AVŞAR HUKUK BÜROSU
T.C.
SAYIŞTAY
2. DAİRE
K. 34359
T. 17.11.2009
Konu : Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
İlgili Kurum : Türkiye Belediyeler Birliği 2007
• MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNDE ÇALIŞANLAR ( 657 Sayılı Kanun Kapsamında Olduğu Her Türlü Mali ve Sosyal Haklarında Diğer Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Hükümlere Tabi Olduğu Kanuni İstisna Dışında İkinci Görev Verilemeyeceği - Belediyeler Birliğini Yayını Dergide Çalışan Memura Birlik Bütçesinden Ödeme Yapılamayacağı )
• TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANI DERGİ ( Mahalli İdare Birliklerinde Çalışanladın Memur Statüsünde Olduğu - Türkiye Belediyeler Birliğinin Yayın Organı Durumundaki Derginin Yayın ve Danışma Kurulunda Çalışan Memur Statüsündeki Üyeye Birlik Bütçesinden Ödeme Yapılamayacağı )
• İKİNCİ GÖRE YASAĞI ( 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Kurumlarda Kanunda Belirtilen Durumlar Dışında İkinci Görev Verilemeyeceği Ne Ad Altında Olursa Olsun Para Verilemeyeceği - Türkiye Belediyeler Birliği Yayın Organı Dergide Çalışan Memura Birlik Bütçesinden Ödeme Yapılmasının Kamu Zararına Neden Olduğu )
657/m. 1, 87, 146
ÖZET : Mahalli İdare Birliklerinde çalışan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kapsamı içinde bulunmaktadır. 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda, Kanunda belirtilen durumlar dışında ikinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez.
KARAR : "... Türkiye Belediyeler Birliğinin süreli yayın organı olan İller ve Belediyeler Dergisinin Yayın ve Danışma Kurulunun memur statüsündeki üyelerine Birlik bütçesinden ödeme yapılması sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiği görülmüştür.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde, bu Kanunun Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre Mahalli İdare Birliklerinde çalışan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kapsamı içinde bulunmaktadır.
Bu Kanunun 2 nci maddesinde, Devlet Memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak ve yükümlülükleri, aylıkları ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin bu kanunla düzenleneceği ifade edildiğinden, Mahalli İdare Birliklerinde çalışan memurların her türlü mali ve sosyal haklarının da, diğer devlet memurlarında olduğu gibi bu Kanun kapsamında mütalaa edilmesi gerekmektedir.
Yine aynı Kanunun 87. maddesinde, memurlara; bu Kanuna tabi kurumlarda, Kanunda belirtilen durumlar dışında ikinci görev verilemeyeceği; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemeyeceği ve yarar sağlanamayacağı hükmü yer almıştır.
Nitekim, aynı Kanunun mali hükümlerinin kapsamına ilişkin 146 ncı maddesinde de, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurların aylık, ücret, ödenek, hizmet ile ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere tabi oldukları ve bunlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği ve hiçbir yarar sağlanamayacağı hükmü yer almıştır.
SONUÇ : Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Türkiye Belediyeler Birliğinin süreli yayın organı olan İller ve Belediyeler Dergisinin Yayın ve Danışma Kurulunun memur statüsündeki üyelerine Birlik bütçesinden ödeme yapılması sonucu oluşan kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg