AVŞAR HUKUK BÜROSU

D7D E. 2010/756-K. 2014/4099 T.

T.C.
DANIŞTAY
7. DAİRE
E. 2010/756
K. 2014/4099
T. 23.9.2014
• SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ ( Özel Tüketim Vergisine Vaki İtirazın Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Adına Tahakkuk Ettirilen Özel Tüketim Vergisine Vaki İtirazın Reddine Dair Olup Anılan Şahıs Adına Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketince Açılan Davada Kendisi Adına Yapılan Herhangi Bir Tahakkuk Bulunmadığı Gibi Başkası Adına Tesis Edilen İdari İşlemin İptalini İstemekte de Menfaatinin Olmadığı )
• EHLİYETSİZ KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR ( Reddine Karar Verileceği - Bu Hükümlere Göre İdari Dava Açan Kişinin Dava Ehliyetinin Varlığı Açılan Davanın İncelenebilmesi İçin Zorunlu Bulunduğu )
• ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE VAKİ İTİRAZ ( Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Adına Tahakkuk Ettirilen Özel Tüketim Vergisine Vaki İtirazın Reddine Dair Olup Anılan Şahıs Adına Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketince Açılan Davada Kendisi Adına Yapılan Herhangi Bir Tahakkuk Bulunmadığı Gibi Başkası Adına Tesis Edilen İdari İşlemin İptalini İstemekte de Menfaatinin Olmadığı )
2577/m.2,14,15
ÖZET : 2577 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 3. fıkrasının ( c ) bendinde, ehliyet hususu, ilk inceleme konuları arasında sayılmış; 15. maddesinin 1' inci fıkrasının ( b ) bendinde ise, ehliyetsiz kişi tarafından açılan davaların reddine karar verileceği hükme bağlanmış olup; bu hükümlere göre, idari dava açan kişinin dava ehliyetinin varlığı, açılan davanın incelenebilmesi için zorunlu bulunmaktadır.
Sözü edilen hukuki durum karşısında; … adına tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisine vaki itirazın reddine dair olup, anılan şahıs adına tesis edilen işlemin iptali istemiyle, … Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketince açılan davada, kendisi adına yapılan herhangi bir tahakkuk bulunmadığı gibi, başkası adına tesis edilen idari işlemin iptalini istemekte de menfaatinin olmadığı açıktır. Bu bakımdan, davanın, ehliyet yönünden usule uygun olarak açılıp açılmadığı hususu değerlendirilmeden, Mahkemece, işin esası hakkında verilen kararda isabet görülmemiştir.
İstemin Özeti : … Elektronik Bilgi İşlem İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına tescilli 01.09.2006 gün ve 15469 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya nedeniyle, gümrük müşaviri sıfatıyla … adına ek olarak tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisine, davacı tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin işlemi; gümrük müşavirinin, vergi kaybına neden olan durumun varlığını bildiği ya da bilmesi gerektiği hususunda herhangi bir somut tespitte bulunulmaksızın yapılan ek tahakkukta hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptal eden İzmir Dördüncü Vergi Mahkemesinin 16.12.2009 gün ve E:2009/1020; K:2009/1883 sayılı kararının; ithal edilen eşyanın kıymetinin noksan beyan edildiği saptandığından, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.
Tetkik Hakimi Düşüncesi : Dosyanın incelenmesinden; … Elektronik Bilgi İşlem İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına tescilli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya nedeniyle, gümrük müşaviri olan davacı Şirketin temsilcisi sıfatıyla beyannameyi imzalayan … adına ek olarak tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisine vaki itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle davacı Şirket tarafından açılan davanın ehliyet yönünden incelenmesi gerekirken, işin esası incelenmek suretiyle karar verildiği anlaşılmıştır.
Bu nedenle, temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dosyanın incelenmesinden; … Elektronik Bilgi İşlem İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına tescilli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya nedeniyle, gümrük müşaviri olan davacı Şirketin temsilcisi sıfatıyla beyannameyi imzalayan … adına ek olarak tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisine vaki itirazın reddine ilişkin İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün 08.04.2009 gün ve 2009/76 sayılı işleminin yine … adına tesis edildiği, anılan işlemin iptali istemiyle davacı Şirket tarafından açılan davada, Mahkemece, uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle karar verildiği anlaşılmıştır.
İptal davasının tanımı, 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin 1. fıkrasının 08.06.2000 tarih ve 4577 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değişik ( a ) bendinde; "idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar" olarak yapılmaktadır. Bu tanıma göre; iptal davası açılabilmesi için, davacının medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması yanında, ayrıca, iptali istenilen idari işlemin menfaatini ihlal ediyor olması; bu menfaatin de, meşru, güncel ve kişisel nitelik taşıması gereklidir. İdari Yargılama Hukukunda davada taraf olma ehliyetinin bir koşulu olarak kabul edilen menfaat ihlali olmadan, iptal davası açılmasına olanak yoktur.
Öte yandan; 2577 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 3. fıkrasının ( c ) bendinde, ehliyet hususu, ilk inceleme konuları arasında sayılmış; 15. maddesinin 1' inci fıkrasının ( b ) bendinde ise, ehliyetsiz kişi tarafından açılan davaların reddine karar verileceği hükme bağlanmış olup; bu hükümlere göre, idari dava açan kişinin dava ehliyetinin varlığı, açılan davanın incelenebilmesi için zorunlu bulunmaktadır.
Sözü edilen hukuki durum karşısında; … adına tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisine vaki itirazın reddine dair olup, anılan şahıs adına tesis edilen işlemin iptali istemiyle, … Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketince açılan davada, kendisi adına yapılan herhangi bir tahakkuk bulunmadığı gibi, başkası adına tesis edilen idari işlemin iptalini istemekte de menfaatinin olmadığı açıktır.
Bu bakımdan, davanın, ehliyet yönünden usule uygun olarak açılıp açılmadığı hususu değerlendirilmeden, Mahkemece, işin esası hakkında verilen kararda isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne ve mahkeme kararının bozulmasına, bozma kararı üzerine, Mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, 23.09.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg