AVŞAR HUKUK BÜROSU
T.C.
SAYIŞTAY
2. DAİRE
K. 34327
T. 20.10.2009
Konu : Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar
İlgili Kurum : Antalya İbradi Belediyesi 2008
• BELEDİYEYE AİT MOTORLU ARAÇLAR ( Kasko Sigortası Yaptırılmasının Mümkün Olmadığı - Sadece Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırma Zorunluluğu Getirildiği )
• MOTORLU ARAÇ SİGORTASI ( Belediye'ye Ait/Sadece Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırma Zorunluluğu Getirildiği - Kasko Sigortası Yaptırılmasının Mümkün Olmadığı )
2918/m. 106
5393/m. 60
ÖZET : Belediye'ye ait motorlu araçlara kasko sigortası yaptırılması mümkün değildir, sadece mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.
KARAR : "... Belediyeye ait araçlara kasko sigortası yaptırılmak suretiyle fazla ödemeye sebebiyet verildiği görülmüştür.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 106 ncı maddesinde; "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu Kanunun işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kuruluşlar, 85 inci maddenin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere 101 inci maddedeki şartları haiz milli sigorta şirketlerine mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler." denilmek suretiyle belediyelere ait motorlu araçlara sadece mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.
2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun "Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar" başlıklı E Cetvelinin 20 nci sırasında aynen;
"Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır.
Ancak;
a ) Yanıcı, patlayıcı maddeler, gemi, uçak ve ilaç depolama yerlerinin sigorta giderleri,
b ) Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile tutulan bina için yapılan kontratta sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri,
c ) Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası ( misyon şefinin uygun gördüğü hallerde tam kasko ) giderleri,
d ) Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve navlun giderleri, bütçelerin ilgili tertiplerinden, Sağlık Bakanlığına ait 112 acil ambulanslarının kasko sigortası giderleri ise döner sermaye bütçelerinden ödenir."Denilmektedir. Böylelikle Devlet mallarının sigorta edilmemesi esası getirilmek suretiyle sadece zorunlu nitelikte görülen sigorta giderlerinin ödenmesine imkan tanınmıştır. Her ne kadar sorumlular alınan savunmalarında, sigorta giderlerinin belediyenin giderleri arasında sayıldığını ve bunun bütün sigorta çeşitlerini kapsadığını belirtseler de 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye Giderleri" başlıklı 60. maddesinin ( h ) bendinde yer alan "sigorta giderleri" mevzuatın zorunlu kıldığı sigorta giderlerini ifade etmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kişisel Sorumluluk ve Zarar" başlıklı 12. maddesinde; "Devlet Memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet Memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır." denilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun "Mal Yönetiminde Etkililik ve Sorumluluk" başlıklı 48. maddesinde, kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevlilerin, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumlu olduğu; kamu idarelerinin ise, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlü kılındığı vurgulanmıştır.
SONUÇ : Yukarıda yapılan açıklamalara aykırı olarak kasko sigortası giderinin bütçeden ödenmesi sonucunda oluşan kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine, karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg