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Grubu A Kitapçığı 59. (B Kitapçığı 11.) sorusunun yeniden değerlendirilmesi için yapılan itirazın reddine dair 24.7.2013 tarihli, 6364 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; iptali istenilen sorunun, soru sorma tekniğine uygun ve hatalı olup olmadığının saptanması amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılması neticesinde düzenlenen raporun değerlendirilmesinden, davacı tarafından iptali istenilen sorunun doğru cevabın seçenekler arasında bulunmadığı, söz konusu sorunun hatalı olduğu gerekçesiyle işlemin iptali yolunda Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 4.9.2014 günlü, E:2013/1233; K:2014/1226 Sayılı kararın, dilekçede yazılı sebeplerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince, 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun geçici 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. davalı konumuna alınarak işin gereği düşünüldü:
KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır.
SONUÇ : Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 4.9.2014 günlü, E:2013/1233; K:2014/1226 Sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz istemlnin reddi ile anılan kararın ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı İdare üzerinde bırakılmasına, 18.02.2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
(X) KARŞI OY :
İptal davaları, kişiler hakkında doğrudan sonuç doğuran, kesin ve etkin idari işlemlere karşı açılabilir. Bir sınavda ilgililer hakkında kesin sonuç doğuran işlemler ise, sınavın yapılışı, sınav sonuçları, ilgililerin sınavda aldıkları sonuçlara dair saptamalardır. Sınav soruları tek başlarına ilgililerin hukuki durumunu etkilemediği ve doğrudan sonuç doğurmadığı için, yalnızca sınav sorularının iptali idari davaya konu edilemez. Bu konuya dair bir iddia, ancak o sınavın iptali, sonuçların iptali ya da davayı açan kişiye sınav sonucunda verilen not ya da başarısızlık değerlendirmesi hususlarının iptali için açılan bir idari davada incelenebilir.
Temyizen incelenen dava ise, kesin sonuç doğurucu nitelikte bir işlemin iptali istenmeksizin yalnızca sınav sorularından hatalı olduğu iddia edilen bazılarının iptali istemiyle açılmıştır.
Bu nedenle, ortada davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığından, uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle verilen Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle temyiz edilen kararın bozulması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.

SORU CEVAP

captchaImg