AVŞAR HUKUK BÜROSU
T.C.
SAYIŞTAY
1. DAİRE
K. 9589
T. 29.12.2009
Konu : İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar
İlgili Kurum : Amasya Taşova Belediyesi 2007
• TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ ( Fiyat Farkı Ödenmesi - Yükleniciye Asgari Ücret Fiyat Farkı Ödenebilmesi İçin İhale Son Teklif Verme Tarihinde Yürürlükte Olan Asgari Ücret veya Yüklenicinin Ödeyeceği SSK veya İşsizlik Priminde Artış Olması Gereği )
• FİYAT FARKI ( Temizlik Hizmeti Alım İşinde Fiyat Farkı Verilmesi - Asgari Ücret veya Sigorta ve İşsizlik Primlerinde Artış Olması Gereği )
506/m. 77
ÖZET : Yükleniciye asgari ücret fiyat farkı ödenebilmesi için; ihale ( son teklif verme ) tarihinde yürürlükte olan asgari ücrette veya bu tarihte yüklenicinin ödeyeceği S.S.K. primi ve işsizlik sigortası primi miktarlarında bir artışın olması gerekmektedir.
KARAR : "... Temizlik Hizmeti Alımı İşine ait hak edişlerde; asgari ücret fiyat farkının, hatalı hesaplandığı ve ödendiği görülmüştür.
İşe ait Sözleşmenin 15.2'nci maddesi ve İdari Şartnamenin 48.1'inci maddesiyle, 31 Aralık 2002 tarih ve 24980 sayılı resmi gazetede yayınlanan 24.12.2002 tarih ve 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Asgari Ücret ve Sigorta Primi alt sınırı artışından kaynaklanan farkın ödenmesi öngörülmüştür.
2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu ile değişiklik yapılan 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların Asgari Ücret ve Diğer İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklikten Kaynaklanan Fark başlıklı 8'inci maddesinde; "İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;
a ) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale ( son teklif verme ) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,
b ) İhale ( son teklif verme ) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,
c ) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,
toplamı ( a ), ( b ) ve ( c ) bentleri toplamı ), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7'nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir."
Hükümlerine yer verilmektedir.
Belirtilen mevzuat, Sözleşme ve İdari Şartname hükümlerine göre, yükleniciye asgari ücret fiyat farkı ödenebilmesi için; ihale ( son teklif verme ) tarihinde yürürlükte olan asgari ücrette veya bu tarihte yüklenicinin ödeyeceği S.S.K. primi ve işsizlik sigortası primi miktarlarında bir artışın olması gerekmektedir.
Bahse konu olayda; ihale tarihi 17.01.2007 olduğu halde yükleniciye,
2006 yılı ikinci altı ayı için geçerli asgari ücret baz alınmak suretiyle,
2007 yılı ilk altı ayında ve ihale tarihinde geçerli asgari ücret üzerinden asgari ücret fiyat farkı verilmiştir.
Halbuki, 2007 yılı ilk altı ayı için geçerli olan asgari ücret, 28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunduğundan; yükleniciye, 2007 yılı ilk altı ayında geçerli olan asgari ücret baz alınmak kaydıyla, sadece aynı yılın ikinci altı ayında asgari ücrette meydana gelen artıştan dolayı fiyat farkı verilmesi gerekirdi.
SONUÇ : Yukarıda yapılan açıklamalara aykırı olarak asgari ücret fiyat farkı ödenmesi sonucunda oluşan ... kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg