AVŞAR HUKUK BÜROSU

D5D E. 2015/6291-K. 2016/704

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2015/6291
K. 2016/704
T. 11.2.2016
• KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI (Davaya Konu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu Tespitini İçeren Bir Karar Türü Olmadığ Taraflardan Birinin Haklılık veya Haksızlığını Ortaya Koyan Nitelikte Olmadığı - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmiş Olmasına Rağmen Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin İdareye Yükletilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
• YARGILAMA GİDERİ (Aleyhine Hüküm Verilen Tarafa Yükletilmesi Gereği - Karar Verilmesine Yer Olmayan Hallerde Taraflar Bakımından Haklı veya Haksızlık Durumunun Belirlenmediği Yargılama Giderlerinin İdareye Yükletilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
6100/m. 326
ÖZET : Mahkemece "karar verilmesine yer olmadığı" yolunda verilen karar, davaya konu işlemin hukuka aykırı olduğu tespitini içeren bir karar türü olmadığı gibi, davanın taraflarından her hangi birinin haklılığı ya da haksızlığını ortaya koyacak nitelikte bir karar da değildir.Bu itibarla, yargılama sonucunda davalı İdarenin haksız çıktığı veya davacının haklı olduğu sonucunu çıkarmak mümkün bulunmadığından, yargılama gideri ve vekalet ücretinin İdareye yüklenmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.
İstemin Özeti : Samsun 2. İdare Mahkemesince verilen 10/01/2013 günlü, E:2010/1437; K:2013/26 Sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü'nde sözleşmeli koruma güvenlik görevlisi olarak görev yapan davacının, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik Yönetmelik gereği güvenlik görevlisi olarak çalışamayacağına dair sağlık kurulu raporu verilmesi üzerine, hizmetli olarak atanmasına dair 27/09/2010 gün ve 1815 Sayılı işlem ile bu işleme yapılan itirazın reddine dair 27/10/2010 gün ve 6048 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Samsun 2. İdare Mahkemesince verilen 10/01/2013 günlü, E:2010/1437; K:2013/26 Sayılı kararla; davacının davaya konu işlem ile hizmetli kadrosuna değil de memur olarak atanması gerektiğinden bahisle dava açılmış ise de; davanın açıldığı 29.11.2010 tarihinden sonra 30.12.2010 gün ve 1537 Sayılı olur ile davacının memur olarak atandığı ve talebinin yerine getirildiği; davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Davalı İdare, davaya konu işlemin hukuka uygun olduğunu ve davanın açılmasına sebebiyet verilmediğini öne sürmekte, İdare Mahkemesi kararının vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden bozulmasını istemektedir.
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesi, yargılama giderleri konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıf yapılmış; 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 447. maddesinin 2. fıkrasında, "Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 18/06/1927 tarihli ve 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır." hükmü getirilmiştir.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 323. maddesinde yargılama giderleri arasında, celse, karar ve ilam harçlarına, dava sebebiyle yapılan tebliğ ve posta giderlerine ve vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücretine yer verilmiş; 326. maddesinin 1. fıkrasında, Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır.
İdare Mahkemesince, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda hüküm kurulmuş ve davalı İdarenin yargılama gideri ve vekalet ücretini davacıya ödemesi gerektiğine karar verilmiş ise de; Mahkemece "karar verilmesine yer olmadığı" yolunda verilen karar, davaya konu işlemin hukuka aykırı olduğu tespitini içeren bir karar türü olmadığı gibi, davanın taraflarından her hangi birinin haklılığı ya da haksızlığını ortaya koyacak nitelikte bir karar da değildir.
Bu itibarla, yargılama sonucunda davalı İdarenin haksız çıktığı veya davacının haklı olduğu sonucunu çıkarmak mümkün bulunmadığından, yargılama gideri ve vekalet ücretinin İdareye yüklenmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; davalı İdarenin temyiz isteminin kabulüyle, Samsun 2. İdare Mahkemesince verilen 10/01/2013 günlü, E:2010/1437; K:2013/26 Sayılı kararın yargılama gideri ve vekalet ücretine dair kısmının; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/c fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 Sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 11.02.2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
(X) KARŞI OY :
İdare Mahkemesi kararının yargılama gideri ve vekalet ücretine dair kısmının, hukuk ve usule uygun olduğu, bu sebeple onanması gerektiği görüşüyle bozma kararına katılmıyorum.

SORU CEVAP

captchaImg