AVŞAR HUKUK BÜROSU

D9D E. 2012/6259-K. 2015/354

T.C.
DANIŞTAY
9. DAİRE
E. 2012/6259
K. 2015/354
T. 11.2.2015
• VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Hırsızlık Olayının Gerçekleştiği Hususunda Herhangi Bir Şüphe Bulunmadığı - Davacının Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Nedeniyle İbraz Edemediğinin Kabulü Gerektiğinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması Gerektiği )
• USULSÜZLÜK CEZASI ( Kaldırılması İstemi/Mücbir Sebeplerden Birinin Vukua Geldiği Malum İse veya Tevsik ve İspat Olunursa Vergi Cezası Kesilemeyeceği - Hırsızlık Olayının Gerçekleştiği Hususunda Herhangi Bir Şüphe Bulunmadığından Davacının Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Nedeniyle İbraz Edemediğinin Kabulü Gerektiği )
• TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması İstemi - Hırsızlık Olayının Gerçekleştiği Hususunda Herhangi Bir Şüphe Bulunmadığı Anlaşıldığından Ticari Defterler İle Birlikte Bulunması Olağan Olan Belgelerinin de Aynı Olay Sebebiyle Zayi Olduğunun Kabulü Gerektiği )
• MÜCBİR SEBEP ( Hırsızlık Olayının Gerçekleştiği Hususunda Herhangi Bir Şüphe Bulunmadığı/Davacının Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Nedeniyle İbraz Edemediği - Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması Gerektiği )
213/m.373
ÖZET : Dava, re'sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen üç kat vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemine ilişkindir. Her ne kadar vergi mahkemesince, davacının zayi belgesi almak amacıyla açtığı dava sonucunda, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı ile fatura ve defterlerin zayi olduğuna karar verildiği, mal alış belgelerinin ve hizmet giderlerine dair belgelerin de zayi olduğuna dair herhangi bir hüküm kurulmadığı belirtilmiş ise de hırsızlık olayının gerçekleştiği hususunda herhangi bir şüphe bulunmadığı anlaşıldığından ticari defterler ile birlikte bulunması olağan olan belgelerinin de aynı olay sebebiyle zayi olduğunun kabulü gerektiğinden alış belgeleri yönünden de ortada mücbir sebep halinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda, 213 Sayılı Kanunun 373. maddesi hükmü uyarınca, davacının defter ve belgelerini mücbir sebep nedeniyle ibraz edemediğinin kabulü gerektiğinden kesilen vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezasının kaldırılması gerekmektedir.
İstemin Özeti : Davacı adına, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediğinden bahisle indirimlerin reddi yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2005/Ocak-Aralık dönemleri için re'sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen üç kat vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi'nin kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir:
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : Uyuşmazlıkta; defter ve belgelerinin incelemeye ibraz edilmediğinden bahisle davacı adına re'sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen 3 kat vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı, davacıya ait defterlerin zayi olduğuna dair mahkeme kararında, zayi olduğu yönünde hüküm kurulmayan mal alış belgelerinin ve hizmet giderlerine dair belgelerin iki kez mahkemelerine ibrazının istenildiği, ancak davacı tarafından herhangi bir belge sunulmadığı, bu sebeple katma değer vergilerinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilme ve yasal defterlere kaydedilme şartı yerine getirilmediğinden yapılan katma değer vergisi tarhiyatında, belgelerin mücbir sebep olmadan ibraz edilmemesi 'gizleme' sayıldığından üç kat kesilen vergi ziyaı cezasında ve ibraz yükümlülüğüne uyulmaması sebebiyle kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden vergi mahkemesi kararının, defter ve belgelerin zayi olduğunun mahkeme kararı ile sabit olması sebebiyle belgelerin mahkemece istenmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Davacı tarafından ileri sürülen iddialar vergi mahkemesi kararının, katma değer vergisine dair hüküm fıkrasını kusurlandıracak nitelikte görülmemiştir.
Davacının, vergi ziyaı cezası ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına dair temyiz istemine gelince;
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 373. maddesinde, bu Kanun'da yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirket hakkında 2005 takvim yılına dair olarak düzenlenen 13.12.2010 gün ve ... sayılı vergi inceleme raporu ile, davacı şirket temsilcisi tarafından 2005 yılına dair defter ve belgelerin hırsızlık sebebiyle zayi olduğu belirtilerek bu hususa dair Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararının inceleme elemanına ibraz edildiği, inceleme elemanı tarafından söz konusu kararda alış belgelerinin ve hizmet giderlerine dair belgelerin zayi olduğuna dair verilmiş bir karar bulunmadığı ve bu sebeple belgelerin incelemeye ibraz edilmediği kabul edilerek uyuşmazlık konusu verginin salındığı ve cezaların kesildiği anlaşılmıştır.
Her ne kadar vergi mahkemesince, davacının zayi belgesi almak amacıyla açtığı dava sonucunda, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı ile fatura ve defterlerin zayi olduğuna karar verildiği, mal alış belgelerinin ve hizmet giderlerine dair belgelerin de zayi olduğuna dair herhangi bir hüküm kurulmadığı belirtilmiş ise de hırsızlık olayının gerçekleştiği hususunda herhangi bir şüphe bulunmadığı anlaşıldığından ticari defterler ile birlikte bulunması olağan olan belgelerinin de aynı olay sebebiyle zayi olduğunun kabulü gerektiğinden alış belgeleri yönünden de ortada mücbir sebep halinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durumda, yukarda anılan 213 Sayılı Kanunun 373. maddesi hükmü uyarınca, davacının defter ve belgelerini mücbir sebep sebebiyle ibraz edemediğinin kabulü gerektiğinden kesilen vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezasının kaldırılması gerekmektedir.
SONUÇ : Açıklanan sebeplerle temyiz isteminin kısmen reddine, kısmen kabulüne, Vergi Mahkemesi'nin kararının, katma değer vergisine dair hüküm fıkrasının ONANMASINA, vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarına dair hüküm fıkralarının BOZULMASINA, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 11.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg