AVŞAR HUKUK BÜROSU

D8D E. 2015/4044-K. 2015/6721

T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 2015/4044
K. 2015/6721
T. 7.9.2015
• İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının 5434 S. K.'nun 40. Md. Hükmü Uyarınca Atmış Beş Yaşını Doldurduğundan Dolayı Özel Öğretim Kurumunda Çalıştırılamayacağından Bahisle Çalışma Talebinin Reddedilmesine Dair Davaya Konu İşlemde ve Davanın Reddi Yönündeki Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
• ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞMA (Atmış Beş Yaşını Dolduranların Özel Öğretim Kurumlarında Çalıştırılamayacağına Dair Hüküm İçeren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kalktığı - Davaya Konu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu)
• YAŞ HADDİ (Davaya Konu İşlem Tarihinde Yürürlükte Bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği İle Özel Öğretim Kurumları Kanununda Yaş Haddine Dair Herhangi Bir Kısıtlayıcı Hükme Yer Verilmediğinin Gözetilmesi Gerektiği)
5434/m.40
5580/m.9
ÖZET : Dava, işitme engelliler öğretmeni olarak görev yapmakta iken 65 yaşını doldurduğu gerekçesiyle görevine son verilen davacının, aynı eğitim merkezine işitme engelliler öğretmeni olarak yeniden atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 65 yaşını dolduranların özel öğretim kurumlarında çalıştırılamayacağına dair hüküm içeren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin yürürlükten kalktığı, davaya konu işlem tarihi itibarıyle yürürlükte bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda ise, yaş haddine dair herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmediği, bu kurumlarda çalışanların sosyal güvenlik ve özlük hakkı bakımından 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (5510 Sayılı Kanun) ve 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olduğu göz önüne alındığında; davacının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca 65 yaşını doldurduğundan dolayı özel öğretim kurumunda çalıştırılamayacağından bahisle çalışma talebinin reddedilmesine dair davaya konu işlemde ve davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
İstemin Özeti : İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 19/02/2015 gün ve E:2014/710, K:2015/227 Sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İstemin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, İzmir Akem Özel Eğitim Merkezi'nde işitme engelliler öğretmeni olarak görev yapmakta iken 65 yaşını doldurduğu gerekçesiyle görevine son verilen davacının, aynı eğitim merkezine işitme engelliler öğretmeni olarak yeniden atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair 09.04.2014 tarih ve 6635 Sayılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince; 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 9. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, ''bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere'' ibaresinin bulunması nedeniyle; Kanunda düzenlenmeyen hükümler yönünden kişilerin sosyal güvenlik ve özlük hakları ile ilgili olarak 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olduğu, 5580 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin 3. fıkrasında ise, kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmi öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanların görevlendirileceğinin kurala bağlanmış olduğu belirtilerek, davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun "Özlük hakları ve sorumluluklar" başlığı altında düzenlenen 9. maddesinin 5. fıkrasının (a) bendinde; "Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere;
Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu, hükümlerine tâbidir." hükmüne yer verilmiştir.
Mülga 08/03/2008 tarih ve 26810 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 26. maddesinde; "Kurumlarda çalışacak personelin görevlendirilmesine" dair hükme yer verilmiş, 31. maddesinin 3. fıkrasında; "Altmış beş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmış beş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak bu kişilere valilik izniyle sadece danışmanlık görevi verilebilir." düzenlemesi ile davaya konu işlem tarihinde yürürlükte bulunan 20/03/2012 tarih ve 28239 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 42. maddesinde ise; "Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununun hükümlerine tabidir." düzenlemesine yer verilmiştir.
Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; mülga 08/03/2008 tarih ve 26810 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikte "Altmış beş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilemeyeceği ve görevli iken altmış beş yaşını dolduranların görevlerine son verileceği" kuralı bulunmakta iken; davaya konu işlem tarihi itibarıyle yürürlükte bulunan 20/03/2012 tarih ve 28239 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikte ise; özel öğretim kurumlarında çalışacak personel için azami yaş haddi şartının düzenlenmemiş olduğu anlaşılmaktadır.
Öte yandan; 5580 Sayılı Kanun'un 9. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, özel öğretim kurumlarda görev yapan öğretmenlerin sosyal güvenlik ve özlük hakları bakımından; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (5510 Sayılı Kanun) ile 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tâbi olduğu ve bu kişilerin bahsi geçen kurumlarda bu kanunlar çerçevesinde hazırlanan iş sözleşmeleri kapsamında çalıştırıldığı açıktır.
Dosyanın incelenmesinden; İzmir Akem Özel Eğitim Merkezi'nde işitme engelliler öğretmeni olarak görev yapmakta iken 65 yaşını doldurduğu gerekçesiyle idarece görevine son verilen davacının, 08.04.2014 tarihinde davalı idareye başvurarak tekrar atamasının yapılmasını talep ettiği, davalı idarece tesis edilen 09.04.2014 tarih ve 6635 Sayılı Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işlemi ile davacının bu talebinin reddedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, 65 yaşını dolduranların özel öğretim kurumlarında çalıştırılamayacağına dair hüküm içeren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin yürürlükten kalktığı, davaya konu işlem tarihi itibarıyle yürürlükte bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda ise, yaş haddine dair herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmediği, bu kurumlarda çalışanların sosyal güvenlik ve özlük hakkı bakımından 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (5510 Sayılı Kanun) ve 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olduğu göz önüne alındığında; davacının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca 65 yaşını doldurduğundan dolayı özel öğretim kurumunda çalıştırılamayacağından bahisle çalışma talebinin reddedilmesine dair davaya konu işlemde ve davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararının BOZULMASINA, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 45,60-TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 07.09.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg