AVŞAR HUKUK BÜROSU
T.C.
SAYIŞTAY
1. DAİRE
K. 9572
T. 15.12.2009
Konu : İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar
İlgili Kurum : İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi DSS 2007
• AKARYAKIT ALIMI ( İhale Tarihinde Geçerli Bayi Satış Fiyatının Yanlış Alınması Sonucunda Oluşan Kamu Zararı - Sorumlulara Ödettirilmesi Gerektiği )
• İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ BAYİ SATIŞ FİYATI ( Yanlış Alınması Sonucunda Oluşan Kamu Zararının Sorumlulara Ödettirilmesi Gerektiği - Akaryakıt Alımı )
2005/8771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı/m. 7
ÖZET : Akaryakıt alımlarında, ihale tarihinde geçerli bayi satış fiyatının yanlış alınması sonucunda oluşan kamu zararının sorumlulara ödettirilmesi gerekir.
KARAR : "... Şti.'den yapılan akaryakıt alımlarında, ihale tarihinde geçerli bayi satış fiyatının yanlış alınması sonucu yüklenici firmaya fazla ödeme bulunulduğu görülmüştür.
18.04.2005 tarih ve 2005/8771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar'ın 7. maddesinde;
"Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
F: Fiyat farkı tutarını ( YTL ),
A1: İhale tarihinde geçerli bayi satış fiyatı veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatını,
B: Sözleşme fiyatını,
A2: Mal teslim tarihinde geçerli bayi satış fiyatı veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatını,
M: Bayi satış fiyatının veya ücret tarifesinin değişmesinden sonra idarece teslim alınan mal miktarını,
ifade eder.
Fiyat farkı ( F ):
F = ( MxB )x[ ( A2/A1 )-l]
formülü ile hesaplanacaktır.
Hesaplamalarda virgülden sonraki beş basamak dikkate alınacaktır.
Hesaplama sonucunun eksi ( - ) çıkması halinde yükleniciden fiyat farkı kesintisi yapılacaktır. "
Denilmektedir.
Bu durumda, yükleniciye fiyat farkı ödemesine esas formülde A1 olarak, ihale ( son teklif verme ) tarihinin içinde bulunduğu gündeki bayi satış fiyatı esas alınacaktır. Söz konusu işe ait belgeler incelendiğinde ise; ihale ( son teklif verme ) tarihinin 20.12.2006 olduğu, dolayısıyla, ihale tarihinde geçerli bayi satış fiyatı olarak esas alınacak olan fiyatın da, bu tarihteki fiyat olması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak fiyat farkı hesaplamasında 08.01.2007 tarihindeki akaryakıt fiyatı esas alınmıştır.
SONUÇ : Yukarıda yapılan açıklamalara aykırı olarak akaryakıt alımlarında, ihale tarihinde geçerli bayi satış fiyatının yanlış alınması sonucunda oluşan ... kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg