AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y1CD E. 2016/491-K. 2016/799

T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
E. 2016/491
K. 2016/799
T. 25.2.2016
• ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (Sanığın Onsekiz Yaşını Henüz Doldurmadığı/Sanık Hakkında Temel Cezasının 5237 S.K. 82/1-e M. Uyarınca Belirlenmesi Gerektiği Düşünülmeden Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu - Hak Yoksunluğu Hakkındaki Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Dikkate Alınması Gereği)
• SANIK HAKKINDA TEŞEBBÜS NEDENİYLE BELİRLENEN CEZA (Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığının Gözönünde Bulundurulması Gereği - İşlenen Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Makul Bir Cezaya Hükmolunması Yerine Sadece Hiç İsabet Olmayan Durumlarda Uygulanabilecek Şekilde Hapis Cezası Belirlenemeceği)
• ÜCRETSİZ MÜDAFİİ (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Dikkate Alınacağı - Ücretsiz Müdafii Yardımının Adaletin Selameti için Lüzumlu Olduğu/Sanığın Ekonomik Durumunun Müsait Olmadığı/Kendisine Atanan Zorunlu Müdafii Yardımından Ücretsiz Yararlanacağı)
5271/m. 35,82/1-e,150/3
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/m. 6/3-c
ÖZET : Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan sanığın doğum tarihi gözetildiğinde henüz onsekiz yaşını doldurmadığından sanık hakkında temel cezasının TCK'nun 82/1-e M. uyarınca belirlenmesi gerekir.Sanık hakkında teşebbüs sebebiyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nun 35. M. uygulama yapılırken, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurarak, işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı makul bir cezaya hükmolunması yerine sadece hiç isabet olmayan durumlarda uygulanabilecek şekilde 9 yıl hapis cezasına hükmedilmesi, hak yoksunluğu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gözetilmemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c. maddesi gereğince, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, anılan maddede yer alan ücretsiz müdafii yardımından yararlanma koşullarından “adaletin selametinin gerektirmesi” kıstası ile ilgili yerleşmiş içtihatları dikkate alınarak; ekonomik durumu müsait olmayan sanığın kendisine atanan zorunlu müdafii yardımından ücretsiz faydalanmalıdır.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ... katılan ... yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul edilmiş, kusurluluğu etkileyen nedenlerden haksız tahrikin nitelik ve derecesi ile takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilerek reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafiinin “suçun sabit olmadığına”, vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
1-) Katılan . 06.04.1994 doğumlu olduğunun ve suç tarihinde henüz onsekiz yaşını doldurmadığının anlaşılması karşısında; çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işleyen sanık hakkında temel cezanın TCK'nun 82/1-e. maddesi uyarınca belirlenmesi gerektiği düşünülmeden, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde aynı Kanun'un 81.maddesiyle uygulama yapılması,
2-) Sanığın, katılana bıçakla dört kez vurarak toraksa nafiz, iç organ ve büyük damar yaralanmasına neden olacak ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı anlaşılan olayda; teşebbüs sebebiyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nun 35. maddesiyle uygulama yapılırken, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurarak, işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı makul bir cezaya hükmolunması yerine sadece hiç isabet olmayan durumlarda uygulanabilecek şekilde 9 yıl hapis cezasına hükmedilmesi,
3-) 24.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 Sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK'nun 53.maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
4-) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90.maddesinin delaleti ile Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c. maddesi gereğince, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, anılan maddede yer alan ücretsiz müdafii yardımından yararlanma koşullarından “adaletin selametinin gerektirmesi” kıstası ile ilgili yerleşmiş içtihatları dikkate alınarak; ekonomik durumu müsait olmayan sanığın 5271 Sayılı CMK'nun 150/3.maddesi gereğince kendisine atanan zorunlu müdafii yardımından ücretsiz olarak faydalanma hakkı bulunduğu halde, yazılı şekilde tahsiline karar verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, CMUK'nun 326/ son. maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 25.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg