AVŞAR HUKUK BÜROSU
T.C.
SAYIŞTAY
1. DAİRE
K. 9534
T. 27.10.2009
Konu : Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
İlgili Kurum : Bursa Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanlığı 2007
• TEDAVİ YOLLUĞU ( Sevk Zincirine Uyulmaksızın Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilen Personele Ödenmesinin Mümkün Olmadığı - Sevkin Kurum Tabibi Vasıtasıyla Değil 2. Veya 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarınca Yapılması Gerektiği )
• SEVK ZİNCİRİNE UYULMAKSIZIN MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLEN PERSONEL ( Sevkin Kurum Tabibi Vasıtasıyla Değil 2. Veya 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarınca Yapılması Gerektiği - Tedavi Yolluğu Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
• KURUM TABİBİ VASITASIYLA MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLEN PERSONEL ( Tedavi Yolluğu Ödenmesinin Mümkün Olmadığı - Sevkin -2. Veya 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarınca Yapılması Gerektiği )
2007 Yılı 8 Sıra No'lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği
ÖZET : Sevk zincirine uyulmaksızın memuriyet mahalli dışına gönderilen personele tedavi yolluğu ödenmesi mümkün değildir. Uygulamada; memuriyet mahalli dışına yapılan sevkler, kurum tabibi vasıtasıyla yapılmıştır. Mevzuat hükümleri gereği bu sevklerin, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarınca yapılması gerekir.
KARAR : "... Belediyede personelinin, sevk zincirine uyulmaksızın memuriyet mahalli dışına gönderildiği ve bu personele, tedavi yolluğu ödendiği tespit edilmiştir.
2007 Yılı 8 Sıra No'lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 1.2.maddesiyle, Tebliğin, Belediye çalışanları için de tatbik olunması hükme bağlanmıştır.
Tebliğin 2.2.Maddesinde;
İkinci basamak resmi sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri ( üniversite hastaneleri ), ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, ikinci basamak resmi sağlık kurumları olarak kabul edilir.
İkinci basamak özel sağlık kurumu: Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan tıp merkezleri, özel dal merkezleri ikinci basamak özel sağlık kurumları olarak kabul edilir.
Üçüncü basamak sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite tıp fakültelerinin bulunduğu ilde kurulu sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ( üniversite hastaneleri ) ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ve üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak sağlık kurumları olarak kabul edilir."
Aynı Tebliğin 2.4.maddesinde;
Tıbbi gereklilik halleri dışında muayene ve tedavi işlemlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde öncelikle belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esastır. Bunun mümkün olmaması halinde, Yönetmelikteki genel esaslar geçerli olmak üzere, memuriyet mahalli dışına yapılacak sevk işleminin, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarınca hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna yapılması gerekmektedir.
Bulunulan yer dışında sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane tarafından kontrol amacıyla çağrılan hastalar, bu durumun sevk evrakı üzerinde veya ayrı bir raporla belgelendirilmesi ve kontrole çağırılmasına esas olan ilk sevk işleminin usule uygun olması kaydıyla, varsa kurum hekimliklerince, kurum hekimliği bulunmadığı takdirde birinci basamak sağlık kuruluşlarınca sevk edilebilirler
Denilmektedir. Uygulamada; memuriyet mahalli dışına yapılan sevkler, kurum tabibi vasıtasıyla yapılmıştır.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği bu sevklerin, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarınca yapılması gerekirdi.
SONUÇ : Bu itibarla, oluşan kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg