AVŞAR HUKUK BÜROSU
T.C.
SAYIŞTAY
1. DAİRE
K. 9569
T. 15.12.2009
Konu : Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
İlgili Kurum : Tekirdağ Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2007
• YER DEĞİŞTİRME MASRAFI ( Memur Eşlerden Her İkisinin de Sürekli Görevle Memuriyet Mahalli Dışında Bir Göreve Atanması - Memur veya Hizmetli Eşe Her Kilometre veya Deniz Mili Başına Yurtiçinde Gündeliğin %2,5 Olarak Ödenmesi Gereği )
• MEMUR EŞLERDEN HER İKİSİNİN SÜREKLİ GÖREVLE MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA ATANMASI ( Yer Değiştirme Masrafının Memur Eşlerden Birinin Memur veya Hizmetli Olarak Nazara Alınarak Hesaplanacağı - Memur veya Hizmetli Eş İçin ise Harcırah Kilometre Başına %2,5 Olarak Ödenmesi Gereği )
• MEMURUN MEMUR OLAN EŞİ İÇİN YER DEĞİŞTİRME MASRAFI ( Memur Eşlerden Birinin Memur veya Hizmetli Olarak Nazara Alınarak Hesaplanacağı - Memur Olan Eş İçin ise Harcırahın Kilometre Başına %2,5 Olarak Ödenmesi Gereği )
6245/m. 45
ÖZET : Harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine, her kilometre veya deniz mili başına ödenecek yurtiçi gündelik %2,5 olarak hesaplanacaktır.
KARAR : ". memur eşlerden her ikisi de sürekli görevle memuriyet mahalli dışında bir göreve atandıkları halde kendilerine yer değiştirme masraflarının tam ödendiği görülmüştür.
6245 sayılı Harcırah Kanununun 45. maddesinde,
"Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı ( Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz ),
c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,
Olarak hesaplanır.
..., 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.
( Ek fıkra: 16/06/1983 - 2851/4 md. ) Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine ( c ) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir."
Denilmektedir.
Bu durumda, harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine, her kilometre veya deniz mili başına ödenecek yurtiçi gündelik %2,5 olarak hesaplanacaktır.
50. Yıl İlköğretim Okulu öğretmeni olarak görev yapmakta iken Diyarbakır'a atanan öğretmen olan eşi de aynı yere atanmış olduğu halde kendisine yer değiştirme masrafı olarak gündeliğinin yüzde beşi oranında ödeme yapılmıştır.
SONUÇ : Bu itibarla, oluşan kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine, karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg