AVŞAR HUKUK BÜROSU

D7D E. 2011/4206 K. 2014/2847

T.C.
DANIŞTAY
7. DAİRE
E. 2011/4206
K. 2014/2847
T. 21.5.2014
• EK OLARAK TAHAKKUK ETTİRİLEN GÜMRÜK VERGİSİ ( Para Cezasına Vaki İtirazın Reddine Dair İşlemin İptali - Aynı Beyanname Nedeniyle İthalatçının İtirazının Reddine Dair İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararı Dairece Onandığı/İşlemin İptalinin Doğru Olduğu )
• KABAHATE İŞTİRAK ( Nedeniyle Para Cezası Uygulanabilmesi İçin Fiile Kasıtlı Olarak İştirak Edildiğinin Kanıtlanması Gerektiği )
• PARA CEZASINA VAKİ İTİRAZIN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Ek Olarak Tahakkuk Ettirilen Gümrük Vergisinden Kaynaklı - Aynı Beyanname Nedeniyle İthalatçının İtirazının Reddine Dair İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararı Dairece Onandığı/İşlemin İptali Kararının İsabetli Olduğu )
5326/m.3,14
4458/m.234
ÖZET : Dava; ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük vergisi üzerinden hesaplanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemin iptaline ilişkindir. Aynı beyanname nedeniyle, ithalatçı adına ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük vergisi üzerinden hesaplanarak karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemi iptal eden Mahkeme kararının, Dairemizce onandığının anlaşılması karşısında, ortada, davacının iştirak ettiğinin kabulünü gerektiren fiil bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararında sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir.
İstemin Özeti : … Tarım Gübre Tohumculuk İthalat İhracat ve Matbaa Malzemeleri Yem Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına tescilli 18.06.2008 gün ve 53557 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle 8442.50.80.00.00 tarife ve istatistik pozisyonunda beyan ve ithal edilen "matbaa kalıbı" ticari isimli eşyanın, "alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıbı" olduğundan ve 3701.30.00.00.29 tarife ve istatistik pozisyonunda yer aldığından bahisle, ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük vergisi üzerinden hesaplanarak, gümrük işlemlerini yürüten gümrük müşaviri davacı Şirket adına karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemi; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 181'inci maddesini açıklayarak, ithalatçının bildirim ve beyanları ile sunduğu belgelere göre hareket eden müşavirlik şirketinin, ithalata konu eşya ile aynı olduğu tartışmasız olan eşya için verilen bağlayıcı tarife bilgisi dışında bilerek ve isteyerek tarife değişikliğine sebebiyet vermesi mümkün olamayacağı gibi, ithalatçı firma adına ek olarak tahakkuk ettirilen vergiler ve bu vergiler üzerinden hesaplanarak karara bağlanan para cezalarına vaki itirazların reddine dair işlemlerin ve işbu davaya konu edilen para cezasının dayanağı olan verginin ek tahakkukuna vaki itirazın reddine dair işlemin Mahkemelerince iptal edildiği, bu nedenle, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden İzmir Üçüncü Vergi Mahkemesinin 27.01.2011 gün ve E:2010/1508; K:2011/89 sayılı kararının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 14'üncü maddesi hükmü karşısında, kabahatin işlenişine iştirak eden davacı adına uygulanan para cezasının yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.
Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz istemi reddedilerek kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : Temyiz başvurusu; … Tarım Gübre Tohumculuk İthalat İhracat ve Matbaa Malzemeleri Yem Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına tescilli beyanname muhteviyatı eşya nedeniyle ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük vergisi üzerinden hesaplanarak, davacının da bu fiile iştirak ettiğinden bahisle, adına, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 14'üncü maddesi hükmünden hareketle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının ( a ) bendi hükmü uyarınca, karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemi iptal eden Mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında, kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde, bu kişilerin her biri hakkında fail olarak idari para cezası verileceği öngörülmüş; aynı maddenin 3'üncü fıkrasında ise, kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığının yeterli olduğu belirtilmiş olduğundan, kabahate iştirak nedeniyle para cezası uygulanabilmesi için fiile kasıtlı olarak iştirak edildiğinin kanıtlanması gerekmektedir
Dosyanın ve Dairemizin E:2011/13 sayılı dosyasının incelenmesinden, aynı beyanname nedeniyle, ithalatçı adına ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük vergisi üzerinden hesaplanarak karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemi iptal eden Mahkeme kararının, Dairemizce onandığının anlaşılması karşısında, ortada, davacının iştirak ettiğinin kabulünü gerektiren fiil bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararında sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenle, temyiz isteminin reddine, 21.05.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg