AVŞAR HUKUK BÜROSU
T.C.
SAYIŞTAY
2. DAİRE
K. 34337
T. 27.10.2009
Konu : İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar
İlgili Kurum : Konya Selçuk Üniversitesi 2007
• HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI ( Sadece Bürüt Asgari Ücretteki Artış Farkı ve Söz Konusu Farktan Kaynaklanan İşveren Prim Payının Esas Alınması Gereği )
• ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ ( Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Farkı - Asgari Ücretteki Artış Farkı ve Bu Artıştan Kaynaklanan İşveren Prim Payı Kadar Fiyat Farkı Verilebielceği Başkaca Bir Fiyat Farkı Verilmesinin Kamu Zararına Neden Olduğu )
25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği/XII-B
ÖZET : Asgari Ücret fiyat farkı ödenmesi gereken hizmet alım ihalelerinde; ödenecek fark, sadece brüt asgari ücretteki artış farkı ve söz konusu farka isabet eden işveren prim farkı olması gerekir.
KARAR : "... Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından, ... Şirketi'ne ihale edilen, ... bedelli "Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin 40 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alım" işinde, asgari ücretin belli bir katı ücret verilmesi öngörülen personele ilişkin fiyat farklarının hatalı ödenmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği görülmüştür.
Söz konusu hizmet alımına ilişkin idari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı 26 ncı maddesinin 26.3. kısmında; "Özel güvenlik personeline hizmetin verildiği yılda tespit edilen brüt asgari ücretin % 40 fazlası güvenlik şefine, % 30 fazlası özel güvenlik personeline ücret ödenecektir." denilmektedir.
İdare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin "Fiyat Farkı" başlıklı 15 inci maddesinde; "15.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Fiyat farkı verilecektir. Fiyat farkı yürürlükteki fiyat farkı kararnamesine göre verilecektir. Yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede düzenlenen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan hizmet ihalelerinde fiyat farkı uygulamasına ilişkin bakanlar kurulu kararının 8. maddesine göre fiyat farkı yükleniciye ödenecektir.
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz" hükmü yer almaktadır.
Sözleşmenin bu hükmüne göre yükleniciye fiyat farkı ödenirken Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinin esas alınacağı anlaşılmaktadır.
Söz konusu Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; "İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;
a ) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale ( son teklif verme ) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,
b ) İhale ( son teklif verme ) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,
c ) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark, toplamı ( a ), ( b ) ve ( c ) bentleri toplamı, 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir." denilmektedir.
Ayrıca, 25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nin "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu" başlıklı kısmının "XII- Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı" bölümünün "B ) Personel Ücretleri ile İlgili Fiyat Farkı Hesabı" başlıklı bölümünde; "Çalışan personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülmekle birlikte hizmet alımlarına ilişkin Fiyat Farkı Esaslarının sadece 8 inci maddesinin uygulanacağı hizmet alımı ihalelerinde, ihale tarihi itibarıyla geçerli brüt asgari ücretin artması halinde anılan madde gereği sadece asgari ücretteki artış miktarı ve bu artış miktarından kaynaklanan işveren payı kadar fiyat farkı hesaplanacaktır." esasına yer verilmiştir.
Söz konusu Tebliğ hükmüne göre, fiyat farkı ödenmesi gereken hizmet alım ihalelerinde; ödenecek fark, sadece brüt asgari ücretteki artış farkı ve söz konusu farka isabet eden işveren prim farkı toplamıdır.
İlişikli ödeme emri belgeleri ve eki hakedişlerin incelenmesi sonucunda, 1 güvenlik şefi ve 39 güvenlik personeli için hesaplanan fiyat farkının, asgari ücretteki artış miktarı ve bu artıştan kaynaklanan işveren payı miktarının güvenlik şefi için % 40 ve diğer güvenlik personeli için % 30 oranında artırılarak bulunan tutarlar üzerinden ödeme yapıldığı görülmüştür.
Yukarıda belirtilen sözleşme hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; güvenlik şefi için güncel brüt asgari ücretin % 40 fazlası, 39 güvenlik personeli için % 30 fazlası olarak ödenmesi öngörülen ücret belirlemesinin; fiyat farkı ödemelerinde dikkate alınmayacağı ve bu belirlemeye esas hükmün sadece yüklenicinin teklifini verirken işçilik maliyetini buna göre hesap etmesini sağlayan bir husus olduğu ve buna ek olarak vasıflı personele daha fazla ücret ödenmesi noktasında bir dayanak oluşturacağı sonucuna varılmaktadır. Bir başka deyişle güncel brüt asgari ücretin belli bir katı şeklinde personele öngörülen bu ücretlerin ödenecek fiyat farklarıyla bir ilişkisi yoktur.
Dolayısıyla, asgari ücretin artırılması sonucu yükleniciye fiyat farkı ödenmesi durumunda, sadece asgari ücretteki artış miktarı ve bu artış miktarından kaynaklanan işveren payının esas alınması gerekmektedir.
SONUÇ : Bu itibarla, oluşan ... kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine, karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg