AVŞAR HUKUK BÜROSU
T.C.
SAYIŞTAY
2. DAİRE
K. 34371
T. 20.11.2009
Konu : Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
İlgili Kurum : Manisa Salihli Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü 2007
• BELEDİYEDE MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL ( Toplu İş Sözleşmesine İstinaden "Eğitim Yardımı" Adı Altında Ödeme Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
• MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL ( Belediyede - Toplu İş Sözleşmesine İstinaden "Eğitim Yardımı" Adı Altında Ödeme Yapılamayacağı )
• EĞİTİM YARDIMI ( Belediyede Memur Statüsünde Çalışan Personele Toplu İş Sözleşmesine İstinaden Ödeme Yapılamayacağı )
657/m. 1, 2, 146
ÖZET : Memur statüsünde ki personele Toplu İş Sözleşmesine istinaden "Eğitim Yardımı" adı altında ödeme yapılması mümkün değildir.
KARAR : "... Belediyesi'nde çalışan memur statüsündeki personele, Belediye ile sendika arasında akdedilen "Toplu İş Sözleşmesine" istinaden "Eğitim Yardımı" adı altında ödeme yapıldığı görülmüştür.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde, bu Kanunun Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre belediyelerde çalışan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kapsamı içinde bulunmaktadır.
Bu Kanunun 2 nci maddesinde, Devlet Memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak ve yükümlülükleri, aylıkları ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin bu kanunla düzenleneceği ifade edildiğinden, belediyelerde çalışan memurların her türlü mali ve sosyal haklarının da, diğer devlet memurlarında olduğu gibi bu Kanun kapsamında mütalaa edilmesi gerekmektedir.
Nitekim, aynı Kanunun mali hükümlerinin kapsamına ilişkin 146 ncı maddesinde de, Kanunun 1 inci maddesi birinci fıkrası kapsamına giren memurların aylık, ücret, ödenek, hizmet ile ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere tabi oldukları ve bunlara bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği ve hiçbir yarar sağlanamayacağı hükmü yer almıştır.
Buna göre, memurlarla ilgili temel düzenlemeler 657 sayılı Kanunda yer aldığından ve belediyelerde çalışan memurlar da bu Kanun kapsamında bulunduğundan, söz konusu memurlarla ilgili olarak, anılan Kanunla öngörülen düzenlemelerin dışına çıkılması ve mevzuatta öngörülmeyen diğer yollarla bir hak veya menfaat sağlanması mümkün değildir.
Bu itibarla, mevzuatta yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece mevcut hükümlerin tespit ettiği memur statüsünün kanuni düzenlemeler dışında değiştirilmesi ve dolayısıyla öngörülen hak ve statülerin dışına çıkarılmasına yol açacak bir uygulamaya gidilmesi mümkün değildir.
SONUÇ : Bu itibarla, oluşan . kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg