AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y1CD E. 2016/1462-K. 2016/1259

T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
E. 2016/1462
K. 2016/1259
T. 15.3.2016
• KENDİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN VE BERAAT EDEN SANIK (Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - 5237 Sayılı TCK'nun 53. Maddesinin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen Bölümleri Nazara Alınarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gereği)
• BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUNLUK (Düzenlemenin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen Bölümleri Dikkate Alınarak Yeniden Değerlendirme Yapılması Gereği - Beraat Eden ve Duruşmalarda Kendisini Vekille Temsil Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği)
5237/m. 53
ÖZET : Beraat eden ve duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettiren sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi hatalı olmuştur.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ... maktul ... yönelik kasten öldürme, katılan ... yönelik kasten yaralama suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, kusurluluğu azaltan haksız tahrikin nitelik ve derecesi ile takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanıklar ..., ..., hakkında maktule yönelik kasten öldürme, katılan ... yönelik kasten yaralama suçlarından elde edilen delillerin mahkumiyetlerine yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafinin sübuta, eksik incelemeye, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, katılanlar ..., ...,vekillerinin sanık ... yününden tahrike, ceza miktarına, diğer sanıklar yönünden sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle;
1-)Beraat eden ve duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettiren sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi,
b-)Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 E-2015/85 K sayılı kararı ile TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiş,
SONUÇ : Ancak; bu hususlar yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 1412 Sayılı CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasındaki TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına dair bölümlerin "Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararındaki hususlar gözetilerek TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine" şeklinde değiştirilmesine, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 2640,00 TL. maktu vekalet ücretinin Hazine'den alınarak kendisini vekille temsil ettiren sanık. ödenmesine " ibaresinin hüküm fıkrasının ilgili bölümüne eklenmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN ve kısmen re'sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 15.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg